OPE 2016

DECRET 96/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016 per a l'Administració de la Generalitat.

CONVOCATÒRIA 43/2016

DOGV 8488
data 18/02/19

ORDRE 3/2016, de 8 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01 subaltern, torn promoció interna i tor promoció interna per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8550
data 17/05/19

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01 subaltern, torn lliure general i diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8562
data 04/06/19

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01 subaltern, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8580
data 28/06/19

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a la prova selectiva d’accés i es fa publica la data de celebració del primer i únic exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 43/2016, pertanyents a l’escala APF-01-01, subaltern, torn promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer i únic exercici, tindrà lloc el dia 20 de juliol de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8587
data 09/07/19

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 3/2019, de 8 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01 subaltern, torn promoció interna i torn promoció interna per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8834
data 15/06/20

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subaltern, torn promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8929
data 19/10/20

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subaltern o subalterna, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8964
data 01/12/20

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 14 de desembre de 2020

DOGV 8964
data 01/12/20

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 42/2016

DOGV 8465
data 16/01/19

ORDRE 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a la oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8550
data 17/05/19

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01 subaltern, torn lliure general i diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8562
data 04/06/19

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8580
data 28/06/19

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a l’oferta publica d’ús de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8580
data 28/06/19

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer i únic exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 42/2016, pertanyents a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer i únic exercici, tindrà lloc el dia 20 de juliol de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8587
data 09/07/19

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a la oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8834
data 15/06/20

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8929
data 19/10/20

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subaltern o subalterna, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8964
data 01/12/20

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 14 de desembre de 2020

DOGV 8964
data 01/12/20

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9208
data 04/11/21

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es disposa l’execució de la decisió dictada en el recurs d’alçada interposat, relativa a la convocatòria 42/2016, de proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional.

DOGV 9276
data 11/02/22

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudica destinació en l’escala APF-01-01 subalterna de l’Administració de la Generalitat, sector administració general, en execució de la decisió recaiguda en el recurs d’alçada interposat, relativa a la convocatòria 42/2016, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional.


CONVOCATÒRIA 41/2016

DOGV 8429
data 22/11/18

ORDRE 22/2018, de 12 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8504
data 12/03/19

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8520
data 02/04/19

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8555
data 24/05/19

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8574
data 19/06/19

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 13 de juliol de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8906
data 16/09/20

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8989
data 05/01/21

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de desembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8995
data 12/01/21

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9025
data 22/02/21

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de març de 2021

DOGV 9025
data 22/02/21

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 40/2016

DOGV 8340
data 17/07/18

ORDRE 13/2018, de 25 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d’accés lliure i torn per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8466
data 17/01/19

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d’accés lliure i torn per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8473
data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés a l’Agrupació Professional Funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’administració de la Generalitat, escala ajudanta o ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d’accés lliure i torn per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8500
data 06/03/19

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8515
data 27/03/19

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis APF-05-01, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8914
data 28/09/20

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la que se publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d’accés lliure i torn per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8972
data 10/12/20

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis APF-05-01, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
DOGV 9001
data 20/01/21

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, convocatòria 40/2016, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2021

DOGV 9001
data 20/01/21

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 39/2016

DOGV 8303
data 25/05/18

ORDRE 10/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns; i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8340
data 17/07/18

ORDRE 17/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’ordre 10/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals. Escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals. Escala vigilant. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8407
data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8424
data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8452
data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat: cos APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns; i cos APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8473
data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8482
data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals; escala subalterna, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants. Convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8559
data 30/05/19

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’estableix la data, lloc i hora de celebració del primer i únic exercici corresponent a les proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subaltern o subalterna, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants, convocades per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici únic tindrà lloc el dia 21 de juny de 2019, a les 16:00 hores

DOGV 8698
data 16/12/19

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8725
data 24/01/20

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala de subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala de vigilants, les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8725
data 24/01/20

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adscriuen en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala de subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala de vigilants, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el 27 de gener de 2020, a les 10:00 hores

DOGV 8755
data 05/03/20

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, per la qual es modifica la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adscriu en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què fan referència la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 38/2016

DOGV 8303
data 25/05/18

ORDRE 9/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8340
data 17/07/18

ORDRE 16/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’Ordre 9/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01 cos auxiliar de l’administració. Escala auxiliar de gestió; C2-01-02 cos auxiliar de l’administració. Escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8407
data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8424
data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8452
data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat: cos C2-01-01, auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; i cos C2-01-02, auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8473
data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8482
data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de serveis. Convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8501
data 07/03/19

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici de les convocatòries 36/2016, 37/2016 i 38/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 d’abril de 2019, a les 11:30 hores

DOGV 8684
data 25/11/19

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8852
data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adscriu en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, dels cossos C2-01, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, i C2-01-02, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de serveis, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió, tindrà lloc el 15 de juliol de 2020, a les 11:00 hores

DOGV 8852
data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, del cos C2-01, auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escales C2-01-01, auxiliar de gestió, i C2-01-02, auxiliar de serveis, les persones que ha superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 37/2016

DOGV 8303
data 25/05/18

ORDRE 8/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8340
data 17/07/18

ORDRE 15/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’Ordre 8/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8407
data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8424
data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8452
data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat: cos C1-01, administratiu, cos C1-03, especialistes en Educació Especial, cos C1-04, especialistes en Educació Infantil, cos C1-12, especialistes en atenció sociosanitària.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8473
data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8482
data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos: C1-01, cos administratiu; C1-03, cos d’especialistes en Educació Especial; C1-04, cos d’especialistes en Educació Infantil; C1-12, cos d’especialistes en atenció sociosanitària. Convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8501
data 07/03/19

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici de les convocatòries 36/2016, 37/2016 i 38/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 d’abril de 2019, a les 11:30 hores

DOGV 8675
data 12/11/19

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària, corresponents a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8852
data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adscriu en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, dels cossos C1-01, administratiu o administrativa; C1-03, especialistes en Educació Especial; C1-04, especialistes en Educació Infantil, i C1-12, especialistes en atenció sociosanitària, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió, tindrà lloc el 15 de juliol de 2020, a les 10:00 hores

DOGV 8852
data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, del cos C1-01, administratiu o administrativa de l’Administració de la Generalitat, les persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos C1-01, administratiu o administrativa; C1-03, especialistes en Educació Especial; C1-04, especialistes en Educació Infantil, i C1-12, especialistes en atenció sociosanitària, corresponents a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 36/2016

DOGV 8303
data 25/05/18

ORDRE 7/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8340
data 17/07/18

ORDRE 14/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’Ordre 7/2018, de 4 d’abril, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03 cos superior gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior gestió d’administració cultural, A2-16-01 superior gestió d’acció social. Escala acció social i administració; A2-16-03 superior gestió d’acció social. Escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la DA 2a i DT 5a de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l’OOP de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8407
data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8424
data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8452
data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 36/2016 corresponent a l’oferta pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat:: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8473
data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

DOGV 8482
data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8501
data 07/03/19

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici de les convocatòries 36/2016, 37/2016 i 38/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 d’abril de 2019, a les 11:30 hores

DOGV 8675
data 12/11/19

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració, i A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8858
data 16/07/20

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat, d’accés als cossos A2-03, cos superior de gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, cos superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social, promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.


CONVOCATÒRIA 35/2016

DOGV 8357
data 08/08/18

ORDRE 21/2018, de 13 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 35/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/09

DOGV 8430
data 23/11/18

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8515
data 27/03/19

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen tres persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designades per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8532
data 18/04/19

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen quatre persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 34/2016 torn d’accés lliure i diversitat funcional, i convocatòria 35/2016 torn de promoció interna i diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8554
data 23/05/19

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de juny de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8964
data 01/12/20

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9033
data 03/03/21

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016 i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9063
data 16/04/21

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de maig de 2021

DOGV 9063
data 16/04/21

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 34/2016

DOGV 8357
data 08/08/18

ORDRE 20/2018, de 13 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 34/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/09

DOGV 8430
data 23/11/18

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8515
data 27/03/19

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix a tres persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designades per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 34/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8515
data 27/03/19

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 34/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8532
data 18/04/19

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen quatre persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 34/2016 torn d’accés lliure i diversitat funcional, i convocatòria 35/2016 torn de promoció interna i diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8554
data 23/05/19

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés, al cos C1-01, administratiu de l’Administració de la Generalitat, convocatòria 34/2016, torn d’accés lliure i diversitat funcional, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8964
data 01/12/20

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9033
data 03/03/21

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016 i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9063
data 16/04/21

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de maig de 2021

DOGV 9063
data 16/04/21

RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 34/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 33/2016

DOGV 8302
data 24/05/18

ORDRE 6/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8432
data 27/11/18

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8472
data 25/01/19

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


DOGV 8496
data 28/02/19

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8592
data 16/07/19

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8773
data 27/03/20

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8907
data 17/09/20

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8943
data 03/11/20

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 16 de novembre de 2020

DOGV 8943
data 03/11/20

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 32/2016

DOGV 8302
data 24/05/18

ORDRE 5/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8486
data 14/02/19

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8498
data 04/03/19

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8504
data 12/03/19

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, convocatòria 31/2016 torn d’accés lliure i convocatòria 32/2016 torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8532
data 18/04/19

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen tres de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, convocatòria 31/2016, torn d’accés lliure, i convocatòria 32/2016, torn de promoció interna i diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8542
data 07/05/19

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 32/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9009
data 01/02/21

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9039
data 11/03/21

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016 i torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.


DOGV 9056
data 08/04/21

RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos A1-01, superior tècnic d’administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 16 d’abril de 2021


DOGV 9056
data 08/04/21

RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos A1-01, superior tècnic d’administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 31/2016

DOGV 8302
data 24/05/18

ORDRE 4/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8486
data 14/02/19

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8498
data 04/03/19

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8504
data 12/03/19

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, convocatòria 31/2016 torn d’accés lliure i convocatòria 32/2016 torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8532
data 18/04/19

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen tres de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, convocatòria 31/2016, torn d’accés lliure, i convocatòria 32/2016, torn de promoció interna i diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9009
data 01/02/21

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9039
data 11/03/21

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016 i torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9056
data 08/04/21

RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos A1-01, superior tècnic d’administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 16 d’abril de 2021

DOGV 9056
data 08/04/21

RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos A1-01, superior tècnic d’administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 30/2016

DOGV 8283
data 27/04/18

ORDRE 3/2018, de 23 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8328
data 29/06/18

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, de correcció d’errades de l’Ordre 3/2018, de 23 d’abril, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, i ampliació del termini per a presentar sol·licituds.

DOGV 8413
data 30/10/18

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8432
data 27/11/18

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8737
data 11/02/20

RESOLUCIÓ 6 de febrero de 2020 de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8855
data 13/07/20

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, convocatòria 30/2016, torn d’accés lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2020

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera els han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 29/2016

DOGV 8283
data 27/04/18

ORDRE 2/2018, de 23 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 29/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8413
data 30/10/18

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 29/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8430
data 23/11/18

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball A1-25-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 29/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8522
data 04/04/19

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2019, de la directora general de Función Pública, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de personas aspirantes excluidas a las pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior técnico de prevención de riesgos, escala medicina del trabajo, A1-25-02, sector administración especial, turno de promoción interna, convocatoria 29/2016, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016 para el personal de la Administración de la Generalitat.

DOGV 8539
data 02/05/19

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 29/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 28/2016

DOGV 8283
data 27/04/18

ORDRE 1/2018, de 23 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8413
data 30/10/18

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8430
data 23/11/18

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8528
data 12/04/19

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’esmenen alguns aspectes i se substitueixen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8849
data 03/07/20

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8899
data 07/09/20

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball A1-25-02, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 28/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 28/2016, torn d’accés lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 d’octubre de 2020

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera les persones quehan superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1 -25-02, sector administració especial, convocatòria 28/2016, torn d’accés lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 27/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 40/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8413
data 30/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8482
data 08/02/19

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener de 2019, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8849
data 03/07/20

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8974
data 14/12/20

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a qui haja superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, convocatòria 27/2016, torn d’accés lliure corresponent a la a oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 21 de desembre de 2020, a les 09.00 hores


DOGV 8974
data 14/12/20

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera qui haja superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, convocatòria 27/2016, torn d’accés lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 26/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 39/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 26/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 26/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8430
data 23/11/18

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna en dos modalitats: horitzontal i mixta, convocatòria 26/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 26/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8654
data 11/10/19

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 26/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 25/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 38/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 25/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8430
data 23/11/18

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb discapacitat, convocatòria 25/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8482
data 08/02/19

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener de 2019, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8906
data 16/09/20

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


DOGV 8972
data 10/12/20

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.


DOGV 9001
data 20/01/21

RESOLUCIÓ 8 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària A2-19, sector administració especial, convocatòria 25/2016, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2021

DOGV 9001
data 20/01/21

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 24/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 37/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió en acció social. Escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 24/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 24/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8412
data 29/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 24/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en acció social Escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 24/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8654
data 11/10/19

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 24/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 23/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 36/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8944
data 04/11/20

RESOLUCIÓ de 29 dóctubre de 2020 de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8999
data 18/01/21

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 9030
data 01/03/21

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de març de 2021

DOGV 9030
data 01/03/21

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.


CONVOCATÒRIA 22/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 35/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’Administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 22/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 22/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 21/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 34/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8430
data 23/11/18

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’Administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8906
data 16/09/20

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8914
data 28/09/20

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8972
data 10/12/20

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9001
data 20/01/21

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, convocatòria 21/2016, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2021

DOGV 9001
data 20/01/21

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 20/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 33/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8412
data 29/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8964
data 01/12/20

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9020
data 15/02/21

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9044
data 18/03/21

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en psicologia, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2021

DOGV 9044
data 18/03/21

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 9670
data 28/08/23

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2023, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos superior tècnic de psicologia A1-20, sector administració general, convocatòria 20/2016, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, en execució de la Sentència 81/2023, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

DOGV 9672
data 30/08/23

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudica destinació a una persona que ha superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia A1-20, sector administració especial, convocatòria 20/2016, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, en execució de la Sentència 81/2023, de 3 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.


CONVOCATÒRIA 19/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 32/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8407
data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/2016, corresponent a l’Oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8424
data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8950
data 12/11/20

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la publicació de la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 8999
data 18/01/21

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 9030
data 01/03/21

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que hagen superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala d’enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de març de 2021

DOGV 9030
data 01/03/21

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.


CONVOCATÒRIA 18/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 31/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8285
data 02/05/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 8416
data 05/11/18

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Admnistració Pública, Reformes Democràtiques i Lllibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en Arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8654
data 11/10/19

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 17/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 30/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8285
data 02/05/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 8416
data 05/11/18

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8849
data 03/07/20

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8899
data 07/09/20

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, convocatòria 17/2016, torn d’accés lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 d’octubre de 2020

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, convocatòria 17/2016, torn d’accés lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 16/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 29/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8413
data 30/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8532
data 18/04/19

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen algunes de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8698
data 16/12/19

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8839
data 19/06/20

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8878
data 10/08/20

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2020

DOGV 8878
data 10/08/20

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques, A2 -08, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9296
data 11/03/22

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es declaren desertes, per no existir aspirants admesos a les proves, les convocatòries 2/2018, 10/2018, 12/2018, 16/2018, 18/2018, 28/2018, 84/2018, 96/2018 i 110/2018, corresponents als cossos A1-05, A1-22, A1-29, A1-23, A1-24, APF-01-03, A2-25, A2-11 i A1-13, torn de promoció interna, i per no presentar-se l’aspirant a l’exercici de la convocatòria 75/2018, cos A2-30, torn de promoció interna, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 15/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 28/2017, de 18 de octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional. Convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8285
data 02/05/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 8412
data 29/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8426
data 19/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional. Convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8971
data 09/12/20

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la publicació de la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i personal funcionari amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9020
data 15/02/21

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 9044
data 18/03/21

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, i torn de promoció interna i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2021

DOGV 9044
data 18/03/21

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, i torn de promoció interna i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.


CONVOCATÒRIA 14/2016

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 27/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8285
data 02/05/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 8413
data 30/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8971
data 09/12/20

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9020
data 15/02/21

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 9044
data 18/03/21

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, i torn de promoció interna i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2021

DOGV 9044
data 18/03/21

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, i torn de promoció interna i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.


CONVOCATÒRIA 13/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 26/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, administració pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 12/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 25/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 21018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8479
data 05/02/19

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8490
data 20/02/19

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8492
data 22/02/19

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, Convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016.

DOGV 8833
data 12/06/20

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es disposa l’exclusió d’Eugenia Zamora Bodí de les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala técnica d’arxius i biblioteques, A2 -04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8847
data 01/07/20

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8899
data 07/09/20

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 12/2016, torn d’accés lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 d’octubre de 2020

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de Gestió d’Arxivística, Biblioteconomia i Documentació, escala tècnica d’Arxius i Biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 12/2016, torn d’accés lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8924
data 13/10/20

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a qui ha superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 12/2016, torn d’accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 11/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 24/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8247
data 05/03/18

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, complementària a la Resolució de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8467
data 18/01/19

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa un nou vocal de l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives per a l’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure, de diversitat funcional i torn de promoció interna, convocatòries 10/2016 i 11/2016 corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8833
data 12/06/20

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8855
data 13/07/20

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, convocatòria 10/2016, torn d’accés lliure i 11/2016 torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2020

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera els que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 10/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 11/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 10/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 23/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al Cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 10/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8467
data 18/01/19

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa un nou vocal de l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives per a l’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure, de diversitat funcional i torn de promoció interna, convocatòries 10/2016 i 11/2016 corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8833
data 12/06/20

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8855
data 13/07/20

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, convocatòria 10/2016, torn d’accés lliure i 11/2016 torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2020

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera els que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 10/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 11/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 9/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8154
data 23/10/17

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8287
data 04/05/18

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8295
data 15/05/18

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina el lloc i la data de la realització de la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola, en el procés selectiu convocat per Ordre 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8301
data 23/05/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’abril de 2018, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8338
data 13/07/18

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 22 de setembre de 2018, a les 10:00 hores

DOGV 8344
data 23/07/18

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica la composició de l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9016
data 09/02/21

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9050
data 29/03/21

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9066
data 21/04/21

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9085
data 17/05/21

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a qui han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juny de 2021

DOGV 9085
data 17/05/21

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 8/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 21/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 8/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8412
data 29/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8738
data 12/02/20

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, convocatòria 7/2016, torn d’accés lliure i 8/2016, torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2020

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i llocs, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 8/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 7/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 20/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8154
data 23/10/17

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 20/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8412
data 29/10/18

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8738
data 12/02/20

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8855
data 13/07/20

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca, per a l’elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 8/16, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, convocatòria 7/2016, torn d’accés lliure i 8/2016, torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2020

DOGV 8880
data 12/08/20

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i llocs, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 8/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 6/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 19/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure, convocatòria 6/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos d’advocats i d’advocades de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure, convocatòria 6/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8321
data 20/06/18

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos d’advocats i d’advocades de la Generalitat, A1-02, torn d’accés lliure, convocatòria 6/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos d’advocats i advocades de la Generalitat Valenciana A1 02, sector administració especial, torn lliure, convocatòria 6/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 8 de novembre de 2018, a les 16:00 hores

DOGV 8654
data 11/10/19

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos d’advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure, convocatòria 6/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 5/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 14/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de tècnics i tècniques d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8473
data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa un nou vocal de l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives per a l’accés al cos superior de tècnics i tècniques d’arxivística, blibioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de promoció interna, convocatòries 4/2016 i 5/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8849
data 03/07/20

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8899
data 07/09/20

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, A1-08-01, sector administració especial, convocatòria 4/2016, torn d’accés lliure i 5/2016, torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultatiu o facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, convocatòria 4/2016, torn d’accés lliure i 5/2016 torn de promoció interna corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 d’octubre de 2020

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’Arxivística, Biblioteconomia i Documentació, escala facultatiu o facultativa d’Arxius i Biblioteques, A1 -08-01, sector administració especial, convocatòria 4/2016, torn d’accés lliure i 5/2016 torn de promoció interna corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 4/2016

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 17/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 4/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 4/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8403
data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de tècnics i tècniques d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 4/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8471
data 24/01/19

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 4/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
El primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

DOGV 8473
data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa un nou vocal de l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives per a l’accés al cos superior de tècnics i tècniques d’arxivística, blibioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de promoció interna, convocatòries 4/2016 i 5/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8849
data 03/07/20

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 4/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8899
data 07/09/20

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, A1-08-01, sector administració especial, convocatòria 4/2016, torn d’accés lliure i 5/2016, torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultatiu o facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, convocatòria 4/2016, torn d’accés lliure i 5/2016 torn de promoció interna corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 d’octubre de 2020

DOGV 8918
data 02/10/20

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’Arxivística, Biblioteconomia i Documentació, escala facultatiu o facultativa d’Arxius i Biblioteques, A1 -08-01, sector administració especial, convocatòria 4/2016, torn d’accés lliure i 5/2016 torn de promoció interna corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 3/2016

DOGV 8099
data 04/08/17

ORDRE 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8134
data 25/09/17

CORRECCIÓ d’errades de les ordres 14/2017 i 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8270
data 10/04/18

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure, torn de persones amb diversitat funcional i torn de promoció interna, convocatòries 2/2016 i 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8295
data 15/05/18

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs, cos A2 30, sector administració especial, torn d’accés promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 16 de juny de 2018, a les 10:00 hores

DOGV 8519
data 01/04/19

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 2/2016

DOGV 8099
data 04/08/17

ORDRE 14/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8134
data 25/09/17

CORRECCIÓ d’errades de les ordres 14/2017 i 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8270
data 10/04/18

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure, torn de persones amb diversitat funcional i torn de promoció interna, convocatòries 2/2016 i 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8295
data 15/05/18

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs, cos A2 30, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 16 de juny de 2018, a les 10:00 hores

DOGV 8640
data 23/09/19

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8665
data 28/10/19

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a qui ha superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 11 de novembre de 2019, a les 09:00 hores

DOGV 8665
data 28/10/19

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, els qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9360
data 13/06/22

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència 497/2021, de 25 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.


DOGV 9378
data 08/07/22

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència 497/2021, de 25 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de juliol de 2022


DOGV 9378
data 08/07/22

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència 497/2021, de 25 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.


CONVOCATÒRIA 1/2016

DOGV 8090
data 24/07/17

ORDRE 13/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8179
data 28/11/17

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8195
data 21/12/17

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8289
data 08/05/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016.

DOGV 8294
data 14/05/18

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, cos A2 03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 22 de juny de 2018, a les 10:00 hores

DOGV 8519
data 01/04/19

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector d’administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8596
data 22/07/19

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8630
data 09/09/19

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d’octubre de 2019

DOGV 8630
data 09/09/19

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.