Pots sumar-te a la vaga que STAS-Iv té convocada des de febrer de 2006


06 / 02 / 2006 | correus

                                                           
El STA-iV, té convocada VAGA INDEFINIDA des del 6 DE FEBRER del 2006.

La vam mantindre fins la firma del II CONVENI, i contínua convocada vistos els grans èxits aconseguits en la negociació: INCOMPLIMENT REITERAT dels requeriments de la Inspecció de Treball (en contractació, mal estats dels centres de treball, riscos i càrregues física i mental); RES d’augment del salari base en 300€ mensuals per a tots els empleats (convertits en 300€ de menys el primer semestre del 2006); RES de clàusula de revisió salarial anual; VEUREM les pagues extres completes?; RES de jornada laboral de 35 hores setmanals; UN PAS MES en direcció a la privatització de Correus i la perduda de drets dels funcionaris; NO s’eliminen les hores extraordinàries ( i s’obliga a molts companys a fer-les sense cobrar);  SENSE els endarreriments es reconeix l’antiguitat i els servicis prestats; HI HAURÀ conversió dels contractes temporals en fixos (previ examen, quan molts companys haurien de ser fixos per dret laboral); RES d’opció del treballador en cas d’acomiadament improcedent; SEGUIXEN LES REPRESÀLIES dels companys despedits per acudir als Tribunals i reclamar els seus drets; RES de negociació dels mètodes de treball; I MOLT MENYS gestió compartida de l’Empresa; per als companys/es que aporten vehicles o locals: RES de pla per a substituir a càrrec de Correus els vehicles i locals, QUELCOM d’alliberat dels dissabtes; increment INSUFICIENT de 0.02 € per quilòmetre en la indemnització per aportació per vehicle, RES de la clàusula automàtica de revisió davant de les desviacions del preu de combustible; INSUFICIENT inclusió en Conveni de les millores de Funció Pública com la conciliació; CONCESSIÓ TARDANA dels dies propis i addicionals,... RES DE REFERENDAR EL CONVENI pels treballadors i treballadores de Correus abans de la firma; INCOMPLIMENT REITERAT, del Servici Postal Universal: que Correus té adjudicat en tot l’Estat Espanyol; així com la mes que DEFICIENT política de substitucions del personal amb les noves bosses d’ocupació i que no cobrixen ni les necessitats mes planificades de vacances i dies propis.
L’Empresa i els seus “firmadores” només entenen de mobilitzacions, d’actes de força, de multes i indemnitzacions judicials,…si volem aconseguir un SALARI DIGNE, MILLORAR LES NOSTRES CONDICIONS LABORALS i que se’ns consulte abans de la firma del Conveni REFERÈNDUM. PLANTA’LS CARA! Des del STA-iV estem al costat de les mobilitzacions dels companys/es, col•lectius i sindicats que planten cara a l’Empresa i els seus corsaris sindicals.
PLANTA’LS CARA!
LA TEUA ATURADA ELS FA MOURE’S
Si vols PARAR, sols tens que manifestar al teu cap, la voluntat de sumar-te a la VAGA.

El STA- Iv , tiene convocada HUELGA INDEFINIDA desde el 6 DE FEBRERO de 2006 .

La mantuvimos hasta la firma del II CONVENIO , y continua convocada vistos los grandes éxitos conseguidos en la negociación : incumplimiento reiterado de los requerimientos de la Inspección de Trabajo ( en contratación , mal estados de los centros de trabajo , riesgos y cargas física y mental ) ; nADA de aumento del salario base en 300 € mensuales para todos los empleados ( convertidos en 300 € de menos el primer semestre de 2006); nADA de cláusula de revisión salarial anual ; VEREMOS las pagas extras completas ? ; nADA de jornada laboral de 35 horas semanales ; UN PASO MAS en dirección a la privatización de Correos y la perdida de derechos de los funcionarios , NO eliminan las horas extraordinarias ( y obliga a muchos compañeros a hacerlas sin cobrar) ; sIN los atrasos se reconoce la antigüedad y los servicios prestados ; HABRÁ conversión de los contratos temporales en fijos ( previo examen , cuando muchos compañeros deberían ser fijos por derecho laboral ) ; NADA de opción del trabajador en caso de despido improcedente; SIGUEN LAS REPRESALIAS los compañeros despedidos por acudir a los Tribunales y reclamar sus derechos ; NADA de negociación de los métodos de trabajo ; y MUCHO MENOS gestión compartida de la Empresa , para los compañeros / as que aportan vehículos o locales : NADA de plan para sustituir a cargo de Correos los vehículos y locales , aLGO de liberado de los sábados ; incremento INSUFICIENTE de 0.02 € por kilómetro en la indemnización por aportación por vehículo , NADA de la cláusula automática de revisión ante las desviaciones del precio de combustible; INSUFICIENTE inclusión en el Convenio de las mejoras de Función Pública como la conciliación ; CONCESIÓN TARDÍA los días propios y adicionales , ... NADA DE refrendar CONVENIO por los trabajadores y trabajadoras de Correos antes de la firma, INCUMPLIMIENTO REITERADO , del Servicio Postal Universal : que Correos tiene adjudicado en toda España , así como la más que DEFICIENTE política de sustituciones del personal con las nuevas bolsas de empleo y que no cubren ni las necesidades más planificadas de vacaciones y días propios.

La Empresa y sus ” firmadores ” sólo entienden de movilizaciones , de actos de fuerza , de multas e indemnizaciones judiciales , ... si queremos conseguir un SALARIO DIGNO , MEJORAR NUESTRAS CONDICIONES LABORALES y que se nos consulte antes de la firma del Convenio REFERÉNDUM . PLANTALES CARA ! Desde el STA- Iv estamos al lado de las movilizaciones de los compañeros / as , colectivos y sindicatos que hacen frente a la Empresa y sus corsarios sindicales .

¡PLANTALES CARA!                  TU HUELGA LOS HACE MOVERSE

Si quieres PARAR , sólo tienes que manifestar en tu jefe, la voluntad de sumarte a la HUELGA .

......................................................................................
STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900 .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)