Pots sumar-te a la vaga que STAS-Iv té convocada des de febrer de 2006


06 / 02 / 2006 | Robert Company

                                                           
El STA-iV, té convocada VAGA INDEFINIDA des del 6 DE FEBRER del 2006.

La vam mantindre fins la firma del II CONVENI, i contínua convocada vistos els grans èxits aconseguits en la negociació: INCOMPLIMENT REITERAT dels requeriments de la Inspecció de Treball (en contractació, mal estats dels centres de treball, riscos i càrregues física i mental); RES d’augment del salari base en 300€ mensuals per a tots els empleats (convertits en 300€ de menys el primer semestre del 2006); RES de clàusula de revisió salarial anual; VEUREM les pagues extres completes?; RES de jornada laboral de 35 hores setmanals; UN PAS MES en direcció a la privatització de Correus i la perduda de drets dels funcionaris; NO s’eliminen les hores extraordinàries ( i s’obliga a molts companys a fer-les sense cobrar);  SENSE els endarreriments es reconeix l’antiguitat i els servicis prestats; HI HAURÀ conversió dels contractes temporals en fixos (previ examen, quan molts companys haurien de ser fixos per dret laboral); RES d’opció del treballador en cas d’acomiadament improcedent; SEGUIXEN LES REPRESÀLIES dels companys despedits per acudir als Tribunals i reclamar els seus drets; RES de negociació dels mètodes de treball; I MOLT MENYS gestió compartida de l’Empresa; per als companys/es que aporten vehicles o locals: RES de pla per a substituir a càrrec de Correus els vehicles i locals, QUELCOM d’alliberat dels dissabtes; increment INSUFICIENT de 0.02 € per quilòmetre en la indemnització per aportació per vehicle, RES de la clàusula automàtica de revisió davant de les desviacions del preu de combustible; INSUFICIENT inclusió en Conveni de les millores de Funció Pública com la conciliació; CONCESSIÓ TARDANA dels dies propis i addicionals,... RES DE REFERENDAR EL CONVENI pels treballadors i treballadores de Correus abans de la firma; INCOMPLIMENT REITERAT, del Servici Postal Universal: que Correus té adjudicat en tot l’Estat Espanyol; així com la mes que DEFICIENT política de substitucions del personal amb les noves bosses d’ocupació i que no cobrixen ni les necessitats mes planificades de vacances i dies propis.
L’Empresa i els seus “firmadores” només entenen de mobilitzacions, d’actes de força, de multes i indemnitzacions judicials,…si volem aconseguir un SALARI DIGNE, MILLORAR LES NOSTRES CONDICIONS LABORALS i que se’ns consulte abans de la firma del Conveni REFERÈNDUM. PLANTA’LS CARA! Des del STA-iV estem al costat de les mobilitzacions dels companys/es, col•lectius i sindicats que planten cara a l’Empresa i els seus corsaris sindicals.
PLANTA’LS CARA!
LA TEUA ATURADA ELS FA MOURE’S
Si vols PARAR, sols tens que manifestar al teu cap, la voluntat de sumar-te a la VAGA.

El STA- Iv , tiene convocada HUELGA INDEFINIDA desde el 6 DE FEBRERO de 2006 .

La mantuvimos hasta la firma del II CONVENIO , y continua convocada vistos los grandes éxitos conseguidos en la negociación : incumplimiento reiterado de los requerimientos de la Inspección de Trabajo ( en contratación , mal estados de los centros de trabajo , riesgos y cargas física y mental ) ; nADA de aumento del salario base en 300 € mensuales para todos los empleados ( convertidos en 300 € de menos el primer semestre de 2006); nADA de cláusula de revisión salarial anual ; VEREMOS las pagas extras completas ? ; nADA de jornada laboral de 35 horas semanales ; UN PASO MAS en dirección a la privatización de Correos y la perdida de derechos de los funcionarios , NO eliminan las horas extraordinarias ( y obliga a muchos compañeros a hacerlas sin cobrar) ; sIN los atrasos se reconoce la antigüedad y los servicios prestados ; HABRÁ conversión de los contratos temporales en fijos ( previo examen , cuando muchos compañeros deberían ser fijos por derecho laboral ) ; NADA de opción del trabajador en caso de despido improcedente; SIGUEN LAS REPRESALIAS los compañeros despedidos por acudir a los Tribunales y reclamar sus derechos ; NADA de negociación de los métodos de trabajo ; y MUCHO MENOS gestión compartida de la Empresa , para los compañeros / as que aportan vehículos o locales : NADA de plan para sustituir a cargo de Correos los vehículos y locales , aLGO de liberado de los sábados ; incremento INSUFICIENTE de 0.02 € por kilómetro en la indemnización por aportación por vehículo , NADA de la cláusula automática de revisión ante las desviaciones del precio de combustible; INSUFICIENTE inclusión en el Convenio de las mejoras de Función Pública como la conciliación ; CONCESIÓN TARDÍA los días propios y adicionales , ... NADA DE refrendar CONVENIO por los trabajadores y trabajadoras de Correos antes de la firma, INCUMPLIMIENTO REITERADO , del Servicio Postal Universal : que Correos tiene adjudicado en toda España , así como la más que DEFICIENTE política de sustituciones del personal con las nuevas bolsas de empleo y que no cubren ni las necesidades más planificadas de vacaciones y días propios.

La Empresa y sus ” firmadores ” sólo entienden de movilizaciones , de actos de fuerza , de multas e indemnizaciones judiciales , ... si queremos conseguir un SALARIO DIGNO , MEJORAR NUESTRAS CONDICIONES LABORALES y que se nos consulte antes de la firma del Convenio REFERÉNDUM . PLANTALES CARA ! Desde el STA- Iv estamos al lado de las movilizaciones de los compañeros / as , colectivos y sindicatos que hacen frente a la Empresa y sus corsarios sindicales .

¡PLANTALES CARA!                  TU HUELGA LOS HACE MOVERSE

Si quieres PARAR , sólo tienes que manifestar en tu jefe, la voluntad de sumarte a la HUELGA .

......................................................................................
STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900 .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació