GUIA per a la carrera professional

Dilluns 17 de novembre, es va publicar la RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s’inicia el procediment de sol·licitud d’incorporació al sistema de carrera professional horitzontal. Fins el 17 de desembre, està obert el termini per a incorporar-se al sistema de carrera, bé a través de l'aplicació de la pàgina web, bé per registre d'entrada. Pots llegir diversos aspectes del procediment en la Guia que hem preparat.

18 / 11 / 2014 | Intersindical retallades mesa sectorial carrera professional


ALGUNES PERSONES ARRIBARAN AL FINAL DE LA CARRERA NOMÉS EIXIR

GUIA D’USOS DE LA CARRERA PROFESIONAL, MINVADA I RETALLADA Actualitzada a data 19 de novembre de 2014, amb les vostres preguntes s’actualitzarà cada dia
Què és la carrera professional horitzontal i on es regula?
La carrera professional horitzontal consisteix en progressar de grau sense canviar de lloc de treball, tant des d’un punt de vista retributiu com de prestigi, i consolidar la posició aconseguida en la seua trajectòria professional. Per a la progressió, cal valorar l’actuació del personal empleat públic: la seua trajectòria i actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la seua implicació amb l’organització i els seus objectius i fins.
Per tant, caldrà acreditar haver realitzat una formació i superar amb nota favorable l’avaluació de l’acompliment (desempeño en castellà). Aquesta avaluació entrarà en vigor progressivament, perquè la Generalitat encara no està preparada per a fer-la.
La progressió en la carrera suposa una retribució en forma d’un nou complement, amb els imports que trobareu més endavant en aquesta guia.
La carrera professional horitzontal es regula en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP, art. 16), en la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV, art. ) i ara en el Decret 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment, del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat (http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10253.pdf).

A qui se li aplica la carrera professional? I a qui no?
Segons el Decret 168/2014, el personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat.
Pel que fa al personal laboral, no està inclòs en el Decret 186/2014. Tanmateix, això no vol dir que no se li aplique, sinó que el seu dret a la carrera deriva d’una modificació del II Conveni col·lectiu que es va acordar el dia 12 de novembre.
NO serà aplicable al personal funcionari de carrera al servici de les Corts, les institucions de la Generalitat previstes en l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia, l’Administració de Justícia, les universitats públiques i les administracions locals valencianes.
Tampoc no és aplicable al personal interí, per exclusió. Més endavant desenvolupem aquest assumpte.

Intersindical no va signar l’acord de suport al decret de carrera professional i recorrerà davant els tribunals el Decret que la regula
Intersindical Valenciana recorrerà el decret per a incloure el personal interí i fer justícia amb el personal que ha promocionat. Els motius principals del recurs que prepara Intersindical són, com ja hem dit, el fet que es castiga al personal que ha promocionat, doncs no se li reconeix tot el temps treballat en forma de retribució, i l'exclusió total del personal interí.
Intersindical afig a aquests motius l'exclusió del personal en millora d'ocupació. Com no s'ha publicat el decret de Selecció i Provisió, la Generalitat no ha reconegut la seua situació al personal que està de facto en millora d'ocupació. Per tant, se'ls considera personal interí i no cobraran ni se'ls reconeixerà la carrera ni en el seu actual grup ni en el d'origen.
En aquest cas, en teoria, el decret els reconeix el temps, el grau i el cobrament de la carrera en el seu grup d'origen. Si no estan nomenats en millora d'ocupació és únicament i exclusiva per culpa de la Generalitat, que no ha volgut utilitzar eixa figura mai, a pesar d'existir en la llei des de fa més de quinze anys.
Suspensió. El Sindicat ha decidit no demanar la suspensió del decret de carrera en la demanda del recurs contra el decret de carrera. Els objectius del recurs són estendre el sistema de carrera professional a quanta més gent millor i en les millors condicions.
No tracta d'atacar la seua implantació ni retardar que el personal que sí veu reconeguts els seus drets puga ingressar en la carrera i augmentar les seues retribucions.

A Intersindical no li agrada la carrera professional? Està en contra?
NO. Intersindical Valenciana s’ha mostrat sempre favorable a la instauració de la carrera profesional en el sector de l’Administració de la Generalitat. Intersindical ja va signar l’acord de 20 de febrer de 2008, que establia el seu reconeixement des de 2010, amb el President de la Generalitat i treballant per la seua instauració. Per això, no ha entés perquè, havent-hi uns acords signats en els quals s’establia un calendari concret, s’ha hagut de redactar un de nou, amb condicions distintes i de compliment incert:
“Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública de 20 de febrero de 2008:
II. Carrera profesional
De acuerdo con la normativa básica estatal, la promoción profesional es un derecho de los funcionarios de carrera al servicio de la administración. (...)
Se tratará (...) de un sistema (...) que irá ligado a la formación y a los mecanismos que se diseñen para la evaluación de la conducta profesional y del rendimiento o el logro de resultados de sus empleados (...). En todo caso, la regulación de la carrera profesional contendrá medidas de armonización con respecto a las previsiones de la carrera administrativa, para asegurar el derecho a la promoción profesional del personal funcionario mediante ambas modalidades de carrera. (...)
Asimismo, con la finalidad de implantar la carrera profesional del personal incluido en el presente ámbito, se acuerda:
a) Los importes, por grupos de titulación y grados, que se aplicarán, (...) se asimilarán a los conceptos y cuantías que actualmente se aplican a la carrera y al desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad.
b) Los porcentajes globales de implantación y abono efectivo del complemento retributivo de la carrera profesional ...) son los que a continuacion se establecen:
Año 2010: 33% del complemento.
Año 2011: 66% del complemento.
Año 2012: 100% del complemento.
Los efectos económicos derivados de la implantación de la carrera profesional serán del 1 de enero de 2010.”


Quins són els imports del complement retributiu de la carrera professional?
Ací baix teniu els imports en euros del complement de carrera professional. Els imports són aproximats perquè els càlculs i els redondejos els hem fet nosaltres i poden coincidir exàctament amb els que faça la Generalitat. Els hem calculat a partir dels imports de la carrera professional del personal sanitari al servei de la Generalitat, segons la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2014.

A1
2015: (9%)
GDP I: 278,19; GDP II: 556,38; GDP III: 834,57; GDP IV: 1.112,76.
2016: (42%)
GDP I: 1.298,22; GDP II: 2.596,44; GDP III: 3.894,65; GDP IV: 5.192,87.
2017: (100%)
GDP I: 3.091,00; GDP II: 6.182,00; GDP III: 9.272,98; GDP IV: 12.363,98.

A2
2015: (9%)
GDP I: 180,82; GDP II: 361,64; GDP III: 542,46; GDP IV: 723,28.
2016: (42%)
GDP I: 845,84; GDP II: 1.687,68; GDP III: 2.531,52; GDP IV: 3.375,35.
2017: (100%)
GDP I: 2.009,14; GDP II: 4.018,30; GDP III: 6.027,44; GDP IV: 8.036,58.

C1
2015: (10%)
GDP I: 128,79; GDP II: 257,58; GDP III: 386,37; GDP IV: 515,17.
2016: (43%)
GDP I: 553,80; GDP II: 1.107,61; GDP III: 1.661,40; GDP IV: 2.215,22.
2017: (100%)
GDP I: 1.287,92,14; GDP II: 2.575,84; GDP III: 3.863,74; GDP IV: 5.151,66.

C2
2015: (12%)
GDP I: 123,64; GDP II: 247,28; GDP III: 370,92; GDP IV: 494,56.
2016: (45%)
GDP I: 463,65; GDP II: 927,30; GDP III: 1.390,95; GDP IV: 1.854,60.
2017: (100%)
GDP I: 1.030,34; GDP II: 2.060,68; GDP III: 3.091,00; GDP IV: 4.121,32.

APF (E)
2015: (15%)
GDP I: 115,92; GDP II: 231,82; GDP III: 347,73; GDP IV: 463,65.
2016: (48%)
GDP I: 370,93; GDP II: 741,84; GDP III: 1.112,75; GDP IV: 1.483,68.
2017: (100%)
GDP I: 772,76; GDP II: 1.545,50; GDP III: 2.318,24; GDP IV: 3.091,00.


L’accés a la carrera és automàtic?
Sí i no. El decret determina que l’accés serà automàtic per a totes les persones en el moment de l’adquisició de la condició de funcionària o funcionari de carrera en un determinat cos o agrupació professional funcionarial de l’Administració de la Generalitat, des de la presa de possessió.
Però en eixe cas, s’accedeix al Grau de Desenvolupament Professional )GDP) d’entrada, és a dir, que es comença a comptar el temps per a accedir alsal primer GDP. Per tant, l’accés automàtic està pensat per al personal de nou ingrés.

Procediment d’enquadrament inicial per al personal que actualment és funcionari de carrera (DT 1ª)
El personal que actualment és funcionari de carrera serà enquadrat en el GDP que li corresponga, atenent als anys d’antiguitat en el grup en què treballa actualment. Per a accedir, s’ha de sol·licitar expressament, mitjançant l’aplicació informàtica regulada en l’Ordre 19/2014, de 12 de novembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, que regula el procediment electrònic per a l’accés al sistema de carrera Professional horitzontal (http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/14/pdf/2014_10484.pdf).
Cal entrar en la següent adreça electrònica: https://sede.gva.es, des del 18 de novembre i fins el 17 de desembre de 2014, segons la Resolució de 14 de novembre de 2014, de la DG de Recursos Humans, per la qual s’inicia el procediment de sol·licitud d’incorporació al sistema de carrera professional horitzontal (http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10543.pdf). L’aplicació informàtica estarà oberta durant eixe mes, a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que òbriga termini per a l’acreditació de mèrits per a l’accés. Després ja no estarà operativa.
Per a fer-ho, cal tindre un compte de correu electrònic “@gva.es”, ja que s’accedeix amb el compte i la contrasenya del propi compte.
Les persones que no puguen/sàpiguen/ vullguen fer-ho de forma informàtica, podran fer els tràmits en paper i mitjançant registre d’entrada.

Com fer el enquadrament inicial?
Persones que tinguen un correu electrònic “@gva.es”: Han d’utilitzar obligatòriament la via de l’aplicació informàtica.
El programa és bastant intuïtiu, així que el que s’espera és que la majoria de persones ho resolga sense major problema. Tanmateix, cal apuntar alguns consells:
-Llig el manual que tindràs en la primera pàgina abans de continuar.
-Pots rectificar el que hages posat en l’aplicació durant el termini de un mes en què estarà oberta l’aplicació. Pots tornar a efectuar la sol·licitud, encara que ja ho hages fet, ja que es prendrà com a bona la darrera que valides.
-L’antiguitat que consta en l’aplicació és la que cada persona té reconeguda en el Registre de Personal de la Generalitat, amb l’afegit del mes de termini de presentació d’instàncies, de manera que el programa suposa que ja estem a 17 de desembre de 2014.
-Només pots seleccionar un dels mèrits, llavors, quin mèrit al·leguem, si en tenim diversos? Depèn dels casos:
o Si tens antiguitat per als quatre graus en el grup actual, dóna igual el mèrit que utilitzes, ja que no vas a necessitar la resta.
o Si no tens els quatre graus, has de valorar quins mèrits –normalment cursos- els pots utilitzar per a consolidar el próxim grau. Seran els que hages cursat en el temps que has treballat des de la data en què consta que se t’ha reconegut el últim grau que tens.
- Si tens algun dels mèrits que se reclamen, però no estan anotats en el Registre de Personal, ja no es poden anotar per a què consten en el programa. Però es pot fer constar en l’apartat corresponent, i has de reomplir una declaració responsable de què el mèrit que al·legues és cert.
- Si tens serveis prestats en més d’un grup, apareixen en l’aplicació, però només en anys complets. Has d’assenyalar si demanes el reconeixement de GDP en un, dos o més grups, segons haja sigut la teua carrera. Nosaltres et recomanem que els assenyalen tots.

Les persones que no tinguen correu electrònic “@gva.es”: Podran presentar la sol·licitud per registre d’entrada amb els models –en paper- que consten com a annexos en la Resolució de 14 de novembre: http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10543.pdf.

I el personal laboral?
El personal laboral fix ha de fer el mateix que el personal funcionari de carrera: en la mateixa aplicació informàtica i amb els mateixos requisits. La diferència està en què el Decret no regula el seu dret directament, sinó que ho fa un acord de la CIVE que amplia el II Conveni Col·lectiu.

I el personal interí i laboral temporal?
El personal funcionari interí i laboral temporal, com hem dit, estan exclosos segons el Decret. Intersindical Valenciana considera eixa decisió política com una greu errada, i una afrenta a qui representa més del 30% de la plantilla.
Una greu errada, perquè els tribunals acabaran condemnant la Generalitat a incloure-lo, ja que hi ha normativa europea, ratificada oer sentències del Tribunal Suprem, que obliga a tractar aquest personal igual que al fix, excepte en allò que siga intrínsec de la seua condició de personal no fix.
Intersindical Valenciana recomana al personal interí i temporal que presente la sol·licitud d'enquadrament inicial per registre d'entrada. L'aplicació web no permet passar de la pàgina d'inici al personal interí, de manera que no serveix com a fórmula per a provocar un acte administratiu desestimatori de la sol·licitud que pot ser aprofitat amb posterioritat per a efectuar les accions jurídiques que siguen convnients. Per tant, l'alternativa és fer-la en paper i presentar-la per registre d'entrada.
Tot i que Intersindical Valenciana va a recórrer el Decret de Carrera -i les normes derivades- per a demanar la inclusió del personal interí, la millor ajuda és la que cadascu es procura a si mateix. En altres paraules: cada persona interina o temporal hauria de recórrer també la seua exclusió. I el fet que t'excloguen en el procés d'enquadrament, a pesar de tenir serveis prestats, és una ocasió magnífica.

Acreditació de mèrits: hem de demostrar la nostra professionalitat
Una de les parts més polèmiques –per a Intersindical- del sistema de carrera és que per a l'enquadrament inicial, hem de presentar algun dels mèrits contemplats en la Disposició Transitòria Primera:
- Grau mitjà de coneixement del valencià de la JQCV.
- Títol d'un idioma comunitari, com a mínim el certificat B1 expedit per una Escola Oficial d'Idiomes o Universitat
- Publicacions relacionades amb l'Administra-ció Pública, la gestió del servei públic o l'aten-ció a la ciutadania, durant els últims 5 anys
- Haver accedit per promoció interna o pla d'ocupació a un grup superior dins de la Generalitat en els últims 10 anys.
- Participació en projectes d'investigació competitius i presentació de ponències i comunicacions en congressos científics durant els últims cinc anys.
- Estar en possessió d'una titulació acadèmica superior o d'una segona titulació acadèmica igual a la necessària per a l'accés al grup de la persona interessada.
- Haver cursat un mínim d'hores de formació en els últims cinc anys, en cursos de centres de formació de personal empleat públic, cursos o masters realitzats en alguna Universitat, sempre que guarden relació amb l'acció de l'administració pública, o
- Haver participat com a docent un mínim d'hores, en els últims cinc anys, en el mateix tipus de cursos:

Personal Funcionari
Subgrup A1: Cursos de 50 hores
Subgrup A2: Cursos de 40 hores
Subgrup C1: Cursos de 30 hores
Subgrup C2: Cursos de 20 hores
APF : Cursos de 15 hores


Personal laboral
Grup A: Cursos de 50 hores
Grup B: Cursos de 40 hores
Grup C: Cursos de 30 hores
Grup D: Cursos de 20 hores
Grup E: Cursos de 15 hores

Per què hem de demostrar aquests mèrits?
A les companyes i companys de Sanitat ningú no els va demanar res, sinó que se'ls va reconéixer la carrera sense atendre a res més que l'antiguitat. La conselleria manté que "açò era seriós" i que "calia demostrar la professionalitat". Llavors ens preguntem:
¿Els i les companyes de Sanitat no eren professionals? Aleshores, per què estan cobrant la carrera? O es que ells i elles són tan professionals que no els cal demostrar-ho i que nosaltres, en canvi, ho hem de demostrar perquè no està tan clar que ho sigam?

No tinc cap d’eixos mèrits, què faig?
MOLT IMPORTANT: Presentar igualment la sol·licitud, siga en paper o via web, en l’aplicació informàtica. En l’apartat corresponent, caldrà que poseu: “No dispose de mèrits”.
Si no teniu cap dels mèrits, no se vos reconeixerà ara el GDP que us correspon per la vostra antiguitat, però teniu tot l’any 2015 per a obtindre un d’ells i demanar l’enquadrament inicial Disposició Transitòria Primers, apartat 4).

No tinc prou de temps per a el primer Grau, ho sol·licite ara o m'espere a tenir-lo?
MOLT IMPORTANT: Totes les persones que treballem actualment hem de sol·licitar-ho. Ara, amb l'enquadrament inicial, es convalida la formació i l'avaluació de l'acompliment que ens exigirien en unes altres circumstàncies. A més, no hem de començar de zero la carrera, sinó que es fa la ficció com si el temps en què hem treballat ja haguera estat en vigor, de forma que ens col·loquem en el moment en què estaríem si en el moment de la primera pressa de possessió haguérem començat a consolidar la carrera.
Per tant, encara que no tingues els primers cinc anys, no importa: al presentar la sol·licitud, només hauràs de completar el temps que et falten des del 18 de desembre de 2014.
Per què a Intersindical Valenciana no li acaba d’agradar aquest Decret?
Estar a favor de la carrera suposa voler que totes les persones que treballen en la Generalitat es beneficien d’ella. Per això, no ens agrada que el Decret de Carrera, sense cap motiu legal ni justificació acceptable, deixe fora de la carrera moltes companyes i companys o bé minimitza la prestació econòmica que els correspon:

Castiga les persones que han promocionat a un altre grup (art. 18)
Al personal funcionari que per promoció interna o per convocatòria lliure hagen canviat de grup no se li sumarà tota la seua antiguitat. Així, per exemple, una persona pot haver treballat 14 anys en el grup D (C2), i tindre reconeguts dos graus, i haver promocionat al C (C1) i tindre 11 anys de servei, amb dos graus reconeguts. Doncs bé, no cobrarà dos graus del C2 (2.060,68 euros anuals, més o menys) més dos graus del C1 (2.575,84 euros anuals, més o menys), sinó solament els del grup C1.
En el cas que només tinguera un grau en el C1 (1.287,92, + o -), cobraria un grau del C1 més el complement compensatori previst en el decret, fins a arribar a l’import que té reconegut en el C2: 1.287,92+ 772,76 euros, fins sumar els 2.060,68 reconeguts.
Així, es pot donar el cas que un company o companya d’aquesta persona, que va accedir a la Generalitat el mateix dia, però que no ha promocionat, i que, per tant, té 25 anys de serveis, tindria reconeguts quatre graus de carrera, és a dir, 4.121,32 euros anuals, aproximadament. I, damunt, a la persona que ha promocionat encara li quedaran 11 anys per a poder alcançar, en el millor dels casos, al company o companya que no ha promocionat.
Aquesta norma espenta el personal amb molts triennis a un descontent i desmotivació total.
Intersindical entén que aquesta clàusula és contradictòria amb l’EBEP, que estableix en el seu article 16 que el personal funcionari té dret a la carrera professional i que pot tindre quatre modalitats:
a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.

Per tant, no té sentit castigar en una modalitat (apartat a) a qui ha exercit el seu dret a la carrera per una altra modalitat (apartat c). Intersindical creu que aquesta norma és il·legal, per anar en contra del que estableix l’EBEP, que és norma bàsica.

Deixa fora el personal interí i temporal (art.1)
El decret de carrera professional deixa clar cada vegada que pot que NOMÉS S'APLICARÀ AL PERSONAL FIX: funcionari de carrera i laboral fix. Arriba a l'absurde de no contemplar el temps treballat com a personal interí amb anterioritat a les persones que adquirisquen la condició de persona funcionària o laboral fixa a partir d’ara (art. 11.1 in fine).1
L'explicació oficial és que l'article 24 de l'EBEP en relació al 25 prohibeix reconéixer la carrera al personal temporal.
Intersindical Valenciana considera fonamental que aquest personal estiga inclòs. I està convençuda que no solament és legal, sinó que no hi és possible una altra interpretació que no els incloga.
Els articles 24 i 25 de l'EBEP diuen que:
Artículo 24. Retribuciones complementarias
La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Artículo 25. Retribuciones de los funcio- narios interinos.
1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. (...)

Com veieu, el que diu l'EBEP és que el personal interí ha de percebre una sèrie de complements, però NO PROHIBEIX que també cobre el que no s'esmenta, és a dir, la carrera administrativa. De fet, tampoc no esmenta el personal laboral entre els que poden cobrar la carrera i, afortunadament, sí que s'ha inclòs en el decret de carrera aquest personal.
Per què no es pot discriminar el personal empleat públic interí i temporal?
Perquè ho prohibeix la Directiva europea 1999/70/CE, de 28 de juny, que en la Clausula quarta de l'Acord marc diu textualment:
Pel que fa a les condicions de treball, no podrà tractar-se als treballadors amb un contracte de durada determinada d'una manera menys favorable que als treballadors fixos comparables pel nero fet de tenir un contracte de durada determinada, llevat que es justifique un tracte diferent per raons objectives.
Per què la Generalitat Valenciana ha de complir el Dret europeu?
Perquè la Constitució espanyola en l’article 93 autoritza a les Corts Generals a subscriure Tractats internacionals que atribuïsquen a una organització o institució internacional competències derivades de la Constitució, mitjançant llei orgànica. Així ho ha fet l’Estat espanyol, en signar el Tractat d'Adhesió a la Unió Europea. Per tant, tota la legislació espanyola, inclosa l'autonòmica valenciana, ha de complir aquest Dret comunitari per la primacia que se li atorga derivat de la Constitució.
Els Tribunals han reconegut la primacia de la Directiva 1999/70/CE?
Sí, ho han fet en nombroses sentències de molts Jutjats i Tribunals, quan se'ls ha plantejat la qüestió dels triennis i han declarat que no es pot discriminar als empleats públics temporals.
Sí, i a més aclareixen el que són condicions de treball, salari,horari, que han de ser iguals per a tot el personal empleat públic tant fix com temporal.
En l'ordre legislatiu, es va modificar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic reconeixent el dret a cobrar els triennis al personal empleat públic temporal i no ser tractat de forma desigual o discriminatòria enfront de cap altre personal.

Alguns mites que s’han dit per ahí:

Intersindical ha signat altres acords de carrera per al personal sanitari i docent. VERTADER I FALS
Quan es va instaurar la carrera i el desenvolupament professionals en Sanitat, Intersindical Salut va signar l’acord, no sense controvèrsia interna, perquè les assemblees de les treballadores i treballadors així ho van decidir. Cal recordar, a més, que en aquell moment no es coneixien les sentències que han reconegut el dret del personal interí a participar de la carrera professional, i ara sí.
En canvi, STEPV-Intersindical Valenciana no va signar l’acord que va establir el sistema de sexennis per al personal docent, per diversos motius, però fonamentalment perquè deixava fora el personal interí. En aquell moment, a més, se venia com a una millora del complement específic, llavors molt menut en eixe sector.

No s’ha recorregut davant els tribunals l’exclusió del personal interí. FALS
Tant en el sector sanitari com en el docent, els serveis jurídics d’Intersindical Valenciana han representat diversos companys i companyes interines. Ja hi ha la primera sentència ferma del Tribunal Suprem en un cas de personal sanitari interí a Castilla y León.
En canvi, hi ha sentències de personal interí docent que reconeixen el dret al reconeixement de sexennis, però són de tribunals superiors de justícia i estan recorregudes.

Som la primera comunitat autònoma en establir la carrera professional fora del personal sanitari. FALS
Serem la tercera. Tenim per davant a Astúries i a Extremadura. Per cert, dues de les comunitats autònomes millor finançades per càpita:
Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los funciona¬rios de la Administración del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es/bopa/2011/05/14/2011-09803.pdf
ORDEN de 11 de marzo de 2014 por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes para el reconocimiento del Nivel Inicial y Nivel 1 de la carrera profesional horizontal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con base únicamente al ejercicio profesional. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/520o/14050047.pdf