La funcionarització podria estar acabada abans de l’estiu. A qui no li interessa?

Dimarts, 16, es va reunir la mesa tècnica de la Mesa Sectorial de la Funció Pública, per tal de tractar sobre el projecte d'ordre de funcionarització. Està pendent una altra reunió de mesa tècnica i es podria ja dur a Mesa Sectorial per a la seua aprovació la primera quinzena de març. Si es compleix aquest calendari, els cursos i els exàmens podrien estar finalitzats abans de les vacances d'estiu. Sembla, però que a alguns sindicats no els acaba d'interessar que el procés es duga endavant.

19 / 02 / 2016 | Intersindical mesa sectorial funcionarització


El personal laboral pot ser funcionari prompte

El problema de la normativa
Els processos de funcionarització pendents en la Generalitat estan regulats per la Disposició addicional Segona i per les Disposicions Transitòries Cinquena i Desena de la Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV).
Cal recordar que Intersindical Valenciana va ser l'únic sindicat que no va signar l'acord sobre la LOGFPV en la Mesa General de 28 de juliol de 2009. Sorprén que els sindicats que recolzaren aquesta norma ara es queixen de la regulació que hi conté.

El col·lectiu de persones laborals no és homogeni quant a les seues situacions jurídiques:
- L'Ordre de funcionarització preveu la seua aplicació NOMÉS al personal laboral els llocs de treball dels quals es van classificar com a funcionarials després de l'entrada en vigor de la LOGFPV. El fonament jurídic d'aquest procés és la Disposició Transitòria Desena d'eixa llei.
Aquest col·lectiu està compost d'unes 700 persones, aproximadament.

- El personal laboral que ja va tindre una oportunitat de funcionaritzar-se amb anterioritat no podrà fer-ho en este procediment. Hi ha, però, una via: la de la Disposició Transitòria Cinquena de la LOGFPV, que preveu un torn de promoció interna per a funcionaritzar al personal laboral a través de les ofertes d'ocupació pública.
Aquest col·lectiu està compost d'unes 170 persones, aproximadament.

Intersindical Valenciana considera que, atés que la immensa majoria del personal laboral (unes 700 persones) es pot acollir al procés de l'ordre de funcionarització que ara s'està negociant, i que el segon grup important té la via del torn de promoció interna/funcionarització de les ofertes, que es pot acceptar l'ordre de funcionarització en la propera mesa sectorial. Això sí, per a assegurar que les persones que podrien funcionaritzar-se per aquesta última via ho puguen fer, el Sindicat presentarà a la propera reunió una proposta d'acord perquè en l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016 es convoquen eixes places de promoció interna/funcionarització com un torn a banda del torn lliure i del torn de promoció interna normal.

Col·lectius que no es podran funcionaritzar
- El personal laboral indefinit no fix de plantilla: no es pot funcionaritzar, per una raó molt simple, com és que no és personal fix, condició que posen totes les normes esmentades.
Aquest col·lectiu està compost d'unes 40 persones, aproximadament.

- El personal laboral que ocupa llocs de treball laborals: no es pot funcionaritzar, perquè no compleixen amb la condició d'ocupar un lloc classificat com a funcionarial.
Aquest col·lectiu està compost d'unes 80 persones, aproximadament.


Altres situacions
Pel que fa al personal laboral que actualment està en excedència, hi ha dues situacions:
- Les persones que tenen reserva de lloc, que es poden funcionaritzar amb l'ordre proposada.
- Les persones que no tenen reserva, no poden fer servir aquest procediment. Aquest personal és, sobretot, personal que està en "falsa millora d'ocupació". Si la millora d'ocupació estiguera en vigor, tindrien reserva de lloc i sí que podrien. Intersindical Valenciana considera que, en gran part, aquesta situació és responsabilitat de la Generalitat per no haver estat àgil en la posada en marxa de la millora d'ocupació.
Una de les qüestions pendents per a la propera mesa tècnica serà, precisament, el nombre de persones en falsa millora, cosa que hauria de permetre buscar solucions legals per a tirar endavant un procés de funcionarització que ha de ser ràpid per a permetre concursos i promocions internes en molts cossos i agrupacions professionals funcionarials.

Intersindical Valenciana presentarà una proposta de regulació de la millora d'ocupació -que podeu consultar al final d'aquesta nota-, de manera que al personal laboral ara excedent se li reserve un lloc de treball, i això els hauria de permetre participar en el procés de funcionarització.
Cas que per alguna circumstància aquestes situacions no pugueren arribar a produir-se, el Sindicat reclamarà un acord per a la modificació de la LOGFPV, de forma que es permeta la funcionarització d'aquest personal en 2017.

Conclusions
No entenem les declaracions d'alguns sindicats que manifesten la seua oposició al que s'està negociant amb declaracions grandiloqüents sobre la igualtat de totes les persones laborals, etc. I no les entenem perquè ara s'està aplicant la llei que eixos mateixos sindicats pactaren, i que intersindical valenciana no va signar.
Intersindical Valenciana considera urgent que es duga a terme la funcionarització. Si tenim en compte que la majoria del personal laboral actual es podrà funcionaritzar amb l'ordre proposada, cal aportar idees i propostes per a què, dins de la legalitat, la resta de personal laboral també puga fer-ho. El personal laboral, igual que el personal funcionari, vol una solució a la paràlisi que l'afecta: vol concursos i promocions internes; qüestions que no seran possibles mentre ocupe llocs funcionarials i la seua relació jurídica continue sent encara la de personal laboral.

Propostes que presentarà Intersindical en la mesa tècnica:
En el març de la negociació de l'Ordre de ------- de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupa, Intersindical Valenciana presenta les següents
PROPOSTES
Primera. Es proposa la redacció i negociació d'un acord de la Mesa Sectorial de la Funció Pública que comprenga, entre d'altres assumptes que puguen ser proposats per altres membres de la mesa, els següents:
Les parts signants donen suport a la redacció de l'ordre per la qual es convoquen cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupa.
La Generalitat Valenciana es compromet a incloure en l'Oferta d'Ocupació Pública per a 2016 de l'Administració de la Generalitat d'un torn de promoció interna especial, en aplicació de la Disposició Addicional Segona i la Disposició Transitòria Cinquena de la LOGFPV.

Segona. Redacció i aprovació en la CIVE del II Conveni d'un acord d'interpretació dels articles nou i deu, en següent sentit:
Acord d'interpretació dels articles nou i deu del II Conveni Col·lectiu del Personal laboral de la Generalitat Valenciana
El II Conveni va preveure la introducció en l'Administració de la Generalitat dels nomenaments per millora d'ocupació, però entre llocs de naturalesa laboral (article 9.5 del II Conveni). L'evolució de la normativa funcionarial en aquest àmbit ha conduït a què es previera en la Llei d'ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), així com en el projecte de Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat. Evidentment, la normativa esmentada ha regulat la figura només per al personal funcionari.
Tanmateix, la pròpia dinàmica de les borses de treball temporal de l'Administració de la Generalitat ha conduït a què moltes persones laborals fixes hagen accedit a nomenaments com a personal funcionari interí en cossos de l'Administració de la Generalitat. Si aquest personal fora funcionari, amb l'entrada en vigor del decret esmentat, li correspondria passa a ser nomenat provisionalment per millora d'ocupació. En no ser-ho, els nomenaments han de continuar sent-ho com a personal funcionari interí.
La situació en què es queda el personal laboral, fins ara, és el d'excedència voluntària automàtica, per passar a estar «en situació de servei actiu en llocs de qualsevol Administració Pública» (Article deu.a.2 del II Conveni). Això cassava amb la situació en què quedava el personal funcionari de carrera en la mateixa situació, per tal com el nomenament per millora d'ocupació previst en la LOGFPV no s'havia desenvolupat reglamentàriament.
El personal laboral en la mateixa situació es troba que, en aplicar-se-li l'article deu.a.2 del II Conveni, no se li concedeix reserva de plaça en el lloc de treball que venia ocupant per concurs.
L'article nou.5 del II Conveni preveia l'existència de contractes temporals de millora d'ocupació, tot aclarint que la persona contractada en un lloc de superior categoria «mantindrà la reserva del lloc que venia ocupant».
Amb l'entrada en vigor del Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat, el personal funcionari de carrera en aquesta situació podrà regularitzar-la i obtenir un nomenament provisional per millora d'ocupació. Així mateix, es regula una disposició transitòria per la qual aquest personal pot, per una sola vegada, concursar sense retornar al seu cos d'origen, per a complir amb la previsió de la llei respecte de la reserva del seu lloc de treball.
Per tal de poder aplicar les mateixes condicions de treball al personal laboral fix al servei de la Generalitat que al personal funcionari de carrera, tot ajustant-se a la legalitat de cadascun dels règims jurídics que són d'aplicació a un i altre personal, la CIVE acorda interpretar conjuntament l'article nou.5 en relació amb el deu.a.2 del II Conveni en el següent sentit:

Primer. En aquells casos en què la Generalitat Valenciana, mitjançant la conselleria amb competències en matèria de Funció Pública resolga nomenar personal funcionari interí a personal laboral fix al servei de la Generalitat, en un lloc de treball adscrit a un cos, escala o agrupació professional funcionarial inclós en algun dels annexos de la LOGFPV, la persona laboral fixa serà declarada en excedència voluntària automàtica amb reserva del lloc que venia ocupant.
Segon. Aquelles persones laborals fixes al servei de la Generalitat Valenciana que es trobaren ocupant en l'Administració de la Generalitat un lloc de treball adscrit a un cos, escala o agrupació professional funcionarial inclós en algun dels annexos de la LOGFPV mitjançant nomenament com a personal funcionari interí, podrà sol·licitar la modificació de la declaració d'excedència voluntària automàtica com a personal laboral, per tal que se li declare amb reserva del lloc que venia ocupant amb anterioritat.
Tercer. Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia que entre en vigor el Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat.