Amb les resolucions de reconeixement de la carrera, arriba el moment de recórrer

El DOCV de 30 de març publicava la Notificació de la resolució de la directora general de Recursos Humans, de enquadrament inicial en el sistema de carrera professional horitzontal del Decret 186/2014. Prèviament, s'havia rebut un correu electrònic que comunicava el mateix. Curiosament, també l'han rebut les persones interines que havien demanat l'enquadrament inicial; amb posterioritat reberen un on se'ls deia que no en feren cas.

07 / 04 / 2015 | Intersindical


Festival de Cooper's Hill, 'cheese rolling and wake'. Els i les participants van muntanya avall darrere d'un formatge.

Tot i que reiterem la felicitació al personal tècnic i administratiu que ha treballat en tot el procés, ja que han fet un treball ingent (cal tenir en compte la gran quantitat d'instàncies presentades, la revisió de moltes d'elles i les diferents tipologies de resolucions que s'han hagut de preparar i implementar informàticament), el cert és que el procediment no és satisfactori, excepte per a les persones funcionàries de carrera que mai no han canviat de grup.
Com ja sabeu, aquest decret de carrera deixa fora del sistema de carrera professional horitzontal el personal funcionari interí i laboral temporal, quan hi ha sentències del Tribunal Suprem que han deixat clar que el personal interí de llarga durada (que es fixa en més de cinc anys de serveis) té el mateix dret que el personal funcionari.
Igualment, castiga a les persones funcionàries de carrera que han promocionat o han canviat de grup pel torn lliure, ja que estableix un sistema de reconeixement dels serveis prestats en altres grups diferents d'aquell en què s'està en actiu que resulta injust, en reconéixer una major retribució a les persones que no han promocionat que a aquelles que sí que ho han fet.
Finalment, cal apuntar l'existència d'errades de còmput del temps treballat, habitualment períodes treballats per a l'Estat abans de les transferències, etc.
A tenir en compte:
I. Les persones interines que han demanat el enquadrament inicial NO estan notificades de la resolució que els denegarà l'enquadrament. La Generalitat té un termini de sis mesos, comptadors des del 18 de desembre (fins el 18 de juny). Els efectes de la falta de resolució expressa seran estimatoris, per la qual cosa podeu donar per segur que es resoldrà expressament; el que no sabem és si la notificació serà individualitzada o per una altra via.
II. Només hi ha 10 dies naturals per a accedir a la notificació. Aquest és un punt que entenem criticable, ja que la meitat d'aquest període cau en dies no laborables (del 31 de març al 9 d'abril, el 3, 4, 5 i 6 són festius), i el 7, 8 i 9 a més són no lectius, per la qual cosa es dificulta al personal l'accés i/o consulta des del treball.
III. Amb independència de si esteu o no d'acord amb el que us reconeixen, recomanem que imprimiu la vostra notificació i la guardeu en format electrònic en el vostre ordinador. Guardeu la impressió de la notificació entre els papers del vostre expedient laboral. Anoteu la data en la què entràreu a la notificació, ja que li consta a l'Administració, però no consta en el document, i pot ser transcendent si cal fer alguna reclamació.
Recursos
IV. Hi ha diverses causes per les quals convindria que es presentaren recursos. Algunes vénen derivades d'una incorrecta aplicació del reglament de carrera publicat el 10 de novembre proppassat. En eixos casos, convé presentar un recurs de reposició: si es tracta d'una errada material, es pot rectificar sense major problema i, el que és millor, sense cap cost.
V. Altres causes de recurs vénen motivades per la mateixa normativa, per la qual cosa no serveix de res presentar el recurs de reposició, i per això recomanem presentar recurs contenciós-administratiu. En eixe cas estan les persones que han promocionat i a les quals no se'ls reconeix adequadament el temps treballat en altres grups, o el personal interí, com hem exposat més amunt.
Si vols que els Serveis Jurídics d'Intersindical Valenciana et representen en aquests recursos, envia'ns un correu electrònic amb les següents dades:
NOM
COGNOMS
E-MAIL
TELÈFON
BREU DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA DEL RECURS

El Sindicat es posarà en contacte amb tu i decidirem de forma conjunta si se presenta un recurs i si el presentem de reposició o contenciós administratiu. Us demanem que controleu els terminis, ja que el recurs de reposició té un termini per a la seua presentació de 1 mes i el contenciós, de 2 mesos des de la notificació.
Més informació: us reproduïm els enllaços a altres informacions sobre la carrera que us poden ser d'utilitat.