35h i escletxa salarial

Des d'Intersindical Valencian apostem per implantar la jornada de 35 h, com línia roja des d'on continuar treballant per una jornada de 4 dies que afavorisca la conciliació familiar i social i permeta treballar menys hores perquè treballem més persones. Per una vida laboral de qualitat i un dret a la conciliació familiar real.

27 / 01 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Des de fa uns dies, observem com algunes organitzacions sindicals reclamen l'aplicació de la jornada de 35 h que es va establir el Decret 42/19 però que de facto no es va poder aplicar sobre la base d'una disposició addicional que impedia establir-la sense complir amb els requisits d'estabilitat pressupostària, així com l'informe de l'òrgan competent que acreditara que la mesura no afectava a l'objectiu de temporalitat de l'ocupació pública, sent aplicables fins llavors les disposicions vigents. Fa uns mesos el govern de la nació va acordar la supressió dels límits que imposava la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'aplicació real de la jornada de 35h, amb el que la GVA ja no té escusats per a l'aplicació de les 35h en per al seu personal tal com s'estableix al Decret 42/19.

Des de les passades eleccions, Intersindical valenciana va apostar en el seu programa electoral per la jornada de 4 dies en la GVA i el seu sector publique institucional . Com a mínim els 35 h que marcava el Decretque regulava les condicions laborals i anven més enllà al apostar per una jornada de 4 dies setmanals o 32 h amb la finalitat de facilitar la conciliació (la GVA s'integra per un col·lectiu fortament feminitzat en la major part dels seus cossos i escales) i treballar menys perquè treballen mes persones. De la mateixa manera contribuiria a facilitar la vida laboral que aquesta es veu prorrogada per les ultimes reformes del sistema de pensions.

En aquest sentit, diversos estudis demostren mitjançant la corba de la productivitat que treballar mes hores no augmenta la productivitat sinó al contrari, i que les llargues jornades influeixen negativament en l'estat d'anim del personal que treballa.

És ara quan la negociació serà possible i no admetem demora en això. Exigim la convocatòria de la Taula General de Negociació per a tractar de manera improrrogable aquest aspecte que afecta a un dels drets fonamentals de les persones que treballen en la Generalitat i el seu sector públic.

Deixant clara la nostra postura volem explicar que en el marc de la negociació per a la disminució de la escletxa salarial, l'administració va establir que la manera de combatre-la seria la de l'augment del complement especific. Sistema amb el qual no estem d'acord ja que per a homogeneïtzar els llocs i salaris, s'incrementa aquest complement que porta aparellat un increment horari. No augmenta el salari, augmenta el numere d'hores a treballar i per tant es cobra mes. Aquesta mesura estaria en contra de la dinàmica actual que aposta per reduir les jornades laborals.

No és aquesta la via per a lluitar contra la escletxa salarial en els col·lectius fortament feminitzats que han estat pitjor classificats i pitjor remunerats. Hi ha que revaloritzar els llocs de treball històricament feminitzats.

Per a nosaltres la lluita contra la escletxa salarial passa inevitablement per una millora salarial real d'aquests col·lectius sense que això supose un augment d'hores que va en contra de la conciliació. Si volem canviar el paradigma no podem perpetuar el sistema dificultant la incorporació laboral i la conciliació d'aquests col·lectius.

Des d'Intersindical Valencian apostem per implantar la jornada de 35 h, com línia roja des d'on continuar treballant per una jornada de 4 dies que afavorisca la conciliació familiar i social i permeta treballar menys hores perquè treballem més persones. Per una vida laboral de qualitat i un dret a la conciliació familiar real.