Andalusia (2)


19 / 09 / 2017 | Amadeu Sanz

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/180/BOJA17-180-00021-15753-01_00120904.pdf

Andalusia (1)


19 / 09 / 2017 | Amadeu Sanz

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/180/BOJA17-180-00023-15749-01_00120900.pdf

CONVOCATÒRIA 46/2017


19 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Personal educador: Cap a la revolta permanent

Convocades per Intersindical valenciana, CGT i CSIF, d'acord amb el calendari de mobilitzacions organitzades per les Plataformes d’Alacant, Castelló i València, avui, 18 de setembre, centenars d’educadores i educadors han tornat a eixir al carrer per a secundar una nova jornada de vaga.

18 / 09 / 2017 | Intersindical


L’opacitat del govern del Botànic

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a través del Servei de Selecció i Provisió de Llocs de treball, ha realitzat tres nomenaments irregulars de funcionàries interines d'urgència en la Residència per a Persones Majors Dependents de Carlet.

17 / 09 / 2017 | Intersindical

Funció Pública realitza nomenaments irregulars de funcionàries interines


AL.LEGACIONS STAS-IV A LES BORSES DE CONTRACTACIONS


16 / 09 / 2017 | Robert Company

en castellà a la dreta——————>
borses detreball
AL.LEGACIONS STAS-IV A LES BORSES DE CONTRACTACIONS
Des de l’STAS-IV em registrat en data 14 de setembre17 les al·legacions següents:

Que el personal en actiu a les borses de contractació actuals: no deurien, més que actualitzar els mèrits que puntuen i que estes persones treballadores, no cal que passen ningú examen, ni metge ni de test on-line algun.
.- Incorporar més del 30%del candidats de les borses de contractació del 2012.
.- LLISTAT DE RESERVA amb el personal exclòs, per no tenir suficient puntuació, en el llistat definitiu de la bossa de contractació corresponent. I aquells que no tinguen els requisits que se demanen , passen el test on-line i l’examen mèdic.
.- Voluntarietat en el cas d’aportar vehicle o local.
.- El test on-line es farà tan sols a aquell personal de nou accés al igual que l’examen mèdic.
.- Cal puntuar amb tota l’antiguitat de la persona treballadora, haja cobrat o no d’indemnització, tan en els apartats a/ antiguitat bossa local i b/ antiguitat en les borses provincials.
.- L’STAS-IV entén que la persona treballadora, es comprometa a la utilització del vehicle, cal donar la mateixa puntuació tinga el carnet A, A1, A2 o B
.- Valorar el coneixement de les llengües cooficials de aquells territoris en més d’una llengua, de cara a donar millor servei als usuaris i de cara a primar el personal del territori.
.- Valoració de llengües estrangeres: l’anglés, àrab i també caldria incloure el portugués en les comunitats autònomes frontereres amb Portugal i el francés amb les comunitats autònomes pirenaiques i Andorra.

8.- Normes de funcionament de les borses de contractació
.- Canviar el funcionament de les borses de contractació
contemplades al III conveni de Correus en el sentit de la NO ROTACIÓ DE LES BORSES D’OCUPACIÓ DE CORREUS, l’STAS-IV va fer estes propostes ja en juliol de 2009, gener de 2010 i en agost de 2011 al Cap de la zona 5ª de Correus, PROPOSTES:

1.- QUE les borses d’ocupació temporal en Correus deixen de ser rotatives i ELS CONTRACTES ES DONEN A AQUELLA PERSONA QUE TINGA MES PUNTUACIÓ EN LA BORSA CORRESPONENT.

2.- Que aquell personal, que se’l cride per ocupar un lloc de faena dins de les 24 hores anteriors a l’hora que té que entrar a treballar, l’ incorporació, al lloc de treball, és puga fer quan més prompte millor, això si, descomptant del sou el temps que no s’ha treballat i en el cas d’un lloc de treball de cobertura immediata, cridar al següent de la llista i oferir-li el contracte posterior a aquell treballador o treballadora que no s’ha pogut incorporar.

3.-Que aquell personal a qui se li contracte per dies, en el cas de que continuen com a borses rotatives, no vaja a la cua de la rotació, mentre no faça més de 20 dies hàbils en un o més contractes.

4.- Que els llistats de les diferents borses de contractació, siguen accessibles, des de el CONECTA i/o a la WEB de Correus al personal adscrit a ixes mateixes llistes. 

5.- El personal eventual no li se pot demanar estar disponible a qualsevol moment, ja que Correus no li assegura una feina fixa, es per això que creiem que totes les renuncies estan justificades i no deuen estar penalitzades.

6.- Les avaluacions negatives en el període de prova i en el posterior des-empeny, s’haurà de fer per una valoració conjunta entre una comissió provincial paritària entre Correus i el comité d’empresa.

7.-Les baixes no poden ser motiu d’exclusió de les borses de contractació.

L’STAS-IV HA FET LA DEMANDA, TU LA TENS QUE EXIGIR

ALEGACIONES STAS-IV A LAS BOLSAS DE CONTRATACIONES
Desde el STAS-IV hemos registrado en fecha 14 de septiembre17 las siguientes alegaciones:

.- El personal en activo en las bolsas de contratación actuales: no deberían, más que actualizar los méritos que puntúan y que para estas personas trabajadoras, no es necesario que pasen ningún examen médico ni test on-line alguno.
.- Incorporar más del 30% del candidatos de las bolsas de contratación de 2012.
.- LISTADO DE RESERVA con el personal excluido, por no tener suficiente puntuación, en el listado definitivo de la bolsa de contratación correspondiente. Y aquellos que no tengan los requisitos que se piden, pasan el test on-line y el examen médico.
.- Voluntariedad en el caso de aportar vehículo o local.
.- El test online se hará sólo a aquel personal de nuevo acceso al igual que el examen médico.
.- Hay que puntuar toda la antigüedad de la persona trabajadora, haya cobrado o no de indemnización, tanto en los apartados a / antigüedad bolsa local y b / antigüedad en las bolsas provinciales.
.- El STAS-IV entiende que la persona trabajadora, se comprometa a la utilización del vehículo, hay que dar la misma puntuación tenga el carné A, A1, A2 o B
.- Valorar el conocimiento de las lenguas cooficiales de aquellos territorios en más de una lengua, de cara a dar mejor servicio a los usuarios y de cara a primar el personal del territorio.
.- Valoración de lenguas extranjeras: inglés, árabe y también habría que incluir el portugués en las comunidades autónomas fronterizas con Portugal y el francés con las comunidades autónomas pirenaicas y Andorra.

8.- Normas de funcionamiento de las bolsas de contratación

.- Cambiar el funcionamiento de las bolsas de contratación contempladas en el III convenio de Correos en el sentido de la NO ROTACIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEO DE CORREOS, el STAS-IV hizo estas propuestas ya julio de 2009, enero de 2010 y en agosto de 2011 al Jefe de la zona 5ª de Correos:

  1.- QUE las bolsas de empleo temporal en Correos dejan de ser rotativas y LOS CONTRATOS SE DAN A AQUELLA PERSONA QUE TENGA MAS PUNTUACIÓN EN LA BOLSA CORRESPONDIENTE.

  2.- Que aquel personal, que le llame para ocupar un puesto de trabajo dentro de las 24 horas anteriores a la hora que tiene que entrar a trabajar, la incorporación, en el lugar de trabajo, es posible hacer lo antes mejor, eso si, descontando del sueldo el tiempo que no se ha trabajado y en el caso de un puesto de trabajo de cobertura inmediata, llamar al siguiente de la lista y ofrecerle el contrato posterior a aquel trabajador que no se ha podido incorporar.

  3.-Que aquel personal al que se le contrate por días, y continuen las bolsas de contratación rotativas, no vaya a la cola de la rotación, mientras no haga más de 20 días hábiles en uno o más contratos.

  4.- Que los listados de las diferentes bolsas de contratación, sean accesibles, desde el CONECTA y / o en la WEB de Correos al personal adscrito a sales mismas listas.

5.- El personal eventual no se le puede pedir estar disponible en cualquier momento, ya que Correos no le asegura un trabajo fijo, es por eso que creemos que todas las renuncias están justificadas y no deben estar penalizadas.

6.- Las evaluaciones negativas en el periodo de prueba y en el posterior desempeño, deberá hacerse por una valoración conjunta entre una comisión provincial paritaria entre Correos y el comité de empresa.

7.-Las bajas no pueden ser motivo de exclusión de las bolsas de contratación.

El STAS-IV HA HECHO LA DEMANDA, TU LA TIENES QUE EXIGIR

Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(Javascript ha d'estar habilitat per a veure aquesta adreça de correu)


DOGV 8128 – Divendres, 15 de setembre de 2017


15 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


L’incendi en la Ciutat de la Justícia deixa al descobert riscs laborals imperdonables

Des d’un primer moment, passat dilluns, Intersindical va desplaçar les persones responsables de l’àrea de Salut Laboral del sindicat per a posar-se a disposició i col·laborar de manera permanent amb les companyes i companys que treballen en aquest “mega-edifici” de dubtosa operativitat.

13 / 09 / 2017 | Intersindical

L’incendi de passat diumenge en la Ciutat de la Justícia ha deixat al descobert dèficits imperdonables en prevenció de riscs laborals


MESA TÉCNICA DÍA 12/09/17


12 / 09 / 2017 | Administrador Local


DOGV 8125 – Dimarts, 12 de setembre de 2017


12 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 45/2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 44/2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 43/2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 42/2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 41/2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 40/2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 39/2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV 8124 – Dilluns, 11 de setembre de 2017


11 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


L’Administració deporta el personal educador a l’Absurdistan

En ultrapassar l'equador de la legislatura del canvi, per al Personal Educador d'Educació Infantil i Educació Especial han canviat ben poques coses. Potser, l'únic que ha canviat de debò és el tarannà d'uns gestors que se’ns havien anunciat com a heralds del diàleg, compromesos de manera inquebrantable a revertir tot el seguit d'agressions laborals acumulades i capdavanters en la defensa de les persones.

10 / 09 / 2017 | Intersindical


Guia per a les empleades públiques víctimes de violència de gènere

En compliment de l'Acord de la General de Negociació I del mes de juny de 2016 i en el marc de l'II Pla d'Igualtat de l'Administració de la Generalitat, aprovat pel Consell el dia 10 de març de 2017, ha sigut elaborada la Guia per a les empleades públiques víctimes de violència de gènere.

10 / 09 / 2017 | Intersindical


REUNIÓN CON LA CONCEJALA NEUS FÁBREGAS


09 / 09 / 2017 | Administrador Local


DOGV 8123 – Divendres, 8 de setembre de 2017


08 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV 8122 – Dijous, 7 de setembre de 2017


07 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Per al desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals


07 / 09 / 2017 | Amadeu Sanz


Per al desenvolupament racional de la negociació col·lectiva


07 / 09 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8119 – Dilluns, 4 de setembre de 2017


04 / 09 / 2017 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV 8117 – Dijous, 31 d’agost de 2017


31 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


Castella-La Manxa


29 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/29/pdf/docm_167.pdf&tipo=rutaDocm

DOGV 8115 – Dimarts, 29 d’agost de 2017


29 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8114 – Dilluns, 28 d’agost de 2017


28 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


Reglament orgànic i funcional: Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball


25 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


Calendari laboral 2018


25 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8113 – Divendres, 25 d’agost de 2017


25 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8112 – Dijous, 24 d’agost de 2017


24 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


Criteris de les bases de les convocatòries corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016


21 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


Oferta de llocs del Cos C2-01-01 per a ocupar en comissió de serveis per funcionariat de carrera

la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ofereix 21 llocs de treball , classificats C2-12-E014, per a ocupar per personal funcionari de carrera en comissió de serveis.

21 / 08 / 2017 | Intersindical


DOGV 8109 – Dilluns, 21 d’agost de 2017


21 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


NUEVOS EPISODIOS DE DESPRESTIGIO HACIA LA PLV.


17 / 08 / 2017 | Administrador Local


DOGV 8104 – Divendres, 11 d’agost de 2017


11 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8102 – Dimecres, 9 d’agost de 2017


09 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8100 – Dilluns, 7 d’agost de 2017


07 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


La Mesa General de Negociació modifica la LLei de Funció Pública

Passat 31 de juliol, contra totes les ampul·loses declaracions de l’actual govern de la Generalitat sobre un nou temps i una altra forma de fer política des de la transparència i el diàleg, la Mesa General de Negociació, a més d'arribar a dos Acords sobre recursos sindicals per a racionalitzar la negociació col·lectiva, va fer servir el parany de l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a modificar la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

04 / 08 / 2017 | Salva Sanmartin


DOGV 8096 – Divendres, 4 d’agost de 2017


04 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8095 – Dijous, 3 d’agost de 2017


03 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8097 – Dimecres, 2 d’agost de 2017


02 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8096 – Dimarts, 1 d’agost de 2017


01 / 08 / 2017 | Amadeu Sanz


Modificació del Decret de Carrera per al personal que ha promocionat

Carrera Professional Horitzontal versió 2.0: Pegat d’actualització “compatible” exclusivament per a personal funcionari de carrera que ha promocionat

31 / 07 / 2017 | Intersindical

Davant l’inici de la modificació de la carrera professional per al funcionariat de carrera que ha promocionat, la millor estratègia és no precipitar-se.

Adaptació al nou sistema de carrera establit en les disp. transitòries 1a i 2a del Decret 93/2017


31 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8095 – Dilluns, 31 de juliol de 2017


31 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Comunitat de Madrid (3)


28 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/28/BOCM-20170728-1.PDF

Seguiment massiu de la vaga en Vaersa

Més del 70% de la plantilla de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A (VAERSA) va secundar la vaga de 24 hores convocada passat 28 de juliol per totes les organitzacions sindicals amb representació en l’empresa.

28 / 07 / 2017 | Intersindical


DOGV 8094 – Divendres, 28 de juliol de 2017


28 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Comunitat de Madrid (2)


27 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/27/BOCM-20170727-2.PDF

Comunitat de Madrid (1)


27 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/27/BOCM-20170727-1.PDF

MESA GENERAL NEGOCIACIÓN 26 DE JULIO DE 2017


26 / 07 / 2017 | STAS - Ajuntament de València


DOGV 8092 – Dimecres, 26 de juliol de 2017


26 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8090 – Dilluns, 24 de juliol de 2017


24 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


CONVOCATÒRIA 35/2017


24 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


CONVOCATÒRIA 34/2017


24 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8088 – Dijous, 20 de juliol de 2017


20 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Centenars de treballadores i treballadors es concentren a les portes de VAERSA

Vora 200 treballadores i treballadors de Vaersa s'han concentrat aquest dimarts en la porta de l'empresa pública, convocats per tots els sindicats amb representació en aquesta, amb la finalitat de manifestar el seu rebuig a la precarietat laboral, provocada per la gestió que el Govern valencià està fent amb Vaersa, i anuncien noves manifestacions aquest divendres i el pròxim 28 de juliol.

19 / 07 / 2017 | Salva Sanmartin


Modificació del decret que regula el sistema de carrera professional horitzontal


19 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Comencem a veure els fruits del II Pla d’Igualtat per al personal de la Generalitat

Transcorreguts tres mesos des de la seua aprovació, s'ha reunit la Comissió de Seguiment en la qual els sindicats participants (CCOO, UGT, CSIF i INTERSINDICAL) han manifestat el seu interès per avaluar l'aplicació del pla.

19 / 07 / 2017 | Intersindical


DOGV 8087 – Dimecres, 19 de juliol de 2017


19 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat


18 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democrà


18 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8086 – Dimarts, 18 de juliol de 2017


18 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8085 – Dilluns, 17 de juliol de 2017


17 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8084 – Divendres, 14 de juliol de 2017


14 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


CARAVANA OBRINT LA FRONTERA SUD (MELILLA)


14 / 07 / 2017 | Robert Company

cartell obrint fronteres

CARAVANA OBRINT LA FRONTERA SUD (MELILLA)
Fa un any, 300 persones de tot l’Estat espanyol ens embarcarem en un viatge a Grècia per a exigir unes polítiques migratòries i d’acollida que respecten i garanteixen els Drets Humans. Denunciàvem el tancament i l’externalització de fronteres, les polítiques de control migratori, el tractat il.legal de la UE amb Turquia, la impossibilitat de sol·licitar protecció internacional en ambaixades i consolats i l’incompliment dels compromisos de reubicació i reassentament.

Aquest any donem continuïtat a la iniciativa amb una Caravana feminista a Frontera Sud per seguir denunciant la vulneració de drets en les fronteres, els Centres d’Internament per a Estrangers, les devolucions en calent, l’excepcionalitat jurídica de Ceuta i Melilla, l’explotació laboral de les portadores, la situació dels menors no acompanyats i el racisme social i institucional.

Ens agradaria comptar amb la vostra presència el divendres 14 de juliol, a la roda de premsa que tindrà lloc a la plaça dels Pinazo a les 12h i la posterior jornada de sensibilització i treball a partir de les 17:30 (testimonis, batukada, poesia ..)

Vos animem a participar i a difondre l’acció. Ens sembla important que siguem moltes en el primer pas de la Caravana Obrint Fronteres i des del País Valencia.

Vos esperem!

foto caravana
CARAVANA ABRIENDO LA FRONTERA SUD (MELILLA)
Hace un año, 300 personas de todo el Estado
español nos embarcaremos en un viaje a Grecia para exigir unas políticas migratorias y de acogida que respetan y garantizan los Derechos Humanos. Denunciábamos el cierre y la externalización de fronteras, las políticas de control migratorio, el tratado il.legal de la UE con Turquía, la imposibilidad de solicitar protección internacional en embajadas y consulados y el incumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento.

Este año damos continuidad a la iniciativa con una Caravana feminista a Frontera Sur para seguir denunciando la vulneración de derechos en las fronteras, los Centros de Internamiento para Extranjeros, las devoluciones en caliente, la excepcionalidad jurídica de Ceuta y Melilla, el explotación laboral de las portadoras, la situación de los menores no acompañados y el racismo social e institucional.

Nos gustaría contar con su presencia el viernes 14 de julio, en la rueda de prensa que tendrá lugar en la plaza de los Pinazo a las 12h y la posterior jornada de sensibilización y trabajo a partir de las 17:30 (testigos, batukada, poesía ..)

Os animamos a participar y difundir la acción. Nos parece importante que seamos muchas en el primer paso de la Caravana Abriendo Fronteras i desde el País Valencià.

Os esperamos!


FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES: PLA DE FORMACIÓ


13 / 07 / 2017 | Administrador Local


CONVOCATÒRIA 31/2017


13 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


CONVOCATÒRIA 30/2017


13 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8083 – Dijous, 13 de juliol de 2017


13 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Intersindical fa una primera anàlisi de l’esborrany de Llei del Sector Públic Valencià

Una acurada lectura, i l’anàlisi posterior, del fragment d’esborrany de Llei del Sector Públic Valencià ens ha servit per a confirmar allò que ja manifestàrem en el mateix moment de rebre el document, la necessitat de disposar del text normatiu complet per a poder avaluar-ho com cal. És per això, a més d’altres qüestions puntuals que hem trobat al document lliurat per l’administració, que Intersindical Valenciana no va a proposar al·legacions concretes a l'articulat del mateix, sinó que va a plantejar a la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic les qüestions que considerem prèvies a modificar punts, comes, o expressions.

11 / 07 / 2017 | Intersindical


DOGV 8081 – Dimarts, 11 de juliol de 2017


11 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8080 – Dilluns, 10 de juliol de 2017


10 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


NO SE PUEDE ESTAR EN MISA Y REPICAR.  5/06/2017


07 / 07 / 2017 | Administrador Local


DOGV 8079 – Divendres, 7 de juliol de 2017


07 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8078 – Dijous, 6 de juliol de 2017


06 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


La Mesa Sectorial de 4 de juliol adopta el format “tinc una pregunta per vostè”

Poc més de 10 minuts van ser més que suficient per a ventilar l’ordre del dia d’una Mesa Sectorial convocada per a modificar l’Acord d’Acció Sindical de 2013. Aquesta modificació s’haurà de ratificar en la propera Mesa General.

05 / 07 / 2017 | Intersindical


Milllora d’ocupació: Interpretació i desenvolupament de l’article nové, punt 5, del vigent conveni


05 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


II Pla d’igualtat de dones i hòmens de l’Administració de la Generalitat


05 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Règim jurídic aplicable a jornada i horari de la setmana de festes locals al vigent conveni


05 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8077 – Dimecres, 5 de juliol de 2017


05 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


MESA TÉCNICA POLICIA LOCAL - 02/07/17


04 / 07 / 2017 | STAS - Ajuntament de València


DOGV 8076 – Dimarts, 4 de juliol de 2017


04 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


Barems d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball


03 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8075 – Dilluns, 3 de juliol de 2017


03 / 07 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8074 – Divendres, 30 de juny de 2017


30 / 06 / 2017 | Amadeu Sanz


Subgrup C1, Sector Adm. Especial, agents mediambientals


29 / 06 / 2017 | Antoni Josep Soriano


DOGV 8073 – Dijous, 29 de juny de 2017


29 / 06 / 2017 | Amadeu Sanz


Vaersa s’escriu amb “V” de Vendetta

Intersindical Valenciana vol manifestar el seu rebuig i oposició radical davant uns fets que considerem impropis d’una empresa gestionada amb fons públics i, suposadament, compromesa amb un procés de restauració de la legalitat i recuperació d’uns paràmetres de funcionament respectuosos amb els drets laborals.

28 / 06 / 2017 | Intersindical


DOGV 8072 – Dimecres, 28 de juny de 2017


28 / 06 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8071 – Dimarts, 27 de juny de 2017


27 / 06 / 2017 | Amadeu Sanz


CONVOCATÒRIA 26/2017


26 / 06 / 2017 | Antoni Josep Soriano


DOGV 8070 – Dilluns, 26 de juny de 2017


26 / 06 / 2017 | Amadeu Sanz


DOGV 8069 – Divendres, 23 de juny de 2017


23 / 06 / 2017 | Antoni Josep Soriano


DOGV 8068 – Dijous, 22 de juny de 2017


22 / 06 / 2017 | Antoni Josep Soriano