L’STAS-IV DE CORREUS SOM UNA ORGANITZACIÓ MEMBRE DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA,


14 / 02 / 2017 | Robert Company

afiliacio

L’STAS-IV DE CORREUS SOM UNA ORGANITZACIÓ MEMBRE DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA, d’homes i dones de Correus, de les administracions públiques, la sanitat, l’ensenyament o d’altres sectors.

La nostra acció abasta el món laboral, però també la cultura, la solidaritat, l’ecologia, el pacifisme, l’internacionalisme i la lluita per l’emancipació de totes les persones que pateixen opressió. Treballem per una societat justa i un món saludable.

I jo, per a què necessite un sindicat? Més d’una vegada t’hauràs fet la pregunta. Potser deus haver estat a punt d’afiliar-te, ara ho estàs a l’STAS-IV. T’arriben els nostres wassaps, sms o emails, es possible que ens hages visitat, o ens hages telefonat, o visites la nostra web per les oposicions, les retribucions, les reclamacions o senzillament comparteixes amb companys i companyes del teu centre de treball moments de reivindicació i de lluita. Potser també t’ha contrariat una actuació sindical no compartida. La nostra és una organització de classe, de treballadors i treballadores, autònoma, sense dependències polítiques ni econòmiques.

El Sindicat es defineix pel que l’afiliació és capaç de fer. Afiliació que marca la línia de l’STAS-IV de Correus a més de tenir, pel fet de ser-hi afiliat: un segur que cobreix els possibles expedients laborals, així com un servei d’advocats que defensa els drets, salaris dels empleats a Correus.

L’activitat sindical, com es manté? Fer front als problemes de cada dia, aportar solucions, negociar-les o pressionar per aconseguir-ho, és fruit del teu esforç, dels companys i companyes afiliats que participen en el manteniment de organització. 

De tota l’afiliació, els permanents sindicals són les persones més visibles: els qui redacten informes, signen articles, assumeixen processos de negociació, garanteixen l’atenció al públic o es responsabilitzen de les publicacions.Tot això es manté gràcies a les quotes que paguem. Nosaltres no depenem ni poc ni molt de l’ajut institucional: així som lliures per pensar i fer el que volem.

Les eleccions sindicals determinen la representativitat i l’accés als fòrums de negociació, però cada publicació, cada visita als centres, els nostres locals, els serveis jurídics, el segur d’indemnització per salaris perduts per expedients laborals, les consultes, es paguen amb les quotes de totes i tots. No preguntem ningú si esta afiliat per a respondre una consulta o ajudar en tot allò que podem. Si ho podem fer és gràcies a la contribució de les persones afiliades.

Creiem, sobretot, en l’esforç col·lectiu. Tenim el teu suport, però ens cal eixamplar-se a Correus, per ser molt més efectius, per a tenir representació a tot el País Valencià i et demanem un esforç extra: parla amb els treballadors i treballadores més propers, per a que ens acompanyen en la lluita. 

Amb tu, millor.- Observem la utilitat del nostre treball, però encara hem d’avançar molt més. Hem d’ampliar serveis, millorar la participació i la relació amb persones com tu. Ens cal, també, corregir les nostres deficiències. Per això et convidem a fer un pas endavant i compartir amb els companys i companyes que formem els sindicats de la Intersindical l’esforç que suposa este treball i la il·lusió per mantenir-lo, incrementar-lo i millorar-lo. La teu resposta, la teu participació també ens és necessària.

Perquè a INTERSINDICAL VALENCIANA, a l’STAS-IV de Correus, tu decideixes!

El STAS-IV DE CORREOS SOMOS UNA ORGANIZACIÓN MIEMBRO DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA, de hombres y mujeres de Correos, de las administraciones públicas, la sanidad, la enseñanza o de otros sectores.

Nuestra acción abarca el mundo laboral, pero también la cultura, la solidaridad, la ecología, el pacifismo, el internacionalismo y la lucha por la emancipación de todas las personas que sufren opresión. Trabajamos por una sociedad justa y un mundo más saludable.

Y yo, ¿para qué necesito un sindicato? Más de una vez te habrás hecho la pregunta. Quizás habrás estado a punto de afiliarte, ahora lo estás al STAS-IV. Te llegan nuestros wassaps, sms o emails, es posible que nos hayas visitado, o nos hayas llamado, o visitas nuestra web para las oposiciones, las retribuciones, las reclamaciones o sencillamente compartes con compañeros de tu centro de trabajo momentos de reivindicación y de lucha. Quizás también te ha contrariado una actuación sindical no compartida. La nuestra es una organización de clase, de trabajadores, autónoma, sin dependencias políticas ni económicas.

El Sindicato se define por lo que la afiliación es capaz de hacer. Afiliación que marca la línea del STAS-IV de Correos además de tener, por el hecho de estar afiliado: un seguro que cubre los posibles expedientes laborales, así como un servicio de abogados que defiende los derechos, salarios de los empleados en Correos.

¿La actividad sindical, como se mantiene? Hacer frente a los problemas de cada día, aportar soluciones, negociarlas o presionar para conseguirlo, es fruto de tu esfuerzo, de los compañeros y compañeras afiliados que participan en el mantenimiento de organización.

Las permanentes sindicales son las personas más visibles: los que redactan informes, firman artículos, asumen procesos de negociación, garantizan la atención al público o se responsabilizan de las publicaciones.

Todo esto se mantiene gracias a las cuotas que pagamos. Nosotros no dependemos ni poco ni mucho de la ayuda institucional: así somos libres para pensar y hacer lo que queremos.

Las elecciones sindicales determinan la representatividad y el acceso a los foros de negociación, pero cada publicación, cada visita a los centros, nuestros locales, los servicios jurídicos, el seguro de indemnización por salarios perdidos por expedientes laborales, las consultas, se pagan con las cuotas de todas y todos. No preguntamos nadie si esta afiliado para responder una consulta o ayudar en todo lo que podemos. Si lo podemos hacer es gracias a la contribución de las personas afiliadas.

Creemos, sobre todo, en el esfuerzo colectivo. Tenemos tu apoyo, pero necesitamos ensancharse a Correos, por ser mucho más efectivos, para tener representación en todo el País Valenciano y te pedimos un esfuerzo extra: habla con los trabajadores más cercanos, para que nos acompañan en la lucha.

Contigo, mejor.- Observamos la utilidad de nuestro trabajo, pero todavía tenemos que avanzar mucho más. Debemos ampliar servicios, mejorar la participación y la relación con personas como tú. Necesitamos, también, corregir nuestras deficiencias. Por eso te invitamos a dar un paso adelante y compartir con los compañeros y compañeras que formamos los sindicatos de la Intersindical el esfuerzo que supone este trabajo y la ilusión por mantenerlo, incrementarlo y mejorarlo. La tu respuesta, tu participación también nos es necesaria.

Porque en INTERSINDICAL VALENCIANA, al STAS-IV de Correos, tú decides!

Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  @stas_iv_Correus