FINS EL DIA 9 DE FEBRER DE 2017, per fer les al·legacions CONSOLIDACIÓ CORREUS


03 / 02 / 2017 | Robert Company

rrhh

FINS EL DIA 9 DE FEBRER DE 2017, per fer les al·legacions oportunes i consultar la valoració dels mèrits per a aquells candidats en el procés de Consolidació D’ocupació Temporal de Correus (2015). Serà la bona?

INFORMACIÓ SOBRE LA VALORACIÓ DE MÈRITS EN EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL. Realitzada la prova en el procés de consolidació d’ocupació temporal, el 19 de juliol de 2016, segons les bases de 2015, més de mig any després es fa pública, per segona vegada, la valoració dels mèrits d’aquells candidats presentats a la mateixa i que participen en el procés per a llocs de treball en el Grup IV (Personal Operatiu). Els candidats podran consultar la valoració dels mèrits en la pàgina web de Correus i Telègrafs

La informació conté: les dades personals, la valoració dels temps prestats a Correus, globals i per a cada lloc de treball, la possessió dels permisos de conducció, la titulació de formació professional i els cursos de formació:

.-En el procés de consolidació d’ocupació temporal participen un nombre important de candidats que prèviament han treballat a Correus. La informació sobre els mèrits d’estos candidats que mostra la consulta, ha estat obtinguda i consta a les bases de dades de Correus. Per tant, no cal que remetre cap documentació.
Solament, en el cas d’aportar nous mèrits que no consten o no estar conformes amb els mateixos, ho hauran d’aportar i acreditar durant el procés de registre on line d’al·legacions.

.- Els candidats sense vinculació prèvia amb Correus, hauran d’aportar i acreditar els mèrits que no consten en la valoració, mitjançant el procediment de registre on line d’al·legacions. Comprovació de dades, esmenes, al·legacions i procediment.-

.- Amb la finalitat d’evitar errors i/o facilitar la seva esmena, els candidats hauran de comprovar, no solament que figuren en la informació de mèrits, sinó a més que les dades consten correctament i són certes. Consolidació d’ocupació temporal ÒRGAN DE SELECCIÓ, President Correus podrà sol·licitar la comprovació dels mèrits i requisits dels candidats. No posseir els mèrits previstos o no complir amb els requisits exigits en la convocatòria comportarà que decaiga del procés de selecció i de la contractació per Correus.

.- Els candidats disposen de termini fins al dia 9 de febrer de 2017, aquest últim inclòs, per a esmenar aquells defectes que recull la informació o bé per presentar les al·legacions que corresponguen de manera motivada:

-Els Candidats podran presentar al·legacions, si procedeixen, mitjançant el procediment preferent de registre on line d’al·legacions, directament prement el botó “Presentar al·legacions”, des de la pantalla de consulta i seleccionant en els desplegables els motius als quals afecta.

-A Més podrà adjuntar escanejada la documentació que justifique les al·legacions (permisos de conducció, diplomes de cursos, titulacions de formació professional o temps treballats a Correus).

-A la pàgina web de correus, està disponible un document explicatiu i d’ajuda als candidats per actuar correctament en el procediment.

-Només, Quan sigui totalment impossible gestionar les al·legacions mitjançant el sistema on line, de manera excepcional, podrà dirigir consultes a l’adreça de correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic); per escrit, amb el / els motius que justifiquin la reclamació o esmena.

- O dirigint-se per correu certificat a “ Área de Ordenación y Planificación de RR.HH.; Subdirección de Gestión, Organización y Desarrollo de Personas, Dirección de Recursos Humanos, Vía Dublín, 7, 5ª planta, 28070, Madrid, haciendo constar la siguiente leyenda: “Convocatoria para la consolidación de empleo. Valoración de méritos”. Información sobre el estado final de la valoración de méritos.”

 Transcorregut el termini establert per esmenar defectes, atendre i processar les al·legacions, es publicarà la informació definitiva referida a la valoració de mèrits.

Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  @stas_iv_Correus

HASTA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2017, para hacer las alegaciones oportunas y consultar la valoración de los méritos para aquellos candidatos en el proceso de consolidación de empleo temporal de Correos (2015). ¿Será la buena?

INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. Realizada la prueba presencial del proceso de consolidación de empleo temporal el 19 de julio de 2016, según las bases de 2015, más de dos años despues se hace pública la valoración de los méritos de aquellos candidatos presentados a la misma y que participan en el proceso para puestos de trabajo en el Grupo IV (Personal Operativo). Los candidatos podrán consultar la valoración de los méritos en la página web de Correos y Telégrafos

La información contiene: los datos personales, la valoración de los tiempos prestados en Correos, globales y para cada puesto de trabajo, la posesión de los permisos de conducción, la titulación de formación profesional y los cursos de formación:

  .-En el proceso de consolidación de empleo temporal participan un número importante de candidatos que previamente han trabajado en Correos. La información sobre los méritos de estos candidatos que muestra la consulta, ha sido obtenida y consta en las bases de datos de la compañía. Por lo tanto, no es necesario que remitan documentación alguna.
Solamente, en el caso de aportar nuevos méritos que no constan o no estar conformes con los mismos, lo tendrán que aportar y acreditar a través del proceso de registro on line de alegaciones.

  .- Los candidatos sin vinculación previa con Correos, tendrán que aportar y acreditar aquellos méritos que no consten en la valoración, a través del procedimiento de registro on line de alegaciones. Comprobación de datos, subsanaciones, alegaciones y procedimiento.-

  .- Con la finalidad de evitar errores y/o facilitar su subsanación, los candidatos deberán comprobar, no solo que figuran en la información de méritos, sino además que los datos constan correctamente y son ciertos. Consolidación de empleo temporal ÓRGANO DE SELECCIÓN, Presidente Correos podrá solicitar la comprobación de los méritos y requisitos de los candidatos. No poseer los méritos previstos o no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria supondrá el decaimiento del proceso de selección y de la contratación por Correos.

  .- Los candidatos disponen de plazo hasta el día 9 de febrero de 2017, éste último incluido, para subsanar aquellos defectos que recoja la información o bien para presentar las alegaciones que correspondan de manera motivada:

  -Los candidatos podrán presentar alegaciones, si proceden, a través del procedimiento preferente de registro on line de alegaciones, directamente pulsando el botón “Presentar alegaciones”, desde la pantalla de consulta y seleccionando en los desplegables los motivos a los que afecta.

  -Además podrá adjuntar escaneada aquella documentación que justifique las alegaciones (permisos de conducción, diplomas de cursos, titulaciones de formación profesional o tiempos trabajados en Correos).

  -En la página web de correos, está disponible un documento explicativo y de ayuda a los candidatos para actuar correctamente en el procedimiento.

  -Solamente, cuando sea totalmente imposible gestionar las alegaciones a través del sistema on line, de manera excepcional, podrá dirigir consultas a la dirección de correo electrónico .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) ; por escrito, con el/los motivos que justifiquen la reclamación o subsanación.

  - O dirigiéndose por correo certificado al Área de Ordenación y Planificación de RR.HH.; Subdirección de Gestión, Organización y Desarrollo de Personas, Dirección de Recursos Humanos, Vía Dublín, 7, 5ª planta, 28070, Madrid, haciendo constar la siguiente leyenda: “Convocatoria para la consolidación de empleo. Valoración de méritos”. Información sobre el estado final de la valoración de méritos.

Transcurrido el plazo establecido para subsanar defectos, atender y procesar las alegaciones, se publicará la información definitiva referida a la valoración de méritos.