CORREUS ofereix 20.000 places per al curs “VOCACIÓ PEL CLIENT”


29 / 09 / 2016 | Robert Company

SAPS COM HAN EVOLUCIONAT ELS PROCESSOS DE VENDA I LA IMPORTÀNCIA QUE TÉ EL CLIENT A CORREUS?

CORREUS ofereix 20.000 places per al curs “VOCACIÓ PEL CLIENT” amb el qual podràs conèixer com s’ha dut a terme el procés de canvi destinat a oferir millors solucions i més adequades a l’actual demanda dels clients, el nostre principal eix d’actuació.

El paper fonamental que juguen la proximitat, el tracte que els oferim i les noves formes de comercialitzar els nostres productes i serveis són aspectes en els que podràs aprofundir a través del curs VOCACIÓ PEL CLIENT que poden sol•licitar tots els professionals de la companyia, funcionaris i laborals , que mantinguen una relació laboral o de servei activa amb l’empresa, a l’inici de la formació i durant la seua impartició.

El curs tindrà una durada de deu dies, es realitzarà en línia des d’un ordinador aliè a CORREOS i fora de la jornada laboral. La solicitud d’inscripció, d’acord amb l’horari peninsular, es durà a terme a través del Campus Virtual ( http://formacion.correos.es ) des d’avui, 28 de setembre, fins al dia 4 d’octubre, ambdós inclosos. La formació es desenvoluparà durant els mesos d’octubre i novembre, i els alumnes, en fer la inscripció, podran triar d’entre les dates disponibles, la que més els convingui.

El començament es comunicarà per correu electrònic i sms, per la que se recomana revisar l’adreça d’email personal i emplenar el número de telèfon mòbil de l’apartat ‘El meu perfil’, acceptant la modalitat de citació per sms.

En cas que sorgixca alguna incidència tècnica durant la inscripció i/o la realització del curs, els alumnes hauran de dirigir-se al Centre d’Atenció a l’Estudiant, a través de la següent adreça de correu electrònic: centro..(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Un cop finalitzat i superat, es reflectirà en l’expedient formatiu dels alumnes i rebran una compensació pel cost de la connexió a internet. A més, tindran la possibilitat de descarregar el diploma des de la plataforma de formació.

Per a més detalls, consultar l’apartat de Formació, dins del canal Persones de Connecta.

¿SABES CÓMO HAN EVOLUCIONADO LOS PROCESOS DE VENTA Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL CLIENTE EN CORREOS?

CORREOS ofrece 20.000 plazas para el curso “VOCACIÓN POR EL CLIENTE “con el que podrás conocer cómo se ha llevado a cabo el proceso de cambio destinado a ofrecer mejores soluciones y más adecuadas a la actual demanda de los clientes, nuestro principal eje de actuación.

El papel fundamental que juegan la cercanía, el trato que les ofrecemos y las nuevas formas de comercializar nuestros productos y servicios son aspectos en los que podrás profundizar a través del curso VOCACIÓN POR EL CLIENTE que pueden solicitar todos los profesionales de la compañía, funcionarios y laborales, que mantengan una relación laboral o de servicio activa con la empresa, al inicio de la formación y durante su impartición.

El curso tendrá una duración de diez días, se realizará online desde un ordenador ajeno a CORREOS y fuera de la jornada laboral. La solicitud de inscripción, conforme al horario peninsular, se llevará a cabo a través del Campus Virtual ( http://formacion.correos.es ) desde hoy, 28 de septiembre, hasta el día 4 de octubre, ambos incluidos. La se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre, y los alumnos, al realizar la inscripción, podrán elegir de entre las fechas disponibles, la que más les convenga.

El comienzo se comunicará por correo electrónico y sms, por lo que se recomienda revisar la dirección de email personal y cumplimentar el número de teléfono móvil del apartado ‘Mi perfil’, aceptando la modalidad de citación por sms.

En caso de que surja alguna incidencia técnica durante la inscripción y/o la realización del curso, los alumnos deberán dirigirse al Centro de Atención al Estudiante, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Una vez finalizado y superado, se reflejará en el expediente formativo de los alumnos y recibirán una compensación por el coste de la conexión a internet. Además, tendrán la posibilidad de descargar el diploma desde la plataforma de formación.

Para más detalles, consultar el apartado de Formación, dentro del canal Personas de Conecta.