CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ, JA PODEN CONSULTAR LLOC I AULA DE LA PROVA DEL 27 DE NOVEMBRE


15 / 11 / 2016 | Robert Company

ELS I LES PARTICIPANTS A LA CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, JA PODEN CONSULTAR LLOC I AULA DE LA PROVA DE l’EXAMEN del 27 DE NOVEMBRE

Les persones candidates ja poden consultar l’estat final de la seva inscripció com admesos o exclosos, a més del lloc i aula de la prova d’examen del procés de consolidació d’ocupació temporal.

A la web de CORREOS les i els participants podran veure les bases, les seves dades personals, la província i lloc o llocs de treball sol•licitats i el seu estat dins el procés de consolidació d’ocupació i, si escau, el motiu de la seva exclusió i fins a l’aula en la que ha de fer l’examen:

Bases del Procés de Consolidació d’Ocupació PDF

Bases convocatòries provincials PDF

Annex oferta llocs de treball PDF

Nota. Informació final estat i llocs prova   PDF

Informació d’interès. Estat en el procés i prova PDF

Nota. Comunicació Consolidació PDF

Accedeix a la consulta d’admesos i exclosos

Accedeix a l’assignació d’aula

A més, podran conèixer les instal•lacions concretes on es realitzaran les proves d’examen, el diumenge 27 de novembre a les 10:00 hores (a les 9:00 hores a les Illes Canàries). La crida única als candidats que s’examinin en vint-i-localitats simultàniament es realitzarà almenys amb una hora d’antelació.
Els participants hauran d’acudir proveïts de bolígraf blau o negre i de document nacional d’identitat que acrediti la seva personalitat.

Per facilitar l’organització d’entrada a les instal•lacions assignades, és molt important que els candidats admesos a la prova d’examen hagin consultat prèviament i anotat o imprès l’aula o instal•lació assignada per aquest dia.

El criteri d’assignació de la localitat d’examen ha estat la província de residència inclosa en la inscripció que adjuntem.

EN QUÈ CONSISTIRÀ?
Les persones candidates hauràn de respondre a un qüestionari de 100 preguntes, de les quals 10 seran psicotècniques, en un full de resposta amb quatre opcions en cada pregunta (A, B, C i D) sent només una d’elles la correcta, en un temps de 90 minuts.

QUÈ HAS DE FER SI NECESSITES QUE L’AULA S’ADAPTE A LES TEVES NECESSITATS.
Les persones amb un grau de discapacitat reconegut o que tinguin alguna dificultat per realitzar la prova d’examen en condicions normals, han de sol•licitar les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la seva realització abans del 18 de novembre remetent un correu electrònic a la següent adreça: .(Javascript ha d'estar habilitat per a veure aquesta adreça de correu)

.....................................
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(Javascript ha d'estar habilitat per a veure aquesta adreça de correu)

LOS Y LAS PARTICIPANTES EN LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, YA PUEDEN CONSULTAR LUGAR Y AULA DE LA PRUEBA DEl EXAMEN del 27 DE NOVIEMBRE

Las personas candidatas ya pueden consultar el estado final de su inscripción como admitidos o excluidos, además del lugar y aula de la prueba de examen del proceso de consolidación de empleo temporal.

En la web de CORREOS los participantes podrán ver las bases, sus datos personales, la provincia y puesto o puestos de trabajo solicitados y su estado dentro del proceso de consolidación de empleo y, en su caso, el motivo de su exclusión y hasta el aula en la que tiene que hacer el examen:

Bases del Proceso de Consolidación de Empleo PDF

Bases convocatorias provinciales PDF

Anexo oferta puestos de trabajo PDF

Nota. Información final estado y lugares prueba PDF

Información de interés. Estado en el proceso y prueba PDF

Nota. Comunicación Consolidación PDF

Accede a la consulta de admitidos y excluidos

Accede a la asignación de aula

Además, podrán conocer las instalaciones concretas donde se realizarán las pruebas de examen, el domingo 27 de noviembre a las 10:00 horas (a las 9:00 horas en las Islas Canarias). El llamamiento único a los candidatos que se examinen en veintinueve localidades simultáneamente se realizará al menos con una hora de antelación.

Los participantes deberán acudir provistos de bolígrafo azul o negro y de documento nacional de identidad que acredite su personalidad.

Para facilitar la organización de entrada a las instalaciones asignadas, es muy importante que los candidatos admitidos a la prueba de examen hayan consultado previamente y anotado o impreso el aula o instalación asignada para este día.

El criterio de asignación de la localidad de examen ha sido la provincia de residencia incluida en la inscripción que adjuntamos.

¿EN QUÉ CONSISTIRÁ?
El candidato deberá contestar a un cuestionario de 100 preguntas, de las que 10 serán psicotécnicas, en una hoja de respuesta con cuatro opciones en cada pregunta (A, B, C y D) siendo sólo una de ellas la correcta, en un tiempo de 90 minutos.

QUÉ TIENES QUE HACER SI NECESITAS QUE EL AULA SE ADAPTE A TUS NECESIDADES.
Las personas con un grado de discapacidad reconocido o que tengan alguna dificultad para realizar la prueba de examen en condiciones normales, deberán solicitar las posibles adaptaciones de tiempo y medios para su realización antes del 18 de noviembre remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: .(Javascript ha d'estar habilitat per a veure aquesta adreça de correu)

...............................................................................
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(Javascript ha d'estar habilitat per a veure aquesta adreça de correu)