CALENDARI LABORAL 2017 CORREUS


28 / 02 / 2017 | Robert Company

calendari

CALENDARI LABORAL 2017 CORREUS

JORNADA ORDINÀRIA: Serà de 37,5 hores de mitjana setmanal, en comput trisetmanal. Quan es superen els 5 hores de jornada diària continuada, és podrà disfrutar d’una pausa de vint minuts, com a treball efectiu.
L’inici jornada: S’adaptarà a cada centre a les necessitats operatives i arribada de les rutes.
A l’Àmbit de distribució, amb caràcter general, no començarà abans de les 7,30 hores del matí de dilluns a divendres fins a completar la jornada setmanal de 37,5 hores.
Pel personal en règim d’especial dedicació serà de 40 hores setmanals.

DISSABTES: Amb caràcter general, el personal treballarà un dissabte de cada tres. Treballarà els dissabtes al personal de les Unitats de Serveis Especials (USEs), i el que presten serveis en centres o oficines amb atenció al públic.

SETMANA SANTA: Durant a els dies festius i el dissabte sant prestarà Servei al personal Mínim imprescindible que garanteixi el desarrollo de l’activitat de l’empresa.

L’Establiment de la festa recuperable de Catalunya el 24 juny 2017.

VACANCES: Amb caràcter general, serà entre a els dies1 de juliol i 30 de setembre. És podran disfrutar en altres dates. La distribució de vacances haura de ser coneguda com a màxim a dia 30 d’abril.
Pel personal laboral seran d’un mes natural.
Els Funcionaris tindràn dret a disfrutar un mes natural o 22 dies hàbils anuals. Els dissabtes no seran considerats dies hàbils, a este efecte.

DIES ADDICIONALS DE VACANCES: S’uniran a les vacances. Si és gaudeixen en dos periodes, a cada 1 d’ells s’afegiran a els dies hàbils s’acompanya, procurant que la distribució va seguir equilibrada.
Excepcionalment, sempre que els necessitats del Servei ho permeten, els dies addicionals és podran disfrutar sense unir els vacances i en període diferent al de vacances.

DIES D’ASSUMPTES PARTICULARS: Seran 6 dies de cada any natural, a els quals podran disfrutar Fins al 31 de desembre de 2017. Si per necessitats del servei no fos possible disfrutar a els dies durante aquest any és podrà prorrogar su gaudi fins al 31 de gener de 2018.
Sempre que organitzativament siga compatible amb els necessitats del servei i con los recursos humans disponibles, és podran acumular a els dies per assumptes particulars a les vacances anuals.

DIES D’ASSUMPTES PARTICULARS PER ANTIGUITAT NOMÉS PERSONAL FUNCIONARI: Els dies de 2017 és podran disfrutar fins al 31 de desembre de 2017. Els dies de 2016 és podran disfrutar fins al 31 de març de 2017.

CAMPANYA DE NADAL: Des de l’1 al 31 de desembre. El personal Operatiu podrà disfrutar de Fins a dos dies de Permís sense penalització, després de dir garantir una adequada cobertura al Servei.
Dos dies més d’assumptes particulars per caure en diumenge el 24 i 31 desembre 2017: és reconeixen 2 dies addicionals de descans al personal funcionari i laboral de (pel conveni de 2011). Aquests 2 dies addicionals de descans s’han de disfrutar durante 2017 i fins al 31 gener 2018.

CALENDARIO LABORAL 2017 CORREOS

JORNADA ORDINARIA: Será de 37,5 horas de promedio semanal, en cómputo trisemanal. Cuando se superen las 5 horas de jornada diaria continuada, se podrá disfrutar una pausa de veinte minutos, como trabajo efectivo.
El inicio jornada: Se adaptará en cada centro a las necesidades operativas y llegada de las rutas.
En el ámbito de distribución, con carácter general, no comenzará antes de las 7,30 horas de la mañana de lunes a viernes hasta completar la jornada semanal de 37,5 horas.
Para el personal en régimen de especial dedicación será de 40 horas semanales.

SÁBADOS: Con carácter general, el personal trabajará un sábado de cada tres. Trabajará los sábados el personal de las Unidades de Servicios Especiales (USES), y el que preste servicios en centros u oficinas con atención al público.

SEMANA SANTA: Durante los días festivos y el sábado santo prestará servicio el personal mínimo imprescindible que garantice el desarrollo de la actividad de la empresa.

El establecimiento de la fiesta recuperable de Cataluña el 24 de junio de 2017.

VACACIONES:  Con carácter general, será entre los días1 de julio y 30 de septiembre. Se podrán disfrutar las vacaciones en otras fechas. La distribución de vacaciones deberá ser conocida como máximo a día 30 de abril.
Para el personal laboral serán de un mes natural.
Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar de un mes natural o de 22 días hábiles anuales. Los sábados no serán considerados días hábiles, a este efecto.

DÍAS ADICIONALES DE VACACIONES: Se unirán a las vacaciones. Si se disfrutan en dos períodos, a cada uno de ellos se añadirán los días hábiles correspondientes, procurando que la distribución sea equilibrada.
Excepcionalmente,siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días adicionales se podrán disfrutar sin unir a las vacaciones y en período distinto al vacacional.

DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES: Serán 6 días de cada año natural, los cuales podrán disfrutarse hasta el 31 de diciembre de 2017. Si por necesidades del servicio no fuera posible disfrutar los días durante este año se podrá prorrogar su disfrute hasta el 31 de enero de 2018.
Siempre que organizativamente sea compatible con las necesidades del servicio y con los recursos humanos disponibles, se podrán acumular los días por asuntos particulares a las vacaciones anuales.

DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES POR ANTIGÜEDAD SOLO PERSONAL FUNCIONARIO: Los días de 2017 se podrán disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2017. Los días de 2016 se podrán disfrutar hasta el 31 de marzo de 2017.

CAMPAÑA DE NAVIDAD: Desde el 1 al 31 de diciembre. El personal operativo podrá disfrutar de hasta dos días de permiso sin penalización, tras garantizar una adecuada cobertura en el servicio.
Dos días de asuntos particulares por caer en domingo el 24 y 31 de diciembre de 2017: se reconocen dos días adicionales de descanso al personal funcionario y laboral de (sujeto al convenio de 2011). Estos dos días adicionales de descanso se disfrutarán durante 2017 y hasta el 31 de enero de 2018.

...........................................................................................
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  @stas_iv_Correus