AJUDES SOCIALS DE CORREUS PER LES I ELS EMPLEATS


07 / 07 / 2016 | Robert Company

AJUDES
AJUDES SOCIALS DE CORREUS PER LES I ELS EMPLEATS
CORREUS convoca les ajudes d’Acció Social 2016. Fruit de l’Acord General i III Conveni 2009/2013:

• Ajudes per a tractaments de salut. Per a les despeses de determinats tractaments mèdics no coberts, o coberts en part, per la Seguretat Social o Muface de les i els treballadors, cònjuge i fills dependents. Aquests ajuts cobreixen les despeses abonats en 2015.    RESOLUCIÓ  SOL•LICITUD

Ajuts a la discapacitat. Per a fills i filles amb un grau de discapacitat d’un 33% o superior. RESOLUCIÓ   SOL•LICITUD

• Ajudes per a educació infantil. Per finançar part de les despeses que origina la contractació de places per a fills i filles de fins a tres anys en escoles o centres d’educació infantil.  RESOLUCIÓ  SOL•LICITUD

Termini de sol•licitud: de 5 de maig al 16 de setembre.
• Ajudes a l’estudi, llibres i material escolar.
Per als empleats que tinguin fills o filles de fins a 26 anys cursant estudis.  RESOLUCIÓ  SOL•LICITUD

• Ajuts per a estudis universitaris del personal laboral. Per sufragar el cost de matrícula i altres despeses d’inscripció en els estudis universitaris. El personal funcionari es pot acollir a les convocades per Muface en aquest apartat.      RESOLUCIÓ   SOL•LICITUD

Termini de sol•licitud de les dues: de 5 de maig al 10 d’octubre.
• Bestretes i préstecs sense interès
. Per imports de 1.000, 2.200, 3.500 o 4.500 euros, a compte, amb un període d’amortització de 24 mesos.  RESOLUCIÓ  SOL•LICITUD

Termini de sol•licitud: de 5 de maig al 16 de setembre.
• Ajudes per defunció d’empleats
. Per contribuir a sufragar les despeses de sepeli i mitigar la disminució d’ingressos en la unitat familiar del personal laboral ocasionada per defunció durant 2016. El personal funcionari entra en l’àmbit de les convocades per Muface per a aquest fi. RESOLUCIÓ  SOL•LICITUD

Les bases i els impresos de sol•licitud es poden consultar en el Canal Personas de Conecta: https://conecta.correos.es/personas/Paginas/AccionSocial.aspx

AYUDAS SOCIALES DE CORREOS PARA LAS Y LOS EMPLEADOS
CORREOS convoca las ayudas de Acción Social 2016. Fruto del Acuerdo General y III Convenio 2009/2013.

• Ayudas para tratamientos de salud. Para los gastos de determinados tratamientos médicos no cubiertos, o cubiertos en parte, por la Seguridad Social o Muface de las y los trabajadores, cónyuge e hijos dependientes. Las ayudas cubren gastos abonados en 2015. RESOLUCIÓN  SOLICITUD

• Ayudas a la discapacidad. Para hijos e hijas con un grado de discapacidad de un 33% o superior.  RESOLUCIÓN  SOLICITUD

• Ayudas para educación infantil. Para financiar parte de los gastos que origina la contratación de plazas para hijos y hijas de hasta tres años en escuelas o centros de educación infantil. RESOLUCIÓN SOLICITUD

Plazo de solicitud: de 5 de mayo al 16 de septiembre.
• Ayudas al estudio, libros y material escolar. Para los empleados que tengan hijos o hijas de hasta 26 años cursando estudios. RESOLUCIÓN  SOLICITUD
• Ayudas para estudios universitarios del personal laboral. Para sufragar el coste de matrícula y demás gastos de inscripción en los estudios universitarios. El personal funcionario se puede acoger a las convocadas por Muface en este apartado.  RESOLUCIÓN  SOLICITUD

Plazo de solicitud de ambas: de 5 de mayo al 10 de octubre.
• Anticipos y préstamos sin interés. Por importes de 1.000, 2.200, 3.500 o 4.500 euros, a cuenta, con un período de amortización de 24 meses.  RESOLUCIÓN  SOLICITUD

Plazo de solicitud: de 5 de mayo al 16 de septiembre.
• Ayudas por fallecimiento de empleados
. Para contribuir a sufragar los gastos de sepelio y mitigar la disminución de ingresos en la unidad familiar del personal laboral ocasionada por fallecimiento durante 2016. El personal funcionario entra en el ámbito de las convocadas por Muface para este fin. RESOLUCIÓN SOLICITUD

Las bases y los impresos de solicitud se pueden consultar en el Canal Personas de Conecta: https://conecta.correos.es/personas/Paginas/AccionSocial.aspx

Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(Javascript ha d'estar habilitat per a veure aquesta adreça de correu)