STAS INTERSINDICAL GANA LAS ELECCIONES A PALMA DE GANDIA


27 / 06 / 2018 | Administrador Local palma de gandia eleccions sindicals


Astúries


10 / 08 / 2018 | Amadeu Sanz oposicions astúries 2018


Intersindical torna a convocar mobilitzacions de bombers forestals

Des de sempre hem insistit que els incendis forestals, tot i que s’han de combatre tot l’any, s’extingeixen en hivern.

09 / 08 / 2018 | Intersindical mobilitzacions condicions laborals concentració 20 d'agost bombers forestals

"Vam sobreviure a l'incendi
vam fer-li front al gegant"
ZOO

Malauradament, amb tot el pesar i a contracor, hem de reconèixer que les conselleries amb competències en la protecció del nostre patrimoni natural han deixat perdre tres hiverns sense fer el que toca. I ara, quan ens enfrontem al pitjor incendi forestal dels últims cinc anys, ens trobem sense una estructura integrada i integral de resposta davant les emergències i, a més, amb bona part del personal que ha de combatre aquestes catàstrofes en peu de guerra davant un conflicte laboral que porta tota l’actual legislatura sense obtindré cap resposta satisfactòria.

Durant els darrers mesos ha estat el cos d’agents mediambientals qui s’ha mobilitzat contra una dinàmica de diversificació funcional del tot irresponsable amb la qual, en contra de tots els preceptes de la prevenció de riscs laborals, s’ha posat en perill la seguretat de les treballadores i treballadors i, fins i tot, la de les persones a les quals s’ha d’atendre en situació d’emergència.

Ara, són les i els bombers forestals qui, més d’un any després de la signatura de diferents acords, s’han de tornar a mobilitzar per a exigir allò que mai no se li hauria d’exigir a una empresa pública: Responsabilitat i fiabilitat respecte als compromisos adquirits.

Com a primera mesura de pressió, Intersindical Valenciana ha convocat aquest personal a una concentració proper 20 d’agost, dilluns, de 10 a 12 hores, davant la seu de l’empresa TRAGSA en València per a manifestar el seu malestar pel menyspreu continuat de l’empresa envers les treballadores i treballadors i, a més, per a exigir el compliment dels acords signats, com ara la regulació de la segona activitat i l’adequació retributiva.

Aquesta primera jornada, des de la responsabilitat inqüestionable que caracteritza aquest col·lectiu laboral, ha adequat la intensitat de la mobilització al nivell d’alerta d’incendis que marca el calendari. Esperem no haver d’intensificar la pressió ni augmentar les jornades de lluita a partir de setembre.

A més a més, Intersindical va a iniciar un procés de coordinació i confluència dels diferents col·lectius laborals que han d’intervenir en situacions d’emergència per a defensar davant l’administració una proposta integral de protecció del territori i de resposta davant les emergències.


País Valencià


09 / 08 / 2018 | Amadeu Sanz país valencià oposicions


Intersindical no signa el Pla d’Estabilitat 2017-2020

Passat 29 de juliol, Intersindical Valenciana va promoure una consulta virtual a les treballadores i treballadors sobre quina postura havia d’adoptar el sindicat respecte al Pla d’Estabilitat 2017-2020. Amb aquesta consulta, ara, com sempre, el sindicat ofereix la seua veu a la taula de negociació com a instrument vehicular de la veu i la voluntat de les treballadores i treballadors.

08 / 08 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública

I per això, amb la convicció plena que totes les veus conten i totes ens són del tot imprescindibles, durant el temps que ha estat operativa hem animat el personal a participar en la consulta. I per això mateix, hem vinculat la nostra actuació a eixes veus i eixes voluntats que ens heu fet arribar.

D’aquest Pla d'Estabilitat, cal dir que ens ha arribat com la translació inevitable dels preceptes bàsics establerts als acords signats en Madrid amb l'administració de l'Estat, en concret entre el ministre Montoro i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, alguns dels quals ara no tenen massa clars els efectes al País Valencià del que han acordat amb l’administració central.

Durant tot aquest procés, davant l’estat d'excepció laboral al qual s’ha portat de manera intencionada l’administració valenciana, Intersindical ha reclamat una negociació real, global, transversal i participativa, sobre els mecanismes i estratègies d’accés a l’ocupació pública. Entenem que sense un projecte global, el qual contemple un acord de mínims irrenunciable, ens aboquem inevitablement a un procediment eminentment “tècnic”, una negociació fragmentada i parcial amb la qual de cap manera podrem resoldre la problemàtica actual. Però a més, amb aquesta dinàmica de solucions parcials, correm el perill de fer pagar el personal, funcionari de carrera i funcionari interí, les conseqüències de l’objecció de consciència respecte a la legalitat que va caracteritzar les anteriors legislatures. En última instància , ens trobem davant la possibilitat d'una llei de punt final del tot punitiva amb la qual es penalitza les treballadores i treballadors i s'amnistia els responsables de la desfeta.

Els objectius mínims de la negociació que hem plantejat insistentment han de prioritzar la recuperació dels llocs de treball perduts durant els anys de retallades sistemàtiques, reparar els efectes de les agressions laborals continuades que han patit les treballadores i treballadors públics. la qual cosa passa necessàriament per la recuperació de drets i condicions de treball, i a més, el redimensionament imprescindible de les plantilles per a establir processos de consolidació del personal interí i per a organitzar la incorporació de persones que volen treballar a l’Adiministració Pública valenciana per resoldre la situació actual d’envelliment de les plantilles amb un horitzó de jubilacions massives en els propers anys.

Per a Intersindical Valenciana, qualsevol proposta d’un Pla d’Estabilitat ha de contemplar un marc de referència que done resposta efectiva a eixes línies d’intervenció, determine els processos ordinaris i extraordinaris que puguen garantir els objectius de temporalitat pactats a l’Acord de Legislatura i, a més, mecanismes específics de protecció per al personal temporal més vulnerable, com ara les treballadores i treballadors que han arribat als 55 anys d'edat.

Malauradament, hem arribat al final del procés i bona part d'aquestes preguntes continuen sense resposta. Ara per ara, la disjuntiva, però, consisteix a decidir, col·lectivament, quina postura i quines són les estratègies a adoptar davant un acord tancat el qual, sembla haver renunciat a cercar els mecanismes que possibiliten revertir i reparar els efectes d’una guerra acarnissada contra els serveis públics que no era, ni és, la nostra, però ens exigeix posar les víctimes, que al remat són les treballadores i treballadors i els usuaris.

Som del tot conscients de les grans dificultats que cal enfrontar per a sortir de l’atzucac al qual les polítiques conservadores han portat l’administració valenciana; Tanmateix, revertir els efectes de la descapitalització humana programada durant dècades hauria de ser un objectiu prioritari. I fer-ho respectant els drets laborals de la totalitat de les persones que hi treballen, si més no per al nostre sindicat, constitueix una exigència irrenunciable.

Sense haver de recórrer a cap gabinet de savis d’importació com ha fet la Generalitat, Intersindical porta anys denunciant les insuportables taxes de temporalitat i la necessitat inajornable d’incentivar la incorporació de nous treballadores i treballadors per a combatre una fallida demogràfica anunciada a mig termini per l’envelliment de les plantilles. I, a més, proposant alternatives i solucions. Ambdós vectors d’actuació prioritària són del tot compatibles i, fins i tot, complementaris, tan sols cal voluntat política i valentia per a implementar les mesures necessàries i remoure, si cal, els possibles impediments normatius.

Venim de temps convulsos en els quals hem assistit amb estupor a modificacions legislatives espectaculars per a convertir en legal l’acomiadament de treballadores i treballadors d’empreses públiques amb processos selectius, superats i dècades de servei públic a l’esquena. Potser ja ha arribat l’hora de sorprendre i per compte de canviar les lleis per a desnonar persones, fer-ho per a rescatar-les.

Ara, després d’haver escoltat la veu del personal, amb l’oposició d’un 60% del personal que ha participat en la consulta, Intersindical no pot donar suport al Pla d’Estabilitat proposat en Mesa Sectorial passat 20 de juliol. Però, no sols això, davant aquesta oposició majoritària, el sindicat convocarà assemblees els primers dies de setembre per a debatre i decidir quina estratègia cal implementar per a impedir el que moltes de les persones consultades consideren, i viuen, com una nova agressió laboral.

Per a acabar, volem compartir una de les reflexions que ens heu fet arribar: Davant les diferents propostes d’estabilitat i consolidació que s’han plantejat els últims anys, cal posar la legislació al servei de les persones no a l’inrevés, aquest és un principi del moviment sindical que per a nosaltres és irrenunciable. De la mateixa manera que exigim la derogació de les reformes laborals per la pèrdua de drets laborals que van suposar, tenim clar que es poden trobar, si hi ha voluntat política, procediments per consolidar el treball del personal interí, garantir la promoció del personal funcionari de carrera i l’accés de les persones que volen accedir-hi.

Les persones que han participat en la consulta hauran rebut al seu correu els resultats de la mateixa. El gràfic resultant dels vots enviats es pot consultar a l'enllaç següent:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRzE7vNqRykYYwFkI4Any0i1ap1KZqeKBitOWT59N7PPFtMu66DqzsD3PPXO3rlI1B2IxVbJd1pFp6a/pubchart?oid=1764377045&format=image

CREACIÓN UNIDAD CANINA


01 / 08 / 2018 | Administrador Local policia local


Ha de signar la Intersindical Valenciana el Pla d’estabilitat 2017-2020?

El pla d’estabilitat és l’expressió a la Generalitat Valenciana de l’acord signat el 29 de març de 2017 entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, CSIF i UGT, i que va tindre continuïtat amb el segon acord el passat 9 de març.

29 / 07 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública mesa sectorial

Els dos acords van tindre el seu reflex en les lleis de pressupostos, tant a l’Estat com a la Comunitat. En ells es pretén la reducció al 8% el percentatge de personal interí de les Administracions públiques, mitjançant uns processos selectius que han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i en les quals la fase de concurs arriba al 40% de la nota total, de la qual un 30% es tracta de l’experiència. Per últim, els acords estableixen uns criteris comuns per tal que totes les Administracions públiques actuen de la mateixa manera.

¿Quin és el marge de negociació en la Mesa Sectorial de Funció Pública de la Generalitat Valenciana?
Sobre la redacció dels acords, de les lleis i dels requisits que marquen els criteris comuns, solament queda la possibilitat de modificar la puntuació de l’experiència en el lloc de treball. L’Administració va proposar el següent barem de l’experiència:
a) Experiència(30 punts màxim):
a1
) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l’Administració de la Generalitat i en altres AAPP que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,125 punts per mes treballat.
a2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana o d'altres Administracions Públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat a1: 0,08 punts per mes treballat.
a3) Experiència en llocs de treball del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.06 punts per mes treballat.
a4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del Sector Públic Instrumental depenent d’Administracions públiques distintes de la Generalitat, que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.04 punts per mes treballat.

La proposta en mesa tècnica i mesa sectorial de la INTERSINDICAL VALENCIANA va ser:

a1) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l’Administració de la Generalitat i en altres AAPP que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,125 punts per mes treballat.
a2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana o d'altres Administracions Públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat a1: 0,08 punts per mes treballat.
a3) Experiència en llocs de treball d’altres Administracions Públiques que siguen d’igual grup de titulació i funcions que les places convocades o en llocs de treball del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.06 punts per mes treballat.
a4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del Sector Públic Instrumental depenent d’Administracions Públiques distintes de la Generalitat, que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.04 punts per mes treballat.

Com veieu, des de INTERSINDICAL VALENCIANA apostem pel personal que hi treballa en l’Administració de la Generalitat, tant el personal interí del grup com d’altres, i també del personal fix, sense establir cap limitació en l’experiència. Malauradament, l’Administració no va voler canviar la seua proposta inicial, i va donar per negociat l’acord amb l’única signatura de CCOO i amb CSIF i UGT en contra.
I ara, què es pot fer?
Amb el suport de només un sindicat, no hi ha acord, tot i que la Conselleria pot continuar endavant i encetar les convocatòries de 2017 d’acord amb aquests criteris. Solament una pressió continuada del personal pot canviar l’actitud de la consellera Bravo, encara que els antecedents no inviten a l’optimisme. Si s’inicien les convocatòries, i signem l’acord, podríem formar part de la comissió de seguiment i així defendre de la millor manera possible al personal.


Amb aquest panorama, Penses que Intersindical Valenciana ha de subscriure el Pla d'Estabilitat 2017-2020?

Ara, com sempre, la teua opinió no sols compta, ens és del tot imprescincible. És per això que t'animem a emplenar l'enquesta que trobaràs al següent enllaç:

Manifesta la teua opinió ací

Correcció d’errades Reglament orgànic i funcional Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública


27 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8348 - Divendres, 27 de juliol de 2018


27 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Astúries


27 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions astúries


DOGV núm. 8347 - Dijous, 26 de juliol de 2018


26 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8346 - Dimecres, 25 de juliol de 2018


25 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Aragó


25 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions aragó


DOGV núm. 8345 - Dimarts, 24 de juliol de 2018


24 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8344 - Dilluns, 23 de juliol de 2018


23 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 62/2018


23 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez institut valencià d'investigacions agràries dogv 8344 622018


CONVOCATÒRIA 61/2018


23 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez institut valencià de seguretat i salut en el treball dogv 8344 612018


Dies d’asumpts propis i de vacances corresponents a l’any de jubilació


23 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez vacances dies d'assumpts propis any de jubilació


Tortuosa negociació del Pla d’estabilitat 2017-2020

En la mesa sectorial celebrada divendres 20 de juliol s’ha donat per negociat l’acord per al desenvolupament de les ofertes d’ocupació pública i el pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017-2020 amb el recolzament de CCOO, l’oposició de la UGT i CSIF. INTERSINDICAL VALENCIANA, d’acord a la nostra tradicional forma de prendre decisions, consultarem i respectarem la decisió de les treballadors i treballadors als i les qui convocarem el més aviat possible.

22 / 07 / 2018 | Intersindical reducció temporalitat personal interí ocupació pública mesa sectorial estabilitat 2017-2020

Aquest pla d’estabilitat és l’expressió, a la Generalitat Valenciana, de l’acord signat el 29 de març de 2017 entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, CSIF i UGT, i que va tindre continuïtat amb un segon acord passat 9 de març. Tots dos acords van tindre el seu reflex en les lleis de pressupostos, tant a l’Estat com a la Generalitat. L’objectiu fonamental consisteix a reduir 8% el percentatge d’ocupació temporal en les Administracions Públiques, mitjançant uns processos selectius que garantien el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i en els quals la fase de concurs podia arribar al 40% de la nota total, de la qual un 30% seria l’experiència. Finalment, s’establien uns criteris comuns per tal que totes les Administracions Públiques actuaren de la mateixa manera.
La reunió va tindre tres actes, amb un parell de suspensions per a permetre a l’Administració estudiar internament les propostes sindicals alternatives al text de la proposta. La controvèrsia fonamental es troba en la forma de valorar l’experiència. L’Administració ha proposat que es valore l’experiència en el lloc de treball amb la mateixa puntuació, independentment de l’administració pública on s’haja treballat. Aquest sistema és el recomanat pels criteris comuns, a no ser que hi haja circumstàncies objectives que justifiquen que es puga diferenciar i així s’haguera acordat en negociació col·lectiva. Els sindicats UGT i CSIF han presentat una proposta alternativa on es valorava de manera diferent segons l’administració on s’havia treballat, molt semblant a la proposta que en mesa tècnica va presentar la INTERSINDICAL VALENCIANA, però amb la diferència que l’experiència en cossos diferents al convocat solament es puntuava fins a 15 punts, i no als 30 punts.
Després de la segona suspensió, l’Administració ha tornat a la mesa amb la proposta inicial. Es veu que no ha convençut a qui pren la decisió final. Així que el resultat ha estat l’anunciat a l’inici de la reunió. Rebuig majoritari de UGT i CSIF i recolzament de CCOO. Massa tortuós per a tornar a la casella d’eixida.

En l’apartat de precs i preguntes, tots els sindicats hem destacat el malestar pel que hem trobat publicat al DOGV respecte al contingut dels acords de condicions de treball del personal fisioterapeuta, educador d’especial i educador d’infantil, pel fet que no es corresponen al que s’havia negociat i signat, no fa ara tres setmanes.
La Directora General ha explicat que ha estat una errada i que es modificarà la setmana vinent. Des de la INTERSINDICAL VALENCIANA se li ha recordat que tant la pròpia directora general de funció pública com el director general de centres i personal docent eren els responsables finals i que estarem molt pendents de la modificació. No acceptarem cap proposta horària que no s’ajuste al que hem signat.
Respecte al personal agent mediambiental, s’ha preguntat sobre la possibilitat que després del concurs de caporalies s’oferisquen en comissió de servicis els llocs deixats abans que siguen oferts al personal de nou ingrés. Quant a la mesa tècnica, la setmana vinent es tornarà a reunir.
Pel que fa al canvi d’estructura organitzativa de les OCAPES, els sindicats hem demanat més informació i que no es decidisca res sense contar amb el personal.
Quant a l’abonament de la part de la paga extra que falta, la directora general ha demanat informació i ajuda per tal de poder fer la documentació igual que la volta anterior, allà pel 2003, i que es puga pagar.
El descompte per la vaga el 8 de març encara està sent un problema i caldrà esbrinar que ha passat en les sotssecretaries, i si cal tornar els diners, que es faça.
Respecte a la convocatòria de 2016 del grup C1 d’administració general està previst que es publique molt prompte, i que l’OPE 2018 es començarà a discutir en setembre.
Hui s’ha publicat la nova ordre de borses, però s’ha de modificar el decret de selecció per a introduir alguns aspectes imprescindibles, com son què es fa quan no hi ha borsa, els nomenaments del personal amb diversitat funcional o les competències de la comissió de seguiment de les borses de treball temporal. Es convocarà una borsa lliure del C2 d’administració general els pròxims dies.
Per últim hem de parlar del decret de carrera professional per al personal interí. Sembla que el Consell Jurídic Consultiu ha rebutjat el model proposat per l’administració i s’haurà de començar de nou. El 3 de juliol INTERSINDICAL VALENCIANA va lliurar a la mesa un document sol·licitant l’inici de la negociació del decret de carrera professional, també conegut com a GVA Carrera 4, pel qual tots els col·lectius afectats , pel model actual, com son el personal interí que ha estat en diversos llocs o grups, el personal funcionari de carrera en situació de falsa millora, el personal funcionari de carrera que hi ha accedit després de 2015 i no se li ha respectat la seua antiguitat, puga rebre el complement de carrera professional que en justícia li correspon. Per al sindicat és tracta d’un nou inici del tot necessari.


El Director General del Sector Públic Instrumental, sense voler, però, subscriu les tesis d’Intersindical

En declaracions a Valencia Plaza, passat dimarts 17 de juliol, el Director General del Sector Públic Instrumental, tot i voler deslegitimar la postura d’Intersindical respecte a l’Acord sobre les borses d’ocupació temporal, va fer una defensa sense pal·liatius dels arguments del sindicat per a no subscriure l’acord.

22 / 07 / 2018 | Intersindical sector public negociació declaracions director general condicions laborals acord borses

“Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot“

Malgrat l’intent de defugir el debat, en emfatitzar l’anècdota incidental ens ha regalat una oportunitat immillorable per a respondre a l’anècdota. I, a més, entrar al debat.

Per començar, no tenim cap inconvenient a reconèixer que ens ha estat del tot impossible assistir a dues reunions del grup de treball sobre la regulació de les borses, la qual cosa, evidentment, no aniquila en absolut la nostra comprensió lectora, i tampoc la capacitat d’anàlisi d’una proposta normativa perversa.

Però, a més, aquest incident del tot circumstancial, tant incapacitant als ulls del director general, és infinitament menys significatiu que altres complements circumstancials de lloc, temps i mode, com ara la modificació constant de les convocatòries, l’incompliment continuat del calendari de treball acordat, la nul·la diligència per a facilitar els documents de treball en terminis operatius, l’escassa eficiència per a mantenir actualitzada la documentació –la simple correcció d’una acta constitueix una tasca titànica farcida de dificultats irresolubles- o les modificacions documentals comunicades a l’inici de les reunions, potser acordades en altres reunions a les quals tampoc no hem acudit perquè ningú, mai, no ens ha convocat.

Tot i això, Intersindical Valenciana en cap moment ha fet servir aquestes qüestions accidentals per a argumentar la seua postura respecte e les propostes negociades, les quals, mereixen tota l’atenció i la intel·ligència argumental del sindicat. Fonamentalment, perquè incideixen substancialment en la qualitat del treball, la vida i el benestar de milers de treballadores i treballadors i de les seues famílies.

Tanmateix, malgrat les declaracions superficialment desqualificants del director general, hem de reconèixer que estem totalment d’acord amb el cos del seu argumentari, el qual referma els nostre argument sobre l’absència una proposta integral i un model vertebrador del sector públic en el seu conjunt.

I hem d’agrair que ens done la raó en reivindicar la necessitat inajornable d’una llei del sector, com hem insistit a reclamar reiteradament des del sindicat, per a dissenyar el marc normatiu bàsic amb el qual revertir els efectes perversos de l’herència rebuda i reparar tot el dany acumulat que ha hagut de patir tant el personal, com la ciutadania valenciana i la dignitat institucional del nostre país.

És per això que el fet que la futura llei de sector haja desaparegut de l’agenda durant bona part de l legislatura tan sols la podem qualificar d’incompetència política.

L’absència de model no es pot amagar, ni pal·liar, a força de solucions fragmentàries i acords parcials els quals, malgrat la grandiloqüència declarativa, no s’ajusten a la complexitat i especificitat del sector ni respecten les condicions laborals preexistents. I molt menys la dignitat de les persones que hi treballen.

Així, l’evolució dels Acords signats en la Comissió evidencien la intenció d’invertir la dinàmica i, després d’escampar una sospita preventiva per sobre la totalitat de les treballadores i treballadors als quals cal considerar únics culpables de la desfeta, pretenen modelar el personal a les exigències d’una dinàmica funcionarial, sense atorgar, però, l’estabilitat, drets i condicions laborals del funcionariat.

Tot just per això, per la incontestable força dels arguments que hem explicat durant la negociació, només començar a rodar l’Acord sobre reducció de la temporalitat, s’ha plantejat diverses situacions d’excepcionalitat que el fan inviable en part del sector. I potser també, que aquest siga el motiu pel qual sindicats que han signat aquest acord, en Madrid i en el Sector Públic Instrumental, s’hagen oposat al mateix en l’àmbit del personal al servei de l’Administració del Consell.

Per a Intersindical Valenciana, ara per ara, els acords signats tanquen el cercle d’un ERO massiu de substitució amagat sota l’eufemisme de la reducció de la temporalitat i, a més, suposen una norma de punt final que, en amnistiar els culpables de la desfeta i culpabilitzar el personal, propicien una deriva de precarització de les condicions laborals de tot el personal, tant els i les qui porten a l’esquena tota una vida laboral, com el personal de nou ingrés.

Si aquest és el currículum experiencial a l’empresa privada amb el qual el Director General pretén modernitzar el sector, tan sols li podem dir que la precarietat no té res de modern, ni s’ajusta a les expectatives, exigències i necessitats de l’administració valenciana del segle XXI.

Com a conclusió, tan sols podem compartir una reflexió, amb persones esclaves, qualsevol es munta un xiringuito i el fa funcionar. Intersindical Valenciana, com a sindicat de classe, no va a ser còmplice, de cap manera, d’eixa deriva precaritzadora. Tot al contrari, ens anem a oposar de manera radical i l’anem a combatre amb totes les nostres forces i els nostres recursos.DOGV núm. 8343 - Divendres, 20 de juliol de 2018


20 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Ordre sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball


20 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez regulació de borses ordre ocupació temporal administració de la generalitat


Reglament orgànic i funtional de Sanitat Universal i Salut Pública


20 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d’educació infantil


20 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez personal educador millora condicions de treball mesa sectorial educació infantil


Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d’educació especial


20 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez pacte millora condicions de treball mesa sectorial


Solució d’emergència per al Personal Tècnic Especialista de Menors

Després de successives legislatures de laminació de la xarxa d’atenció a persones menors en situació de desprotecció i vulnerabilitat, la precarització ha afectat la integritat d’un servei essencial, derivat a una privatització que transita pels llindars de la legalitat en cedir-se a uns negocis privats que en alguna ocasió han estat qualificats d’autèntics “gulags químics”, però també han derivat en una precarització laboral injustificable del personal públic que ha hagut d’assumir les restes d’aquest naufragi. És per això que Intersindical Valenciana vol manifestar públicament el seu suport incondicional a tots els treballadors i treballadores TMEM/TSGES i, ara mateix, molt especialment al personal interí en la seua lluita per un lloc de treball no precari i realment estable.

19 / 07 / 2018 | Intersindical personal tècnic de menors personal interí estabilitat condicions laborals

Vam sobreviure a l'incendi
vam fer-li front al gegant,
vam agafar aquell quadre i ballàrem
el ball: el ball del cap per avall.
Zoo


Ara per ara, l’evolució i la situació de la plantilla es pot resumir així:
Bàsicament la major part dels i les educadores són interines als centres públics de menors de la Generalitat Valenciana, ja que durant anys i anys no s’han convocat oposicions. Així, s’ha arribat a la situació actual en la que hi ha treballadors i treballadores que estan al seu lloc de treball de forma interina des de fa 10, 15, 20 o fins i tot 30 anys. En eixos moments no existia la titulació oficial d’Educador Social, ja que sols s’exigia l’antic Curs d’Orientació Universitària – COU , i posteriorment, en la reclassificació de llocs de treball que es va fer l’any 2000, es va passar a demanar una carrera universitària, sense especificar-se’n quina en cap moment.
D’aquesta manera, les borses de TMEN en aquests anys han anat quedant buides (ja que no es convocaven oposicions ni se n’obrien d’altres), així que la Conselleria anava traient places mitjançant l’INEM, en un primer moment, i després el SERVEF, per a cobrir els llocs vacants. Així és com van començar a treballar-hi la majoria dels treballadors i treballadores dels Centres de Menors al País Valencià.
Així doncs, amb el pas dels anys s’ha anat passant de treballar de Monitors a Tècnics Mitjans Especialistes en Menors, i des de fa un any cap ací com a Tècnics en Educació Social, ja que en un primer moment es va crear la professió i posteriorment la titulació.
Ara, per a presentar-se a les oposicions cal la titulació, com seria lògic, però sense donar-li cap solució i, per tant, excloent aquelles persones que no tenen la Diplomatura o Grau en Educació Social ja que ni tan sols l’habilitació dóna possibilitat a fer-ho... tot i els anys treballats.
Davant les propostes sindicals per a donar resposta i solució a una situació sobrevinguda de la qual les treballadores i treballadores no són en absolut culpables, en la Mesa General de Negociació de la Funció Pública, l’administració es va comprometre a incorporar una modificació puntual en la llei per a possibilitar que en els processos selectius d’estabilitat, en aquells cossos en els quals s’haja produït una modificació en els requisits de titulació, puguen participar les treballadores i treballadors que hagen ocupat eixos llocs amb caràcter temporal i disposen d’una titulació del mateix nivell o superior.
D’aquests, tan sols els i les qui superen alguna de les proves del procés selectiu tindran dret a integrar-se en les borses subsegüents.
Malauradament, una vegada més, ens trobem davant una solució parcial amb la qual haurem de plorar víctimes entre les nostres companyes i companys, com a efecte colateral dels incompliments de l’administració. I no ens serveix d’excusa l’herència rebuda, la primera obligació hauria de ser rescatar les persones i reparar el dany.
En conseqüència, Intersindical Valenciana facilitarà tots els seus recursos i donarà tot el suport als més de d’un centenar d’educadors i educadores afectades a hores d’ara, , que s’han constituït des de fa unes setmanes en Plataforma per a exigir solucions que no deixen cap ni una de les treballadores i treballadors en el camí de la consolidació, perquè som plenament conscients que sense el seu treball, l’atenció als i les menors en situació de vulnerabilitat no hauria pogut funcionar durant tots aquests anys.
I emplacem a l’administració valenciana a donar una resposta generosa i amb voluntat d’anticipar la solució definitiva, per a aquest i molts altres col·lectius, que tot i que hauria de vindre de la ma de la nova llei de la funció pública, no es pot permetre el luxe d’esperar-la.


DOGV núm. 8342 - Dijous, 19 de juliol de 2018


19 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta


19 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez pacte millora condicions de treball mesa sectorial


DOGV núm. 8341 - Dimecres, 18 de juliol de 2018


18 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 40/2016


18 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8340 - Dimarts, 17 de juliol de 2018


17 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 60/2018


17 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8342 602018


CONCURS GENERAL NÚMERO 59/2018


17 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8342 592018


16 de juliol: Estem en alerta

Avui, 16 de juliol, el Centre d'Emergències de la Generalitat decreta el nivell 3 de pre-emergència davant el risc d’incendis forestals. Vents de component oest moderats amb intervals locals de fort, sobretot en el nord de Castelló. Temperatures per damunt de 35 °C en el litoral, amb humitat molt baixa… de vegades la realitat supera la ficció.

16 / 07 / 2018 | Intersindical personal educador jornada de treball funció pública condicions laborals agents mediambientals

No sabem ben bé si aquesta informació, a més, s'ha d'interpretar com un avís per al cos d’agents mediambientals, en flames per una lluita aferrissada amb la Conselleria pel reconeixement de les seues funcions, o si també fa referència a les instruccions que estan arribant als centres de Castelló respecte a les distribucions de la jornada que ha de signar, per al pròxim curs escola el personal educador.

La veritat es que ens han acostumat a estar en guàrdia, i estem ben pendents de què cap companya signe un horari que no toca, que no respecta les condiciones acordades en el Pacte, aquell que vam signar només fa dues setmanes amb l'acord dels sindicats i de la representació de les Conselleries de Funció Pública en la Mesa Sectorial.

Després de molts anys de lluita, conscients del que ens ha costat arribar fins ací, no anem a fer un pas enrere. El pacte signat passat 3 de Juliol garanteix 25 hores d'atenció directa per atendre en condicions al nostre alumnat, reconeix el seu dret a ser atesos per personal de menjador, en la ràtio corresponent, unes condicions dignes perquè es respecten les pauses diàries del personal educador, assegura la participació en les reunions de coordinació en temps coincident amb la resta de professionals de l'equip interdisciplinari… No hem arribat fins ací per a baixar els braços. Hem de vetlar pel compliment del Pacte i treballar perquè cap companya torne a acceptar les propostes d'excés horari o de fer la tasca d'altres.

Bufa el vent amb força, és cert, però tenim els i les millors professionals al capdavant per a prevenir incendis. Tant vigilant per la seguretat en les nostres muntanyes, com garantint l'educació de qualitat que mereix el nostre alumnat, contribuïm a preservar el patrimoni més valuós del nostre país: L’herència de la terra i la llavor del futur.

Aneu amb compte companyes i companys, avui, mes que mai, estem en alerta.

AJT. VALÈNCIA: MESA GENERAL 16 JULIO 2018


16 / 07 / 2018 | STAS - Ajuntament de València policia local mgn ajuntament de valència


La Mesa General de la Funció Pública continua apedaçant el Sector Públic Instrumental

La Mesa General de Negociació de la Funció Pública celebrada passat 12 de juliol va abordar la integració del personal laboral de l’IVF en l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la transferència de competències a la Conselleria d’Hisenda.

16 / 07 / 2018 | Intersindical sectori públic mesa general ivf condicions laborals

Almogàvers: No preguntes per què, pregunta per quant.

Per a que no hi haja cap dubte sobre la postura d’Intersindical Valenciana, el primer que hem de manifestar, clar i ras, és que la qüestió de la integració del personal està fora de qualsevol debat, perquè en cap cas participarem en un procés de precarització ni destrucció de llocs de treball. Tot i això, hem de fer una valoració molt negativa de les raons que porten a la necessitat de dur a terme la integració.
Molt sovint sembla que el sector públic es gestiona a cop d’improvisació, amb entitats que apareixen i desapareixen de forma, aparentment ,un tant capritxosa i una gestió de personal de campanar, que generen molta inseguretat jurídica, no sols a les treballadores i treballadors, sinó també al conjunt de la ciutadania.
De fet, no és la primera vegada que ens trobem davant aquest tractament excepcional, sempre amb un mateixa dinàmica procedimental reincident. Per començar es modifica la llei, s’assignen les competències a la conselleria del ram i, per a acabar, s’adequa la situació del personal al marc corresponent.
Entenem i compartim que, en assignar les competències a la Conselleria corresponent, és del tot coherent la modificació proposada. No dubtem de l’oportunitat i la conveniència d’aquesta modificació competencial subsegüent a l'evolució de l’institut, reconvertit en un tipus d’intervenció del sector. El debat essencial, però, en acceptar s’ha de situar en el fet que Intersindical considera que la mateixa oportunitat i conveniència s’hauria d’aplicar a la totalitat dels serveis públics essencials que presten la totalitat de les empreses del sector públic instrumental i al conjunt del seu personal.
El que no podem entendre ni compartir és la dinàmica recurrent a l’excepcionalitat. Una dinàmica procedimental que ha trobat en la llei d’acompanyament dels pressuposts la porta falsa permanent d’una política i un sindicalisme clientelars.
És per això que tot i que no ens podem posicionar en contra d’una proposta amb la qual s’adequa la situació del personal al que determina la llei, hem d’insistir que aquesta dinàmica fragmentària vinculada a l’excepcionalitat va en contra del conjunt del sector, del conjunt de la plantilla i de la necessària transparència en la gestió pública.
En absència de model, tota l’estratègia passa per modelar el personal a la imatge d’un conjunt de deures i obligacions “funcionarials”, però sense poder garantir-li els drets i condicions del funcionariat. I aquesta estratègia d’explotació latent, però en absolut subtil, en cap cas va a obtenir la complicitat del nostre sindicat
És per això que, a més de exigir rigor en la gestió dels assumptes públics, Intersindical Valenciana reitera la necessitat inajornable de dissenyar i explicitar un projecte integral per al sector públic, un marc d’ordenació que el regule i dote de seguretat jurídica. Malauradament, ara per ara, aquest marc no existeix i la llei que l’havia de regular ha desaparegut de l’agenda.


DOGV núm. 8339 - Dilluns, 16 de juliol de 2018


16 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8338 - Divendres, 13 de juliol de 2018


13 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8337 - Dijous, 12 de juliol de 2018


12 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8336 - Dimecres, 11 de juliol de 2018


11 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


MESA TÉCNICA POLICIA LOCAL 10-07-2018


11 / 07 / 2018 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valència


CONVOCATÒRIA 58/2018


10 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8344 conselleria de sanitat universal 582018


CONVOCATÒRIA 57/2018


10 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez model econòmic dogv 8344 conselleria d'hisenda 572018


DOGV núm. 8334 - Dilluns, 9 de juliol de 2018


09 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


INCREMENTO SALARIAL PGE 2018


08 / 07 / 2018 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valència


Intersindical no signa el III Acord de la Comissió de Diàleg Social

Avui, 6 de juliol, s’ha signat un acord relatiu als criteris generals d’aplicació a la constitució i funcionament de les borses d’ocupació temporal en el Sector Públic Instrumental de la Generalitat al qual Intersindical Valenciana no s’ha adherit, ni pot recolzar.

08 / 07 / 2018 | Intersindical sectori públic regulació borses ocupació temporal acord 6 de juliol

A l’Acord d’avui, una vegada més, li ha sobrat soroll mediàtic, grandiloqüència declarativa i, fonamentalment, desqualificacions generalitzades del personal que hi treballa en el sector.

El primer que cal dir d’aquest procés, és que una vegada més ha sobrat soroll mediàtic i ha faltat sensibilitat i respecte pel personal que hi treballa en les empreses del sector.
Compartim plenament la necessitat de regular i homogeneitzar l’accés a l’ocupació temporal en el conjunt del sector públic. I, a més, som plenament conscients de la seua complexitat i peculiaritats, les quals, no poden ser obstacle per a la seua ordenació i organització. Sense oblidar, però, que darrere hi ha una historia i uns drets laborals que cal protegir i respectar.
Tot just el mateix respecte i protecció que la Llei de Responsabilitat Social estableix per al personal contractat per empreses adjudicatàries de contractes públics en recuperar la gestió pública.
Intersindical Valenciana exigeix el mateix nivell de protecció i la mateixa estabilitat per a un personal propi, com ara les treballadores i treballadors del Sector Públic Instrumental, amb una història recent farcida de greus agressions laborals que aquest govern, ara per ara, no ha volgut, o no ha sabut, reparar.
L’Acord d’avui tanca el cercle d’un procés normatiu que, en realitat, promulga una llei de punt final mitjançant la qual s’amnistia els responsables de la desfeta heretada en el sector i sanciona, amb la pena màxima, qui no té cap responsabilitat: Les treballadores i treballadors.
Per al sindicat, el II Acord posava les bases un ERO de substitució massiva del personal. Aquest argument s’ha vist refermat i validat per recents conflictes laborals, com ara el plantejat pel personal del Cor de la Generalitat, que en essència constitueixen una esmena a la totalitat de la norma.

Cal dir que l’argumentari d’excepcionalitat plantejat per aquest col·lectiu és del tot generalitzable i aplicable, no sols a altres col·lectius laborals específics, sinó a totes i cadascuna de les treballadores i treballadors de totes i cadascuna de les empreses del sector, puix l’estat d’excepció laboral generat pels anteriors gestors, constitueix la definició perfecta d’excepcionalitat. Consegüentment, cal exigir un tractament extraordinari, però per a la totalitat de la plantilla.
L’Acord d’avui li dona una dimensió més sagnant al procés assenyalat en dissenyar un procediment d’accés a les borses d’ocupació temporal mitjançant el qual qualsevol treballadora o treballador, després d’anys, de vegades dècades, de serveis a l’empresa i a la ciutadania valenciana, lluny de consolidar una estabilitat a la qual tindrien dret en qualsevol relació laboral, no sols es poden veure despatxades del seu lloc de treball, sinó que, a més, per múltiples situacions sobrevingudes del tot aleatòries, en perdre el dret a integrar-se en les noves borses d’ocupació, es poden veure excloses fins i tot de cap expectativa d’ocupació en l’empresa. O el que és el mateix, condemnades a la desocupació i posteriorment a l’exclusió social.
Però a més, el document acordat avui, dissenya un sistema essencialment recaptatori que tan sols beneficia i garanteix una font d’ingressos permanent per als qui han fet de la preparació per a l’accés a l’ocupació pública la seua font principal, o complementària de finançament.
Es cert que les retallades salvatges i les polítiques laborals aplicades en anteriors legislatures són les úniques culpables d’haver condemnat bona part de la ciutadania valenciana a la desesperació. Avui, malauradament, s’ha acordat cobrar-li una taxa a eixa desesperació.

DOGV núm. 8333 - Divendres, 6 de juliol de 2018


06 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Agents Mediambientals: Cap a la revolta permanent

Avui 5 de juliol, els i les agents mediambientals de la Generalitat Valenciana s'han concentrat a la porta de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i posteriorment han celebrat una assemblea en la qual el personal, amb el recolzament dels sis sindicats signataris, han aprovat per majoria el següent:

05 / 07 / 2018 | Intersindical mobilitzacions funció pública condicions laborals concentració 5 de juliol 2018 agents mediambientals

Per segona vegada, en no dignar-se a rebre cap representació del personal concentrat a la seua porta, la cúpula de la Conselleria ha faltat al respecte als i les agents mediambientals. I amb ells, a totes les treballadores i treballadors públics al servei de l'Administració del Consell


Des de les 00:00 hores del dia 6 de juliol de 2018 els i les agents mediambientals cessen indefinidament en l'activitat de conducció de vehicles, per no ser una de les funcions legalment reconegudes.

Aquesta mesura s'adopta per la resistència de la consellera Dª Elena Cebrián a desbloquejar, davant la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la negociació per al reconeixement de les funcions d’aquest personal públic.

Malgrat totes les peticions de reunió i diàleg que han partit dels i les agents mediambientals des de fa més de tres anys, les quals consten per escrit, la consellera persisteix tossudament a negar-se a rebre la representació legal de les treballadores i treballadors, s'atrinxera en les seues falses promeses i declaracions, i s’obceca a no assumir un compromís seriós i concret amb unes reivindicacions del tot justes, com correspon a un alt càrrec del Consell.CONVOCATÒRIA 56/2018


05 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8332 conselleria d'agricultura 562018


CONVOCATÒRIA 55/2018


05 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez l'institut cartogràfic valencià dogv 8332 552018


CONVOCATÒRIA 54/2018


05 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez vicepresidència dogv 8332 conselleria d'igualtat i polítiques inclusives 542018


CONVOCATÒRIA 53/2018


05 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8332 conselleria d'hisenda 532018


DOGV núm. 8332 - Dijous, 5 de juliol de 2018


05 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Més coses de la Mesa Sectorial: Desdejunem dubtes

En la mesa sectorial celebrada ahir, 3 de juliol, es van aprovar, amb una poc habitual unanimitat, els Pactes per millorar les condicions laborals del Personal Educador d'Educació Especial, Educació Infantil i Fisioterapeutes de centres educatius i la re-classificació, mitjançant l'increment horari, de llocs de treball de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Les condicions dels pactes i la nostra opinió ja la coneixeu pel correu d’ahir. Ara us farem un resum de les preguntes i els precs que es van fer i que va respondre la Directora General de Funció Pública.

04 / 07 / 2018 | Intersindical reclassificació personal igualtat personal centres educatius mesa sectorial condicions de treball

Moltes preguntes i alguns precs:
Com ja és habitual, reiterant un ritual recent, Intersindical, des d'una concepció més laica de l'ordre del dia, proposa substituir l'enunciat "precs i preguntes" per torn obert de paraules.

En primer punt es va preguntar per la quantia de la paga extra del personal que recentment s’ha funcionaritzat. Recordem que li han abonat 5/6 de la paga, al fer un càlcul diferent al del personal funcionari. Ens ha contestat que ho estan intentant resoldre el més aviat possible. Si davant altres processos de funcionarització es va poder solucionar, ara també s’haurà de fer.

El descompte per la vaga el 8 de març ha estat massa alt, potser no s’ha fet d’acord a la llei, i s’ha demanat que es revise, i si cal tornar els diners, que es faça.

Per una altra banda, ja el dia 2 ens van enviar un cronograma dels concursos de trasllats, en aquest cas els previstos per al segon semestre de 2018, tots relacionats amb les convocatòries d’oposició de 2015 i 2016. Per tant, si no heu vist en la relació el grup que us interessa, per eixample, el C1 d’administració general, això no vol dir que no s’incorpore en 2019. El més important en aquest cas és que en el mes en que s’anuncien els concursos els trobem al Diari Oficial. No volem més retards.

Hui s’han publicat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018. A banda de la pujada del sou hem de destacar les referències als llocs de treball que es poden oferir en l’OPEde 2018, la possible recuperació de sou en situacions de incapacitat temporal i altres fons addicionals. Doncs bé, per a què se’ns apliquen, s’ha de convocar la Mesa General de Negociació I. Ens han dit que la setmana vinent es reunirà. I també la setmana vinent hi haurà negociació sobre els criteris de les oposicions del pla d’estabilització de llocs, corresponent a l’OPEde 2017. I en la mateixa setmana també hi haurà una mesa tècnica sobre les condicions del personal agent mediambiental, fruit de la pressió del col·lectiu. Intentarem sobreviure a tantes meses de negociació.

Pel que fa al decret de carrera professional per al personal interí, conegut com GVACarrera 3, sembla que està perdut en el Consell Jurídic Consultiu des de fa tres mesos. Esperem que aparega i no es tracte d’una maniobra dilatòria de l’Administració per tal de no pagar. En aquest apartat, INTERSINDICAL VALENCIANA ha aprofitat per a lliurar a la mesa un document sol·licitant l’inici de la negociació del decret de carrera professional, també conegut com a GVACarrera 4, pel qual tots els col·lectius afectats , pel model actual, com son el personal interí que ha estat en diversos llocs o grups, el personal funcionari de carrera en situació de falsa millora, el personal funcionari de carrera que hi ha accedit després de 2015 i no se li ha respectat la seua antiguitat, puga rebre el complement de carrera professional que en justícia li correspon.

També està pendent la publicació de la nova ordre de borses, que s’està adequant a l’informe de l’Advocacia. En aquest cas, caldrà modificar el Decret 3/2017 per a incloure la garantia per al personal de diversitat funcional, amb un grau de discapacitat reconegut, un nomenament per cada vint.

En el mes de juliol està prevista la publicació de la nova relació de llocs de treball, amb inclusió dels llocs modificats en Igualtat. Dels nous llocs que Igualtat havia demanat crear en el mes d’abril, encara no saben dir-nos quan estaran en els centres de treball, tot i que ja arriben tard.

Per a setembre tindrem la negociació dels criteris de classificació dels llocs, i així no tindrem el “mercat persa” de que cada conselleria ofereix els llocs amb una classificació diferent, amb sectors feminitzats i mal pagats. També es començarà en setembre la negociació d’un nou decret de condicions de treball que subsistisca al Decret 175/2006, on es parlarà dels horaris.

Esperem que arribem a ampliar l’horari d’estiu fins al 15 d’octubre, com ocorria abans de la crisi. Per cert, l’explicació sobre la suspensió de la Mesa Sectorial sobre l'ampliació de la jornada reduïda d'estiu i, consegüentment la no-aplicació de l’horari d’estiu des de passat 15 de maig va ser certament misteriosa. Tot i haver certificat de pressupostos, segons algun membre de la mesa, la “superioritat” no havia donat la conformitat a la reducció de l’horari, assenyalant que, a més era il·legal. Potser eixa il·legalitat estiga relacionada amb els requisits establerts per a aquestes mesures en els acords que cert sindicalisme colonial signa en Madrid.

Esperem i desitgem que eixe Déu o Deessa que, des del seu tro celestial, ha paralitzat aquesta modificació, en el futur tinga més en compte la reparació pendent dels drets arrabassats en el periode anterior al personal de l’Administració del Consell.

Sol·licitud de carrera 4.0

3 de Juliol: Quatre Pactes i una Sectorial

Un 3 de juliol de l'any 2003, ara fa tot just quinze anys, quatre persones: Pep Tur, Encarna Garcia, M. José Carrión i Salva Sanmartín, es concentraven a la porta de la Conselleria d'Educació, en resposta a una convocatòria d'Intersindical Valenciana, per a entregar un manifest elaborat per educadores d'educació infantil i educació especial durant tot un curs de treball i debat en seminari i signat pel 95% de la plantilla d'aleshores.

04 / 07 / 2018 | Intersindical personal educador nesa sectorial funció pública condicions laborals 3 de juliol de 2018

Després d'anys i panys de negociació, alguna cosa més que l'atzar ha volgut que tot just avui, 3 de juliol, les propostes de Pacte per millorar les condicions laborals del Personal Educador d'Educació Especial, Educació Infantil i Fisioterapeutes de centres educatius hagen quallat en un acord unànime entre l'administració i les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública.

Els tres primers punts de l'ordre del dia abordaven la proposta de pacte per a cadascun dels col·lectius, tot i que són fruit d'un mateix procés de negociació. I de mobilització.

Abans de signar els tres documents, els quals hem signat perquè així ho ha decidit majoritàriament el personal en el procés d'assemblees i la consulta convocades pel sindicat, en les quals més del 80% ha votat a favor de subscriure la proposta, hem explicat que això no suposa renunciar a cap reivindicació, sinó un pas i un instrument per a anar consolidant millores de les condicions laborals fins a aconseguir la totalitat de la plataforma reivindicativa que hem defensat durant aquests anys.

En resposta a les condicionants plantejades pel sindicat en la mesa tècnica prèvia, a més de modificar la denominació dels pactes, s'incorpora el compromís formal de:

- Incrementar el nombre de monitores de menjador i activitats complementàries
- Establir les ràtios de monitores pendents de regulació en el primer cicle d'infantil
- Revisar les ràtios actuals tant en infantil, per a ajustar les a les de les aules de dos anys del projecte experimental, com en especial per a millorar les actuals que són
del tot abusives.
- Durant aquest mes de juliol es produirà la re-classificació dels llocs no permanents com a permanents i les adscripcions als SPES, per a poder oferir al personal de
Carrera en comissió de serveis els nous llocs vacants abans de l'inici de curs.
- Proper mes de setembre s'iniciaran les negociacions sobre la re-classificació al cos B, (esta clar que cal abordar eixe procediment tant per a infantil com per a
especial).
- Calendaritzar la negociació de la resta de qüestions pendents com l'escletxa salarial, salut laboral, segona ocupació, formació.

Pel que fa a la normativa, ens han passat la nova redacció que l'ordre d'infantil zero-tres (pendent de tancar el procés de negociació en Mesa Sectorial d'Educació) li dóna als punts que parlen de les educadores d'infantil, vinculant els seus efectes a la nostra normativa i als acords que es puguen adoptar en la nostra mesa Sectorial.
A mes, en el terreny normatiu, la Conselleria d'Educació accepta incorporar el personal educador en la normativa de desenvolupament del Decret d'inclusió, perquè és més complicat resoldre-ho modificant el decret, o esperant un de nou, que incorporar el nostre paper en la normativa que el desenvolupe.

Quant al personal fisioterapeuta, ressaltar que el 100% del personal que ha votat ho a fet a favor de signar el document proposat. Tot i això, hem deixat clar que en tornar a setembre tenim per davant un debat i una negociació pendent sobre la qüestió de l'atenció ambulatòria.

Per a acabar, quan tothom ha felicitat els sindicats i l'administració pel treball, l'esforç i el tarannà dialogant, Intersindical ha volgut manifestar expressament la felicitació a les treballadores i a l'instrument de què s'han dotat per a defensar els seus drets i millorar les seues condicions laborals: Les plataformes d'Educadores. En primer lloc, perquè aquest èxit els correspon plenament. I en segon, sabedors com són que encara hi ha molt de camí per recórrer, si ens toca tornar a la lluita, es millor acabar de moment havent guanyat aquesta batalla.

En aquest enllaç trobareu una valoració completa d'aquests punts .

Al següent punt de l'ordre del dia hem abordat una proposta de re-classificació, mitjançant l'increment horari, de llocs de treball de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Cal dir que aquesta proposta, amb l'argument de reduir l'escletxa salarial i homogeneïtzar classificacions i jornades, transita en direcció contrària als objectius sindicals de reducció de jornades i creació de llocs de En tot cas treball.

A més a més, entenem que en incrementar la jornada no hi ha cap increment retributiu, tan sols s'ajusta el complement a la nova jornada de treball. I això, no és cap mesura per a corregir l'escletxa salarial. En tot cas, homogeneïtzar les jornades de treball, augmentant-les, dificulta la conciliació de la vida personal i laboral, al temps que dificulta l'atenció a les càrregues i compromisos familiars, una dificultat que l'experiència ens diu que afecta fonamentalment les treballadores.

Tot i això , com que l'adscripció a la re-classificació ha estat voluntària, per coherència amb el caràcter assembleari del nostre sindicat, no ens anem a posicionar en contra de la voluntat manifestada expressament per les treballadores i treballadors. I consegüentment, hem signat l'acord proposat.

DOGV núm. 8330 - Dimarts, 3 de juliol de 2018


03 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8329 - Dilluns, 2 de juliol de 2018


02 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Educadores: Tres voltes rebels

Tres setmanes han estat el temps necessari per a que les tres jornades de vaga convocades per Intersindical Valenciana, amb el recolzament de les Plataformes d’Educadores, hagen fet tornar les Conselleries d’Educació i d’Administració Pública a la mesa de negociació. I no es tracta de cap opinió interessada, ha estat la mateixa administració, en paraules del Director General de Centres i Personal Docent, qui ha manifestat expressament la voluntat, i la necessitat, d’acabar amb la situació de malestar del col·lectiu, el clima de conflicte que es viu als centres i les successives jornades de vaga.

01 / 07 / 2018 | Intersindical personal educador mesa sectorial jornada de treball condicions de treball acord de jornada i funcions

"A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel."
Maria-Mercè Marçal

La lluita també forma part del nostre projecte educatiu
Desprès d’haver esperat tot el curs escolar la convocatòria, perquè la que es va fer al mes de desembre no va ser per a negociar res sinó per a revisar quatre distribucions de jornada discrepants, ahir, 27 de juny, es van convocar tres meses tècniques, a intervals d’una hora aproximadament, per a negociar les propostes de pacte per al personal educador d’educació especial, educació infantil i fisioterapeuta de centres educatius.
Malauradament, la mateixa temporalització de la jornada negociadora deixava entreveure que hi havia ben poca intenció de negociar a fons, perquè no hi havia temps material, i que, potser perquè hi havia qüestions conegudes o acordades de bestreta al marge d’aquest fòrum, l’objectiu fonamental consistia a conèixer la disposició de les diferents organitzacions a signar les corresponents propostes de pacte.
Malgrat aquesta impressió inicial i la constatació que els ajornaments i resistències del tot injustificables han deixat al camí dues víctimes, esperem que recuperables, molt necessàries en qualsevol negociació, com ara la confiança i la presumpció de bona fe, el sindicat ha tornat a la negociació amb la intenció de treballar fins a l’últim minut per a aconseguir la millor proposta possible per a garantir els drets educatius de l’alumnat i les seues famílies, un objectiu no tan sols compatible, sinó ineludiblement vinculat a unes condicions laborals dignes del personal.
D’entrada, cal dir que en un intent, potser excessivament innocent, de recuperar les dues víctimes assenyalades al paràgraf anterior, Intersindical va plantejar com a prèvia la necessitat d’adjuntar al present pacte un acord per a recuperar el calendari de negociació incomplit per l’administració sobre qüestions laborals pendents, com ara la regulació de la segona ocupació, l’escletxa salarial vinculada a la feminització dels col·lectius, la prevenció de patologies específiques del lloc de treball, l’avaluació de la pandèmia derivada dels riscs psicosocials consegüents a la precarització continuada de les condicions laborals, o la promoció de la salut d’aquestes treballadores i treballadors.
A més, donat el caràcter d’urgència d’una situació absurda, com ara l'adscripció a un cos -C1- amb un requisit de titulació inferior al que es va haver d'acreditar per a accedir ,al lloc de treball, la qual cosa per a la nostra organització sindical constitueix el paradigma de l’explotació laboral, emplacem l’administració a acordar terminis, concrets i immediats, per a adequar la realitat laboral del personal educador a una classificació ajustada als nivells d’exigència i responsabilitat educativa i social que han d’assumir.
Per al sindicat, limitar-se a afirmar que s’estudiarà una solució, mitjançant la qual, si ens atenem a la literalitat del document, les primeres víctimes van a ser treballadores i treballadors, que han dedicat tota una vida laboral a educar infants i, a més, va a generar uns greuges del tot irreparables, no sols no és suficient, sinó que constitueix un front de conflicte que no abandonarem fins a aconseguir el que portem reivindicant durant mes d’una dècada de lluita: Dignitat professional
No anem a entrar al detall dels documents, als quals ja hem presentat les nostres al·legacions, i deixant de costat tots els dubtes que ens generen les dues comissions de vigilància proposades, tant pel caràcter excloent i condicionant de l'acció sindical consagrat a l'EBEP, com per la mutació de la COMIMED la qual, en haver assumit l'administració la vella consigna del Partit Popular de no negociar amb vaguistes, va esdevindre un simple instrument d'extorsió conductual.
No podem deixar d'assenyalar, però, com a principal tret d'identitat dels pactes proposats, certs prejudicis conceptuals que dibuixen fronteres argumentals del tot arcaïtzants els quals, malauradament, ancoren la norma a una concepció educativa pròpia del segle XIX que no pot donar resposta a les necessitats de la societat valenciana del segle XXI.
En eixa línia expositiva, tot el joc d'artifici literari emprat des de la mateixa denominació dels pactes, en la qual es dedica tants determinants a explicar les carències del personal, que en no afegir una especificació final seria del tot impossible saber a qui s'han d'aplicar. Perquè en referir-se a "personal no docent d'atenció directa professional d'alumnat en centres escolars públics no universitaris", es podria aplicar perfectament al personal subaltern, o auxiliar de gestió. I tot això per a evitar explicitar que eixa atenció directa i professional és essencialment EDUCATIVA.
Tot i no tindre més transcendència, tradueix una concepció umbilical de la creació en la qual la docència és el melic de l'univers. Per sort, el reaccionarisme conceptual que ha palesat l'administració educativa en tot aquest procés, no és en absolut compartit per la majoria de les treballadores i treballadors de l'ensenyament i, com a mostra fefaent, passat 25 de juny la Junta de Personal Docent de València, amb els vots favorables d'STEPV i les abstencions de CCOO i UGT, va aprovar una moció de recolzament de la vaga i les reivindicacions del personal educador.
És tot just aquesta concepció classista del sistema educatiu, la raó fonamental per la qual l'administració educativa ha emparat i alimentat durant anys una objecció de consciencia militant contra les instruccions aprovades per la Mesa Sectorial de Funció Pública a 31 de juliol de 2014.
La línia roja infranquejable d'aquesta insubmissió normativa institucionalment validada ha estat la jornada no presencial regulada en eixes instruccions. Tot i que l'únic argument d'aquesta bel·ligerància, com s'ha manifestat expressament en més d'una ocasió, és la “no docència” del personal, l'eliminació de la jornada no presencial, llevat dels períodes no lectius del calendari escolar, ha estat un objectiu irrenunciable de la Conselleria d'Educació.
No deixa de ser una trista paradoxa haver hagut d'esperar l'arribada d'un mestre al capdavant de l'administració educativa per a veure flamejar una bandera corporativista amb la qual, en un exercici pervers d'amnèsia, es renega i traeix l'herencia d'un país que no fa tants anys va ser una república de mestres.
Tot i això, no podem ni volem amagar que, el setge forjat per la valentia del personal, les sentències judicials, la Sindicatura de Greuges, les associacions de mares i pares i, fins i tot, les Corts Valencianes, ens condueixen a un pacte que incorpora millores en les condicions de treball les quals, de cap manera podem considerar cessions de l'administració. Són conquestes de les treballadores i treballadors.

Educar des de l'estima, una bestreta de l'utopia
I per això, Intersindical Valenciana torna a convocar les educadores, educadors i fisioterapeutes a les assemblees que es celebraran avui, 2 de juliol, per a decidir sobre el recolzament, o no, de la proposta de pacte.
Però també, com una trobada necessària, i joiosa, en la qual, desprès de les tres darreres vagues i tres quinquennis de lluita, aquest col·lectiu tres voltes rebel ha de tornar a marcar els objectius i l'estratègia per a conquerir unes condicions de treball dignes i, a més a més, continuar edificant l'escola inclusiva que el nostre alumnat, les seues famílies, i la societat valenciana, es mereixen.


Tossudament alçats a favor de la carrera professional

Corria el mes d’octubre de 2014 quan el conseller Moragues (PP), en una lliçó magistral de funambulisme polític, es va jugar la falta amb la bancada sindical i va aconseguir, tot d’una, a més de culminar el procés de retallades, perpetrar una modificació “intrauterina” espectacular d’un aleshores nonat decret de carrera el qual, en febrer de 2010, ja havia modificat un acord previ amb uns efectes econòmics efectius des de l’1 de gener de 2010. L’acord l’havien signat el 20 de febrer de 2008 totes les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Funció Pública.

29 / 06 / 2018 | Intersindical personal interí drets laborals carrera professional

cal enllestir una nova norma que ens retorne al kilòmetre zero, un decret que aborde de manera decidida i valenta un sistema més equitatiu, més racional i més just

Era tota una exhibició en la qual cada foto, titular i declaració encaixava mil·limètricament en una coreografia perfectament temporalitzada. Es tractava d’aconseguir –a més de detraure al personal les retribucions del quinquenni perdut i els 58 milions d’euros estalviats en reduir els percentatges d’aplicació acordats– collir debades en els minuts de descompte de la legislatura una imatge de govern dialogant i complidor, a més d’alimentar una campanya electoral agonitzant. S’acceptava, en l’última operació dermoestètica retroactiva, que el cobrament s’iniciara en la nòmina anterior a les eleccions.
I així, com qui demana almoina amb la mà oberta i els ulls tancats, vam encaixar una norma punitiva que excloïa vora un terç de la plantilla –cinc milers de persones interines o laborals– i retallava els drets econòmics de dos de cada cinc persones que entraven en el sistema de carrera professional per haver tingut la mala idea de promocionar a un grup superior.

Argumentari de ficció
Per a justificar aquesta agressió descomunal es va alçar una bastida argumental farcida de falsedats: fora del personal sanitari, érem la primera comunitat autònoma a establir la carrera professional. Silenciaven que Astúries i Extremadura ja ho tenien en marxa. Contra tot aquest argumentari de ficció amb el qual es pretenia convertir en heroïcitat sindical el que tan sols es podia considerar com la gestió d’una derrota absoluta, es va alçar en solitari la veu d’Intersindical Valenciana.
Des del 7 de novembre de 2014, quan vam assistir al naixement oficial d’aquest Frankenstein normatiu, la criatura monstruosa confitada d’incoherències no ha deixat per un moment d’abocar-nos a nous escenaris de conflicte laboral, sindical i judicial. Mentrestant el Sindicat no ha deixat de lluitar en tots els àmbits per a estendre el sistema de carrera professional a quanta més gent millor i en les millors condicions.
Publicat el Decret en el Diari Oficial de la Generalitat, atenent a què s’apreciaven diversos motius d'impugnació, Intersindical Valenciana el va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJCV).
Transcorreguts vuit anys des del primer acord signat, milers de processos judicials i una nova versió del Decret l’administració va informar en la Mesa Sectorial de la Funció Pública d’una nova modificació del decret, en execució de diverses sentències del TSJCV. Malauradament, en aquesta cerimònia informativa s’ha reiterat el que ja sabíem: la intenció d’implementar una execució de sentència des de la interpretació més restrictiva. Es reconeix el dret del personal interí a percebre un complement retributiu corresponent a la carrera professional, però sense integrar aquest personal al sistema de carrera. Una mesura adoptada en contra de les objeccions i els argumentaris sindicals.

Norma esperpèntica
En considerar personal interí de llarga durada només el conjunt de persones que ocupen de manera ininterrompuda el mateix lloc de treball durant un període superior als cinc anys, l’administració sap que exclou i agredeix un personal interí amb més d’una dècada de serveis prestats, sense continuïtat, des dels llocs més vulnerables de tota la plantilla. Aquesta modificació, a més, perjudica també el funcionariat de carrera que va accedir després de gener de 2015 i qui van optar per ajustar la seua situació d’interinitat a una millora d’ocupació.
Aquesta esperpèntica criatura normativa, per fer justícia i deixar darrere un seguit de víctimes del tot injustes, naix amb la condemna d’incorporar necessàriament nous greuges, víctimes innocents i un altre via crucis judicial contra el creixement tumoral d’una norma que no té cap altre sentit ni objectiu que ser modificada de manera permanent.
Davant una nova modificació del decret, amb una obsolescència programada i sotmesa a una inevitable judicialització massiva, la Intersindical insisteix que cal enllestir una nova norma que ens retorne al kilòmetre zero, un decret que aborde de manera decidida i valenta un sistema més equitatiu, més racional i més just.
Encara hi som al camí. Alguns estem tossudament alçats a favor d’una carrera professional que no excloga ningú.


S’OBRE EL PLAÇ D’INSCRIPCIÓ EN LA CONSOLIDACIÓ DE CORREUS


29 / 06 / 2018 | Roberto Company Vidal oposicions


DOGV núm. 8328 - Divendres, 29 de juny de 2018


29 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8327 - Dijous, 28 de juny de 2018


28 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 52/2018


28 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez reformes democràtiques llibertats públiques dogv 8327 conselleria de justicia administració pública


CONVOCATÒRIA 51/2018


28 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez ivia institut valencià d'investigacions agràries dogv 8327 512018


CONVOCATÒRIA 50/2018


28 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez vicepresidència polítiques inclusives dogv 8327 conselleria d'igualtat 502018


Continua la lluita dels i les Agents Mediambientals

Aquest dijous, 28 de juny, a les 11h, continuant amb la dinàmica d’unitat d’acció, totes les organitzacions sindicals convoquen una concentració d’Agents Mediambientals en la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre.

27 / 06 / 2018 | Intersindical mobilitzacions condicions de treball concentració agents mediambientals 28 de juny

Davant l’immobilisme de la Conselleria, cal augmentar la pressió per a exigir que l’administració atenga les justes reivindicacions del col·lectiu. Totes les organitzacions sindicals amb representació al col·lectiu, hem arribat a la convicció que és el moment de respondre amb contundència. Avui, més que mai, ens cal unitat i fermesa per a defensar la nostra dignitat professional.

Davant el menfotisme de l’administració, exigim:
Reconeixement de les nostres funcions i competències.
Compliment dels acords de creació de llocs de treball.
Protecció i augment de la seguretat en les nostres intervencions.
Regulació i protocolarització normativa de la conducció en situacions d’emergència.
Dotació de vehicles en bones condicions i els recursos materials imprescindibles.
Renovació de roba de treball adequada.
Estructura organitzativa i especialitzada ajustada al cos i al servei que s’ha de prestar.
Possibilitat real de promoció professional.
En defensa d’un futur professional digne acudiu a la concentració dijous 28 de juny a les 11 hores.
Acudeix d'uniforme (si és que et queda alguna cosa) i amb xiulet o casserola per a fer-nos escoltar

DOGV núm. 8325 - Dimarts, 26 de juny de 2018


26 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 49/2018


25 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez servef dogv 8327 492018


test


21 / 06 / 2018 | administrador testejà


AUX. ADMINISTRATIVOS: ASAMBLEA 19 DE JUNIO DE 2018


20 / 06 / 2018 | STAS - Ajuntament de València ajuntament de valència


DOGV núm. 8321 - Dimecres, 20 de juny de 2018


20 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8320 - Dimarts, 19 de juny de 2018


19 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8319 - Dilluns, 18 de juny de 2018


18 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8318 - Divendres, 15 de juny de 2018


15 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


MESA GENERAL 13 DE JUNIO


15 / 06 / 2018 | Administrador Local mgn ajuntament de valència


LA CARRERA PROFESIONAL QUE QUEREMOS.


14 / 06 / 2018 | Administrador Local diputació de valència


DOGV núm. 8317 - Dijous, 14 de juny de 2018


14 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8316 - Dimecres, 13 de juny de 2018


13 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8314 - Dilluns, 11 de juny de 2018


11 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 48/2018


08 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez parcs naturals a1-27-01 482018


DOGV núm. 8313 - Divendres, 8 de juny de 2018


08 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 47/2018


07 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv convocatòria 8327 472018


Mobilització d’Agents Mediambientals en el Dia Mundial del Medi Ambient

Aquest dimarts, dia 5 de juny, es va produir una protesta convocada pels sindicats UGT, CSIF, CCOO, Intersindical, CGT, USO, que engloben pràcticament la totalitat del cos d'agents mediambientals de la Generalitat Valenciana.

06 / 06 / 2018 | Intersindical pengem les claus mobilitzacions juny 2018 condions de treball agents mediambientals

La protesta en demanda de reconeixement de funcions i millora de condicions laborals per a aquest col·lectiu es va concretar en la negativa a conduir els vehicles que solen utilitzar en el seu treball, en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient.

L'aturada de conducció va obtenir un seguiment unànime en protesta per les deplorables condicions en les quals aquest cos es veu obligat a realitzar les seues funcions, i a assumir-ne d’algunes que no tenen reconegudes.

Aquesta primera protesta inaugura una sèrie de mobilitzacions sostingudes fins que Conselleria inicie les gestions necessàries per a proporcionar al cos mitjans, formació i procediments actualitzats, així com la imprescindible dignificació i reconeixement de la tasca que els agents mediambientals estan realitzant per a la conservació del patrimoni mediambiental de la Comunitat Valenciana.


Descarrega't el document adjunt

DOGV núm. 8311 - Dimecres, 6 de juny de 2018


06 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 46/2018


05 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 45/2018


05 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 44/2018


05 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 43/2018


05 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 42/2018


05 / 06 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


REAFIRMAR LA PROFESIONALIDAD DE LOS COMPAÑEROS DE POLICÍA LOCAL (Actualizado)


31 / 05 / 2018 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valència


DOGV 8306 data 30/05/18


31 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 8306


DOGV núm. 8306 - Dimecres, 30 de maig de 2018


30 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


La primera jornada de vaga del personal educador d’educació infantil i especial ha estat un èxit

Avui, 29 de maig, més d’un 33% de la plantilla ha secundat la primera de les jornades de vaga convocades per Intersindical Valenciana aquest mes de maig. I això, malgrat el joc brut d’una administració que ha optat per assumir les pràctiques patronals més reaccionàries que ens podíem imaginar i ha posat en marxa tot un seguit d’estratègies desmobilitzadores indignes i impròpies de qui hauria de ser referent i garantia dels drets laborals.

29 / 05 / 2018 | Intersindical personal educador mobilitzacions jornades de vaga condicions de treball 29 de maig 2018

La primera jornada de vaga del personal educador d’educació infantil i especial ha estat un èxit. Ara, el Consell ha de moure fitxa per atendre les reivindicacions del col•lectiu

Després de tot un curs d’infructuosa espera d’una mesa tècnica que no s’ha arribat a convocar, en execució d’una consigna fidelment heretada la qual no permet negociar amb qui es mobilitza per a defendre els seus drets, finalment, les assemblees convocades a les diferents intercomarcals decidiren reprendre les mobilitzacions.
En aquesta ocasió, per primera vegada, cap de les dues conselleries amb competències ha assistit a l’acte de conciliació, ni tampoc no han fet cap intent de trobar una solució consensuada.
En aquesta ocasió, lluny de cercar possibles punts de consens, hem hagut de lluitar per a corregir una resolució de serveis mínims, innecessàriament modificada, amb la qual es col·lapsava l’exercici del dret a la vaga en assignar a serveis mínims a més del 80% de la plantilla.
Tot i haver aconseguit una correcció d’una Resolució que mai no s’hauria d’haver produït, la conselleria d’educació no l’ha feta accessible als centres fins al mateix dia de la vaga. I després d’haver començat la jornada laboral del personal al qual el dia abans s’havia designat com a serveis mínims.
Però a més, en el cim del cinisme, la vesprada anterior a la primera jornada de vaga, l’administració va fer allò que portava ajornant de manera sistemàtica durant els últims mesos i, per a garantir la difusió del document i potser induir a la incertesa davant una nova –i hipotèticament innovadora- proposta, va remetre la seua proposta de pacte sobre les condicions de treball per a aquests col·lectius no sols a les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, sinó també a les Plataformes d’Educadores d’Educació Infantil i Educació Especial.
No tenim cap inconvenient davant aquest exercici de transparència, exigirem, però, que aquesta es mantinga en el temps, i en tots els àmbits. No es sobrer recordar que Intersindical ha reivindicat constantment aquest esperit inclusiu en tots els àmbits de diàleg i negociació, com ara la Comissió de Diàleg Social.
Tanmateix, malgrat aquestes, i altres maniobres, avui, centenars d’educadores i educadors de tots els racons del territori han eixit al carrer per a exhibir dignitat i exigir un tracte digne.
Ho tornarem a fer demà per a concentrar-nos a les portes de la Conselleria d’Educació.
I també proper dijous, 31 de maig, quan portarem la nostra lluita al Palau dels Valeriola per a emplaçar la Vicepresidenta del Consell a actuar davant conflicte que atempta directament contra la dignitat laboral de les educadores i educadors de la Generalitat Valenciana, contra els drets educatius essencials de l’alumnat més vulnerable del sistema educatiu i contra els drets socials de les seues famílies.
I ho farem per responsabilitat front a una situació que no pot admetre més dilació i una problemàtica per a la qual les dues conselleries competents no han pogut, no han sabut, o no han volgut donar resposta.


DOGV núm. 8305 - Dimarts, 29 de maig de 2018


29 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


“In dubio, pro dextra”:  La cara fosca de l’Administració

Demà, dimarts 29 de maig, el personal educador d’educació especial i educació infantil de la Generalitat Valenciana està convocat a la cinquena jornada de vaga del present curs escolar.

28 / 05 / 2018 | Intersindical personal educador mobilitzacions maig 2018 jornades de vaga condicions laborals

"Tan gran era el pecat de la nostra esperança? 
Llibertat, clam obscur i etern dels homes muts"

Marius Torres - poema inèdit musicat per  Meritxell Gené

Amb total premeditació i traïdoria, passat divendres 25 de maig, tot just a l’hora de tancament dels registres però signada dos dies abans per la Directora General de Treball, l’administració ens va remetre una resolució de serveis mínims l’únic objectiu de la qual era col·lapsar la vaga convocada per Intersindical Valenciana.
Perquè no té cap altra explicació plausible el fet de modificar uns serveis mínims que han servit per a garantir el desenvolupament de totes les vagues anteriors amb total normalitat. I molt menys, quan eixa modificació contradiu i vulnera els fonaments jurídics i la sentència assenyalats en el cos argumental de la resolució emesa per l’autoritat laboral.
El més greu, però, és el mercadeig infame amb els drets educatius essencials de l’alumnat més vulnerable de tot el sistema. Perquè això és el que s’aconsegueix amb una resolució en la qual es proposa minvar l’atenció als centres específics, els més necessitats, al temps que, paradoxalment, s’incrementa fins al 100% de la plantilla el personal destinat a serveis mínims en els centres ordinaris.
Malauradament, malgrat haver aconseguit una correcció d’errades en la jornada prèvia, l’efecte desmobilitzador de la resolució inicial, comunicada en tots els centres ordinaris amb una diligència extraordinària, resulta del tot irreconduïble.
A més a més, aquesta errada involuntària ha estat la penúltima d’un seguit d’actuacions injustificables les quals, fins i tot amb tota la bona fe del món, difícilment podem considerar filles de l’atzar.
Així, després d’haver patit ajornaments sistemàtics d’una negociació que ha malbaratat un quinquenni sense arribar a cap port, d’haver suportat una mesa tècnica “intermitent” pels abandons unilaterals de l’administració, d’haver acceptat la congelació de la Comissió Mixta de Mediació com a càstig per la insolència d’haver gosat defensar els nostres drets i, fins i tot, haver suspès la convocatòria de vagues des de passat mes de desembre per a facilitar un diàleg imprescindible, la resposta persistent de la Conselleria d’Educació ha estat sempre la mateixa: “In dubio, pro dextra”. Davant el dubte, la repressió.
Avui, jornada prèvia a la vaga, tot just avui, després de notificada la correcció dels serveis mínims, de la qual a cap centre s’ha informat, i després d’haver explicat a l’alumnat de pràctiques l’obligació d’acudir als centres durant les jornades de vaga –potser perquè es considera que les pràctiques forçades d’esquirolisme són un element curricular imprescindible en la seua formació- l’administració, en un intent pòstum de rebentar la vaga, ha remés a les organitzacions sindicals i a les plataformes d’educador@s l’esborrany de pactes educatius, uns documents dels quals porten ajornant quinzenalment l’entrega des de fa mesos.
Aquesta deriva involutiva imparable mostra ben a les clares la cara fosca d’una administració carent de respostes, voluntat o valentia per a resoldre els problemes que ha heretat.
I davant aquesta incapacitat, de bell nou òrfenes de referents ètics, fartes de continuar esperant un canvi de polítiques que no mai no arriba, a les educadores d’educació infantil i educació especial no ens queda altra opció que mantenir la lluita.
Fins al final!

DOGV núm. 8304 - Dilluns, 28 de maig de 2018


28 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 39/2016


25 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 38/2016


25 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 37/2016


25 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 36/2016


25 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez