2014

Convocatòria de cursos del Pla de Formació del personal al servei de l’administració 2014

IVAP.-RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2014 (DOCV 7195, 20/01/14).

personal ivap generalitat formació 2014
PDF

Normes per a les elecciones sindicals del personal de l’Administració de la Generalitat

ORDRE 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7415, 02/12/14).

normativa electoral eleccions sindicals base legal 2014
PDF

Regulació de l’atenció a la ciutadania i del registre d’entrada

DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV 7406, 19/11/14).

registre d'entrada decret atenció a la ciutadania 2014
PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

DECRET 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOCV 7299, 19/06/14).

indemnitzacions gratificacions decret 2014
PDF

Correcció d’errades al calendari de festes locals de l’any 2014

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2014 (DOCV 7259, 23/04/14).

correcció d'errades calendari laboral 2014
PDF

Llei de pressupostos de la Generalitat 2014

LLEI 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 (DOCV 7182, 30/12/13).

pressupostos generalitat 2014
PDF

Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat

LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV 7181, 27/12/13).

organització mesures fiscals gestió administrativa 2014
PDF

Calendari laboral 2014

DECRET 136/2013, de 4 d'octubre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2014.

calendari laboral 2014
PDF