2011

Correcció d’errades dels cursos del Pla de Formació del personal al servei de l’administració 2011

IVAP.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de l'11 de gener de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana per a l'any 2011 (DOCV 6449, 31/01/11).

ivap formació 2011
PDF

Ordre per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente a les eleccions

ORDRE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les corts valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors (DOCV 6493, 01/04/11).

regulació personal permisos ordre eleccions 2011
PDF

Normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions locals i autonòmiques 2011

ORDRE 8/2011, de 30 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions locals i autonòmiques, que tindran lloc el dia 22 de maig de 2011, als treballadors per compte d'altri que en esta data no gaudisquen de descans setmanal (DOCV 6493, 01/04/11).

ordre normes eleccions dret al vot docv descans 2011
PDF

Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV 6680, 28/12/11).

organització mesures fiscals llei gestió administrativa generalitat financera docv 2011
PDF

Decret de modificació del Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors

DECRET 196/2011, de 23 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 72/2005, de 8 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat (DOCV 6678, 26/12/11).

reglament modificació interventors docv decret auditors 2011
PDF

Decret que modifica el decret sobre indemnitzacions

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOCV 6531, 30/05/11).

serveix extraordinaris modificació indemnitzacions gratificacions decret 2011
PDF

Aprovació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 276, 16/11/11)

text refós sector públic reial decret llei de contractes boe 2011
PDF