Funcionarització 2017

DOGV 8019 data 11/04/17 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
DOGV 8081 data 11/07/17 RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
DOGV 8150 data 17/10/17 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
DOGV 8178 data 27/11/17 RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista definitiva de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.